Πρώτη σε αξιοπιστία η Ατλαντική Ένωση για το 2018

Πρώτη σε αξιοπιστία η Ατλαντική Ένωση για το 2018
Πώς διαμορφώθηκε το περιθώριο φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στις 31 Δεκεμβρίου του 2018
H Ατλαντική Ένωση κατατάσσεται για ακόμα μια χρονιά πρώτη σε Αξιοπιστία Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων και Ζωής, μεταξύ των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με δείκτη φερεγγυότητας για το 2018, SCR ratio 273,8% και μάλιστα χωρίς τη χρήση μεταβατικών μέτρων.
Αντίστοιχα, ο δείκτης ελάχιστης κεφαλαιακής επάρκειας MCR ratio διαμορφώθηκε σε 836,3%, επιβεβαιώνοντας ότι η Ατλαντική Ένωση διαθέτει το υψηλότερο ποσοστό Solvency II.
Επισημαίνουμε ότι τα μεταβατικά μέτρα ορίζουν τις διευκολύνσεις που παρέχονται στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό του Δείκτη Φερεγγυότητας ΙΙ, αντί για τις επίσημες παραδοχές που πρέπει να χρησιμοποιήσουν για το σκοπό αυτό.
Αυτά τα μέτρα διευκόλυνσης μπορούν να δώσουν πολύ καλύτερη αναλογία Δείκτη Φερεγγυότητας ΙΙ από την πραγματική, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Επίσης, μια επιχείρηση πρέπει να διαθέτει Δείκτη Φερεγγυότητας τουλάχιστον 100%, προκειμένου να διατηρεί την άδεια λειτουργίας της.
Ακολουθεί ο πίνακας με τον Δείκτη Φερεγγυότητας SCR των ασφαλιστικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.Σημείωση: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ θα ανακοινώσει τα αποτελέσματά της.

Πηγή: περιοδικό ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS