ΑΧΑ Ασφαλιστική: Αύξηση 3,7% της παραγωγής ασφαλίστρων για το 2018

ΑΧΑ Ασφαλιστική: Αύξηση 3,7% της παραγωγής ασφαλίστρων για το 2018
Στο 164% η φερεγγυότητα της ΑΧΑ Ασφαλιστικής
Στα 160,4 εκατ ευρώ ανήλθαν τα συνολικά μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της ΑΧΑ Ασφαλιστικής το 2018, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση κατά 3,7%, κυρίως λόγω της υψηλότερης παραγωγής στον κλάδο Ασφάλισης Υγείας, ενώ η φερεγγυότητα της εταιρίας βρίσκεται στο 164%.
Σύμφωνα με την έκθεση φερεγγυότητας, τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα από Γενικές Ασφαλίσεις ανήλθαν σε € 106,9 εκατ., υψηλότερα κατά 4,2%, κυρίως λόγω αυξημένης παραγωγής στον κλάδο Ασφάλισης Υγείας και της αυξημένης δραστηριότητας σε προγράμματα προστασίας μέσω του τραπεζοασφαλιστικού δικτύου πωλήσεων.
Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα από Ασφαλίσεις Ζωής ανήλθαν σε 53,5 εκατ. υψηλοτέρα κατά 2,9%, κυρίως λόγω της αύξησης στους κλάδους ομαδικών συμβολαίων προστασίας και ατομικών επενδυτικών (UL).
Ο δείκτης ζημιών Γενικών Ασφαλίσεων τρέχουσας χρήσης - που αναφέρεται στις ζημιές που συνέβησαν κατά την διάρκεια του 2018 - ανήλθε σε 44,3% (μετά την αφαίρεση του αντασφαλιστικού κόστους) που εμφανίζεται βελτιωμένος κατά 1,1%, σε σχέση με το 2017 αντανακλώντας την ποιοτική διαδικασία ανάληψης κινδύνων και την ορθολογιστική διαχείριση αποζημιώσεων.
Ο δείκτης ζημιών περιλαμβάνει τις αποζημιώσεις που προήλθαν από την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττική (Ιούλιος 2018).
Ο δείκτης ζημιών Γενικών Ασφαλίσεων όλων των ετών – διαμορφώθηκε σε 35,4% (μετά την αφαίρεση του αντασφαλιστικού κόστους) και είναι αυξημένος κατά 6,9 μονάδες συγκριτικά με το 2017 εξαιτίας μεγαλύτερου ύψους αποζημιώσεων το 2018 και διαφορετικής εξέλιξης των αποζημιώσεων προηγούμενων ετών σε σχέση με το 2017.
Ο συνδυαστικός δείκτης ζημιών και εξόδων για τις Γενικές Ασφαλίσεις ανήλθε σε 88,4%.
Το καθαρό αποτέλεσμα επενδύσεων παρουσίασε μείωση κατά 0,6 εκατ ευρώ, περιλαμβάνοντας ισόποση απομείωση επενδυτικού κεφαλαίου αναδυομένων αγορών.
Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 8,7 εκατ. μειωμένα κατά 4,5 εκατ, αντανακλώντας την διαφορετική εξέλιξη των αποζημιώσεων, αλλά και τις φορολογικές διαφορές.
Τα επιλέξιμα ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας ανήλθαν σε €108,8 εκατ. στο τέλος της περιόδου αναφοράς.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS