Βαρβαρέσος: Από 25 Απριλίου 2019 η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από ΑΜΚ στο Χ.Α.

Βαρβαρέσος: Από 25 Απριλίου 2019 η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από ΑΜΚ στο Χ.Α.
Από τις 25 Απριλίου 2019 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 4.691.658 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών της Βαρβαρέσος, που προέκυψαν από την ΑΜΚ
Από τις 25 Απριλίου 2019 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 4.691.658 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών της Βαρβαρέσος, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (23/4/2019) ανακοίνωση, η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Βαρβαρέσος Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» (εφεξής Εταιρία) ανακοινώνει ότι από την 25.04.2019, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 4.691.658 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου αυτής με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, όπως αποφασίστηκε κατά τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρίας της 07.08.2019 και της 04.01.2019.
Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται πλέον σε 1.899.000,60 Ευρώ, διαιρούμενο σε 6.330.002 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.
Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α.Α. κατά τη συνεδρίασή της στις 23.04.2019 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 4.691.658 νέων μετοχών.
Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης, στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετοχών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 23320 52670).

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS