ΕΧΑΕ: Στις 30/5 η ΓΣ για διανομή μερίσματος και μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής

ΕΧΑΕ: Στις 30/5 η ΓΣ για διανομή μερίσματος και μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής
ΕΧΑΕ: Στις 30/5 η ΓΣ για διανομή μερίσματος και μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής
Σύμφωνα με την πρόσκληση, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της εταιρείας στη Λεωφ. Αθηνών 110 με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 και διανομή μερίσματος.
Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.
Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.
Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.
Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 και ορισμός της αμοιβής τους.
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως τροποποιημένος ισχύει.
Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017.
Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.
Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 6.638.280 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,11 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 30.05.2019, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα.
Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS