Σφακιανάκης: Στις 5 Ιουνίου 2019 η ετήσια Τακτική Συνέλευση

Σφακιανάκης: Στις 5 Ιουνίου 2019 η ετήσια Τακτική Συνέλευση
Στις 5 Ιουνίου 2019 θα διεξαχθεί η ετήσια Τακτική Συνέλευση των μετόχων της Σφακιανάκης
Στις 5 Ιουνίου 2019 θα διεξαχθεί η ετήσια Τακτική Συνέλευση των μετόχων της Σφακιανάκης, όπως ανακοίνωσε σήμερα (14/5/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας Σφακιανάκης Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Αυτοκινήτων, Οικοδομικών, Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων που εδρεύει στην Αθήνα, Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 05/06/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στα γραφεία της Εταιρείας (Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας, 118 55 Αθήνα), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2018-31/12/2018 της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε., μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01/01/2018-31/12/2018 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του Ν. 4548/2018.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2019-31/12/2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Θέσπιση και έγκριση πολιτικής αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του Ν. 4548/2018, μετά της έκθεσης αποδοχών.
5. Έγκριση αμοιβών ή/και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/2018-31/12/2018 και προέγκριση αμοιβών ή/και αποζημιώσεων χρήσεως 01/01/2019-31/12/2019.
6. Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, εναρμόνιση με το Ν. 4548/2018, απόδοση (μεταφορά) όλων των διατάξεων του καταστατικού στη δημοτική γλώσσα και κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
7. Τροποποίηση ως προς τη διατύπωση του άρθρου 1 (χωρίς αλλαγή της επωνυμίας).
8. Τροποποίηση του άρθρου 3 (Σκοπός).
9. Τροποποίηση του άρθρου 4 (Διάρκεια).
10. Χορήγηση αδείας κατά την παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
11. Διάφορα θέματα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS