ΧΑ: Χωρίς το δικαίωμα στην ΑΜΚ από 25/4 η Μοτοδυναμική

ΧΑ: Χωρίς το δικαίωμα στην ΑΜΚ από 25/4 η Μοτοδυναμική
ΧΑ: Χωρίς το δικαίωμα στην ΑΜΚ από 25/4 η Μοτοδυναμική
Από 25/04/2019, οι μετοχές της Μοτοδυναμικής είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με έκδοση 17.550.000 νέων (ΚO) μετοχών, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,56.
Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 03/05/2019 έως και 17/05/2019 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται από 03/05/2019 έως και 14/05/2019.
Το ΧΑ σημειώνει ότι βάση του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χ.Α. και των αποφάσεων 22 & 26 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 25/04/2019, ορίζονται ως εξής: +30% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. (24/04/2019): €0,9550 και -30% στην προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης: €0,7200.
Προσαρμοσμένη τιμή : €0,7200
Τιμή κλεισίματος τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης (24/04/2019): €0,9550
Ανώτατο όριο +30% : €1,2400
Κατώτατο όριο -30% : €0,5050
Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι στο υποσύστημα του ΟΑΣΗΣ - βάσει της ισχύουσας απόφασης 26 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών - ως τιμή εκκίνησης λαμβάνεται η προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής σε αυτή την περίπτωση, το ανώτατο και κατώτατο όριο τιμής διαμορφώνεται ως εξής:
Τιμή εκκίνησης: €0,7200
Ανώτατο όριο + 72,23% : €1,2400
Κατώτατο όριο -30% : €0,5050

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS