Χάνει έδαφος στην ασφαλιστική αγορά η Groupama

Χάνει έδαφος στην ασφαλιστική αγορά η Groupama
Οριακή βελτίωση των αποτελεσμάτων δείχνει η έκθεση φερεγγυότητας
Χάνει έδαφος στην ασφαλιστική αγορά ο Φοίνικας, η άλλοτε κραταιά η οποία εδώ και 12 χρόνια έχει εξαγοραστεί από τη Γαλλική Groupama.
Τα χαμηλά μεγέθη, στα οποία κινείται τα τελευταία χρόνια η εταιρία αντικατοπτρίζονται για μια ακόμη φορά στην έκθεση φερεγγυότητας για το 2018.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας κινήθηκε οριακά λίγο πάνω από τα 100 εκ ευρώ και ανήλθε σε 139,4 εκ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών προϊόντων), έχοντας καταγράψει άνοδο 5,2% σε σύγκριση με το περασμένο έτος.
Επίσης, οριακή βελτίωση παρουσίασε  το συνολικό λειτουργικό της αποτέλεσμα από 14,2 εκατ. ευρώ το 2017 σε 15,2 εκατ. ευρώ το 2018 (προ φόρων και εκτάκτων αποτελεσμάτων).
Ο καθαρός δείκτης ζημιών και εξόδων στον κλάδο ζημιών παρέμεινε σε ικανοποιητικά επίπεδα (94,8%), ενώ το τεχνικό αποτέλεσμα της ζωής, βελτιώθηκε κατά 0,7 εκ. ευρώ.

Προφίλ κινδύνου

Σύμφωνα με την έκθεση φερεγγυότητας, δεδομένης της δραστηριότητας και της θέσης της στην αγορά, η Εταιρεία είναι κυρίως εκτεθειμένη σε ασφαλιστικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους.
Οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι έχουν το πλεονέκτημα της δυνατότητας διασποράς του κινδύνου μεταξύ, αφενός των διαφόρων ειδών ασφάλισης και, αφετέρου, των τύπων ασφάλισης (προσωπικές ασφαλίσεις, ασφαλίσεις μικρών επιχειρήσεων, εταιρειών, κ.λπ.).
Επιπλέον, η Εταιρεία έχει εφαρμόσει ένα σύστημα περιορισμού του ασφαλιστικού κινδύνου, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά αρχών και κανόνων που καλύπτουν την ανάληψη κινδύνου και την αποθεματοποίηση, καθώς και ένα σύστημα αντασφάλισης.
Σύμφωνα με την πολιτική αντασφάλισης του Ομίλου, κύριος αντασφαλιστής της Εταιρείας είναι η Groupama Assurances Mutuelles. Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, 2018 δεν σημειώθηκε κάποια σημαντική αλλαγή στο προφίλ κινδύνου ανάληψης ασφαλιστικών εργασιών.
Η συνολική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας ανήλθε σε 66,1 εκ  ευρώ το 2018, καταγράφοντας μείωση κατά 3,5% σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο (68,5 εκ. ευρώ). Οι αναλήψεις ασφαλιστικών κίνδυνων αντιπροσωπεύουν το 62,4% της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας (προ διαφοροποίησης), όπου ο πιο σημαντικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ανάληψης ασφαλίσεων κατά ζημιών (38,3%).
Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο δεύτερος πιο σημαντικός κίνδυνος και αντιπροσωπεύει το 26,2% της βασικής κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας (προ διαφοροποίησης) για το οικονομικό έτος 2018.

Διαχείριση κεφαλαίων

Τα ποσοστά κάλυψης της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας (SCR) και της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας (MCR) ανήλθαν το 2018 σε 159,6% (152,3% το 2017) και 332,0% (340,0% το 2017) αντίστοιχα.
Το 2018 δεν χρησιμοποιήθηκε η δυνατότητα προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας, ενώ το 2017 εξαιρουμένης της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας τα ποσοστά κάλυψης της κεφαλαιακής απαίτησης ανέρχονταν σε 151,3% SCR και 337,4% MCR.
Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα (μεικτά) της Εταιρείας κατανέμονται ως εξής: - 80% για τον κλάδο Ζημιών - 20% για τον κλάδο Ζωής Το συνολικό ποσό των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, προασφαλίσεων και αναλήψεων στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε 139,4 εκ. ευρώ (μεικτά), δηλαδή μεταβολή 5,2% σε σύγκριση με το 2017, και 127,9 εκ. ευρώ μετά από αντασφαλιστικές εκχωρήσεις, δηλαδή μεταβολή 5,1% έναντι του προηγούμενου έτους.
Οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις ανήλθαν σε 65,9 εκ. ευρώ (μεικτά) και 63,8 εκ. ευρώ (καθαρά από τυχόν αντασφαλίσεις).
Ο δείκτης μεικτών αποζημιώσεων και τεχνικών προβλέψεων για τις γενικές ασφαλίσεις (κλ. Ζημιών) στα δεδουλευμένα ασφάλιστρα ανέρχεται στο 39,7% το 2018 από 35,5% το 2017.
Το τεχνικό αποτέλεσμα της ζωής συμπεριλαμβάνοντας το επενδυτικό αποτέλεσμα των Unit Linked και των λοιπών προϊόντων με συμμετοχή στα κέρδη, βελτιώθηκε κατά 0,7 εκ ευρώ. Τα συνολικά έξοδα ανήλθαν σε 54,0 εκ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 1,2% έναντι του προηγούμενου έτους. Ο δείκτης εξόδων προς δεδουλευμένα ασφάλιστρα ανήλθε σε 39,6%.
Στον κλάδο των ασφαλίσεων ζημιών, ο δείκτης καθαρών αποζημιώσεων και εξόδων ανήλθε στο 94,8%, σημειώνοντας άνοδο κατά 1,6%  έναντι του 2017 έχοντας επηρεαστεί από την αύξηση του δείκτη ζημιών στον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτου που συμψηφίζεται σε μεγάλο βαθμό από την βελτίωση του δείκτη ζημιών στον κλάδο Πυρός και τις Λοιπές ασφαλίσεις.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS