ΑΕΓΕΚ: Οι απαιτήσεις των 105 εκατ. ευρώ και η επανάκτηση του πτυχίου 7ης τάξης

ΑΕΓΕΚ: Οι απαιτήσεις των 105 εκατ. ευρώ και η επανάκτηση του πτυχίου 7ης τάξης
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων εμφανίζουν ζημιές 2,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 37,8 εκατ. ευρώ
Να μειώσει την δανειακή της έκθεση πουλώντας συμμετοχές της σε μεγάλα έργα, πέτυχε η ΑΕΓΕΚ, η οποία ευελπιστεί ότι θα μπορέσει να επανακτήσει το πτυχίο της 7ης τάξης, το οποίο έχει απωλέσει τα τελευταία χρόνια λόγω της επιδείνωσης της χρηματοοικονομικής της θέσης.
Το 2018 ο συνολικός κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 14,5 εκατ. ευρώ έναντι 24,4 εκατ ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.
Τα ενοποιημένα μικτά αποτελέσματα ανήλθαν σε ζημιές 943.175,63 ευρώ, έναντι ζημιών 3 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη 479.919,20 ευρώ, έναντι ζημιών ποσού 35,1 εκατ. ευρώ.
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων εμφανίζουν ζημιές 2,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 37,8 εκατ. ευρώ.
Η Εταιρεία έχει αποπληρώσει, εντός της χρήσης, το σύνολο των δανειακών της υποχρεώσεων.
Σε επίπεδο Ομίλου και συγκεκριμένα η θυγατρική ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. έχει αποπληρώσει, εντός της χρήσης, ποσό 6,2 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά κεφάλαιο του από 10.6.2013 κοινού Ομολογιακού Δανείου της.
Το σύνολο των απαιτήσεων από πελάτες του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 4,4 εκατ ευρώ έναντι 10,3 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 57,18%.
Η μείωση των απαιτήσεων από πελάτες προέρχεται κυρίως από την εξόφληση τιμολογημένων απαιτήσεων καθώς και από απομειώσεις ως αποτέλεσμα ελέγχου ανακτησιμότητας απαιτήσεων.
Αντίστοιχα, το σύνολο των υποχρεώσεων του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 237,1 εκατ. ευρώ  264 εκατ ευρώ.
Προ μηνών η ΑΕΓΕΚ προχώρησε στην μεταβίβαση του ποσοστού συμμετοχής της (10%) στην εταιρία παραχώρησης του έργου Μαλιακός – κλειδί «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» προς τους λοιπούς μετόχους της ως παραπάνω εταιρίας παραχώρησης.
Επίσης ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης της υποκατάστασης της στο έργο Κατασκευής Οδικής Σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με τον Δυτικό Αξονα Βορρά – Νότου, από την εταιρία ΑΚΤΩΡ.
Παράλληλα υπογράφηκε από τον Κ.τ.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και την ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ (ανάδοχο του έργου) η 1η ΣΣΕ του έργου «Κάθετος Αξονας Εγνατίας οδού. Αρδάνιο – Ορμένιο.
Τμήμα Αρδάνιο – Μάνδρα» ποσού 4.340.000,00€ πλέον ΦΠΑ.
Εξάλλου, εγκρίθηκε από την ΔΕΗ Α.Ε. η παράταση της τελικής προθεσμίας πέρατος του συνόλου των εργασιών έως την 31.8.2019 χωρίς υπαιτιότητα της Αναδόχου ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. του έργου ΥΗΕ Ιλαρίωνα Σύμβαση ΙLH-4, με αύξηση του εγκεκριμένου προυπολογισμού της σύμβασης κατά 1,7 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Εντός του επομένου διαστήματος αναμένεται η υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Να σημειωθεί ότι κατά την τελευταία τετραετία πραγματοποιήθηκαν σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές στην ΑΕΓΕΚ,με στόχο τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους και της εκθέσεως σε δανεισμό, προκειμένου να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα του Ομίλου.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε:

- Αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου, τα οποία διακανονίσθηκαν μακροπρόθεσμα με την υπογραφή νέου Ομολογιακού Δανείου, ενώ αποπληρώθηκε το σύνολο των υποχρεώσεων από Χρηματοδοτικές Μισθώσεις, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος του
βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Στα πλαίσια του ανωτέρω μακροπρόθεσμου δανεισμού έχει πραγματοποιηθεί δέσμευση των σημαντικών απαιτήσεων από έργα που αναμένονται να οριστικοποιηθούν και εισπραχθούν κατά τα επόμενα έτη.
- Διάθεση περιουσιακών στοιχείων (και συγκεκριμένα μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων) του Ομίλου, προκειμένου να περιορισθεί στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στα υπό εκτέλεση έργα, και να περιορισθεί το κόστος διατήρησης αυτών, ενώ σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο τονώθηκε η ρευστότητα.
- Δραστικός περιορισμός του ανθρωπίνου δυναμικού καθώς και κάθε άλλου στοιχείου λειτουργικού κόστους.
- Υπογραφή υπεργολαβικών συμβάσεων με τις οποίες διασφαλίσθηκε η προσπόριση κέρδους από τα σχετικά κατασκευαστικά συμβόλαια.

Από τις ανωτέρω μεταβολές το προσδοκώμενο είναι ότι ο Όμιλος θα εμφανίσει κατά τα επόμενα έτη ακόμη περαιτέρω περιορισμένο λειτουργικό κόστος.
Ο Όμιλος εμφανίζει σημαντικού ύψους ανεκτέλεστο έργο, το οποίο, κατά την 31/12/2018 ανέρχεται σε 25,3 εκατ. ευρώ.
Ο Όμιλος, έχει αξιώσεις από περατωθέντα έργα της τάξεως των 105 εκατ. ευρώ Ενώ ως προς τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελλάδα έχουν ασκηθεί αξιώσεις ύψους 63,6 εκατ. ευρώ και υφίστανται επίσης αξιώσεις από έργο στο εξωτερικό και ειδικότερα στην Αλβανία ύψους7 εκατ ευρώ (τα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.).
Σύμφωνα με τη διοίκηση του Ομίλου η μη τήρηση εκ μέρους της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. των ελαχίστων οικονομικών ορίων που απαιτούνται για την τήρηση εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης, λόγω της αρνητικής καθαρής θέσης της, θεωρείται από την Διοίκηση της Εταιρείας, δυνητικά αναστρέψιμη με την οριστικοποίηση των απαιτήσεων που υφίστανται από έργα, μέσω των δικαστικών και συναφών διαδικασιών.
Η μη τήρηση των ανωτέρω ελαχίστων οικονομικών ορίων αναστέλλει προσωρινά τη δυνατότητα απ’ ευθείας ανάληψης νέων κατασκευαστικών έργων, αλλά η εταιρεία μπορεί να αναλάβει την εκτέλεση είτε ιδιωτικών έργων, είτε άλλων υπεργολαβιών και βάσει της τεχνογνωσίας της.

Ελένη Μπότα
www.bankingnews.gr

Ελένη Μπότα

BREAKING NEWS