ΕΤΕ: Κέρδη 41 εκατ. στο α’ τρίμηνο του 2019 - Τα 131 εκατ. από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

ΕΤΕ: Κέρδη 41 εκατ. στο α’ τρίμηνο του 2019 - Τα 131 εκατ. από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Εθνική: Κέρδη 41 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο του 2019 – Τα 131 εκατ. από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Κέρδη 41 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα για το α’ τρίμηνο του 2019.
Τα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν σε €131 εκατ. το Α΄ τρίμηνο 2019 σε επίπεδο Ομίλου από €8 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2018
Κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €131 εκατ. σε επίπεδο Ομίλου το Α΄ τρίμηνο του 2019 (€8 εκατ. το Δ΄ τρίμηνο 2018), εξαιρουμένου του κόστους Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού και μη επαναλαμβανόμενων εξόδων αναδιάρθρωσης, αντανακλώντας τη σημαντική αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους, την περιστολή των λειτουργικών δαπανών, καθώς και την ανάκαμψη των εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις
Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξάνονται για πρώτη φορά μετά από πολλά τρίμηνα, ανερχόμενα σε €290 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2019 (+5% σε τριμηνιαία βάση). Η αύξηση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων περιλαμβάνει μέρος της θετικής επίπτωσης από την ακύρωση της Συμφωνίας Ανταλλαγής Επιτοκίων (IRS) έναντι έκδοσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) στα μέσα Φεβρουαρίου
Μετά την αντικατάσταση της Συμφωνίας Ανταλλαγής Επιτοκίων με ΟΕΔ και εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων κερδών ύψους €59 εκατ. από την εν λόγω συναλλαγή, τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €42 εκατ. έναντι ζημιών ύψους €47 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο
Οι λειτουργικές δαπάνες υποχώρησαν κατά 5% σε ετήσια βάση κατά το Α’ τρίμηνο 2019. Οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 5% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2018, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς ολοκλήρωσης του πρόσφατου Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού την 31η Μαρτίου. Τα λειτουργικά έξοδα σημείωσαν επίσης πτώση  (-13% σε ετήσια βάση). Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης Κόστους προς Οργανικά Έσοδα βελτιώθηκε σε 59% από 61% το Α΄ τρίμηνο 2018 και 64% το Δ’ τρίμηνο 2018
Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε €100 εκατ. το Α΄ τρίμηνο του 2019, με το κόστος πιστωτικού κινδύνου να διαμορφώνεται σε 139μ.β., επίπεδο ελαφρώς υψηλότερο από το επαναλαμβανόμενο κόστος πιστωτικού κινδύνου 113μ.β. το 2018
Το συνολικό κόστος του Προγράμματος Εθελούσιας Εξόδου Προσωπικού για το 2019 ανέρχεται σε €94 εκατ. και έχει επιβαρύνει

Ισχυρό προφίλ ρευστότητας  
-Το πλεονέκτημα ρευστότητας της ΕΤΕ, σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος χρηματοδότησης, τοποθετεί την Τράπεζα σε προνομιακή θέση ενόψει της ισχυρής ζήτησης χορηγήσεων σε επιχειρήσεις
-Καταθέσεις ύψους €41,2 δισ. στην Ελλάδα το Α’ τρίμηνο του 2019, αυξημένες κατά 7% σε ετήσια βάση
-Η μείωση της χρηματοδότησης στη διατραπεζική αγορά κατά €2,2 δισ. από την αρχή του έτους αντανακλά περεταίρω βελτιστοποίηση του κόστους χρηματοδότησης, με τους δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio - LCR) και Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (Net Stable Funding Ratio – NSFR) να διατηρούνται σε 151% και 113%, αντίστοιχα
- χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα παραμένει σε μόλις €2,3 δισ. και αφορά αποκλειστικά στο Πρόγραμμα Στοχευμένων Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ (TLTRO)

Δείκτης CET1 στο 15,7%

-Ο δείκτης CET1 ανέρχεται σε 15,7%, ενσωματώνοντας την αρνητική επίπτωση από την απομείωση της αξίας των θυγατρικών της ΕΤΕ στη Ρουμανία, Κύπρο και Αίγυπτο
-Η ολοκλήρωση της πώλησης των εν λόγω θυγατρικών θα ενισχύσει τα κεφάλαια της Τράπεζας μέσω της μείωσης των Σταθμισμένων Στοιχείων Ενεργητικού, η οποία δεν έχει ενσωματωθεί στον υπολογισμό των τρεχουσών κεφαλαιακών δεικτών
-Λαμβάνοντας υπόψη τα κέρδη μετά από φόρους του Α’ τριμήνου του 2019 και με πλήρη επίπτωση από την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 12,8%,
-Η σχεδιαζόμενη πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής αναμένεται να ενισχύσει τους κεφαλαιακούς δείκτες περαιτέρω

Παύλος ΜυλωνάςΔιευθύνων Σύμβουλος ΕΤΕ

Τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου του 2019 έχουν αρχίσει να αποτυπώνουν τις σημαντικές προσπάθειες της Εθνικής Τράπεζας για μετασχηματισμό.
Τα κυριότερα επιτεύγματα σε επίπεδο εσόδων αποτελούν η ακύρωση της Συμφωνίας Ανταλλαγής Επιτοκίων έναντι έκδοσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, η αντιστροφή του παραδοσιακά αρνητικού αποτελέσματος από χρηματοοικονομικές πράξεις, καθώς και η ανανέωση των εργασιών Εταιρικής Τραπεζικής, με αποτέλεσμα την αύξηση μεριδίου αγοράς σε αυτόν τον τομέα.
Όσον αφορά το κόστος, το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού για το 2018 υπερέβη κατά πολύ τους αρχικούς στόχους, με την αποχώρηση 780 εργαζόμενων πλήρους απασχόλησης.
Επιπλέον, ένα νέο Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού μόλις ξεκίνησε, θέτοντας υψηλότερους στόχους.
Οι προσπάθειες για την περιστολή των γενικών & διοικητικών εξόδων έχουν ήδη αρχίσει να φέρνουν απτά αποτελέσματα.
Ως αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών, τα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων εξόδων αναδιάρθρωσης, υπερδιπλασιάστηκαν σε €131 εκατ. το Α΄ τρίμηνο 2019 συγκριτικά με το αποτέλεσμα για το έτος 2018.
Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά €1,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας την πώληση μη εξυπηρετούμενων εξασφαλισμένων δανείων σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα (project Symbol), καθώς και τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.
Επιπλέον μείωση ύψους €1 δισ. αναμένεται λίαν συντόμως από την πώληση μη εξυπηρετούμενων μη εξασφαλισμένων καταναλωτικών δανείων.
Η διατήρηση της κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων σε υψηλά επίπεδα αποτελεί πλεονέκτημα ενόψει μίας σειράς σχεδιαζόμενων πωλήσεων και λοιπών ενεργειών, με γρήγορη διαδοχή.
Σημαντικότερο των καλών αποτελεσμάτων του Α’ τριμήνου, είναι το γεγονός ότι έχουν τεθεί οι βάσεις για την επιτάχυνση των επιδόσεων της Εθνικής Τράπεζας σε επίπεδο Ισολογισμού και Κατάστασης Αποτελεσμάτων. Πρώτον, η νέα διοικητική ομάδα έχει ήδη αναλάβει καθήκοντα και ενωμένη οδηγεί την υλοποίηση του Σχεδίου Μετασχηματισμού της Τράπεζας, το οποίο βρίσκεται στο δεύτερο τρίμηνο εφαρμογής του.
Δεύτερον, το μακροοικονομικό περιβάλλον βελτιώνεται σταθερά, ενώ το νομικό πλαίσιο γίνεται ολοένα και πιο υποστηρικτικό στην προσπάθειά μας για εξυγίανση του χαρτοφυλακίου των προβληματικών δανείων.
Η Εθνική Τράπεζα θα παρουσιάσει τη στρατηγική της στο ευρύ κοινό, ξεκινώντας από την επενδυτική κοινότητα στο Λονδίνο στις 16 Μαΐου. Έχουμε μία τεράστια ευκαιρία να μετασχηματίσουμε την ΕΤΕ σε μια υψηλά κερδοφόρα Τράπεζα, με υγιή Ισολογισμό, η οποία θα αποτελεί παράδειγμα για τον κλάδο αναφορικά με την ποιότητα των υπηρεσιών της και τη σύγχρονη διαχείριση του προσωπικού της, καθιστώντας την έτσι ως την Τράπεζα πρώτης επιλογής στην ελληνική αγορά.
Θα εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία αυτή στο έπακρο.

Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου

Η μείωση των ΜΕΑ συνεχίστηκε στο Α’ τρίμηνο του 2019 και διαμορφώθηκε σε €1,1 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, εκ των οποίων €0,7 δισ. αφορούν στην υπό ολοκλήρωση πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων εξασφαλισμένων δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα, €0,3 δισ. στον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων ΜΕΑ και €0,1 δισ. σε διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων.
Ο δείκτης ΜΕΑ στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 210μ.β. σε τριμηνιαία βάση σε 39,0% το Α’ τρίμηνο του 2019, με το δείκτη κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις να διαμορφώνεται σε 58,4%, παρέχοντας στην ΕΤΕ την ευελιξία να προχωρήσει γρήγορα στη σχεδιαζόμενη μείωση ΜΕΑ.
Στην Ελλάδα, ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε σε 27,9% (-170μ.β. σε τριμηνιαία βάση), με το δείκτη κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις να ανέρχεται σε 81,6% (80,7% σε επίπεδο Ομίλου).
Στη ΝΑ Ευρώπη , ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων διαμορφώθηκε σε 36,2% το Α’ τρίμηνο του 2019, με τον αντίστοιχο δείκτη κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις να ανέρχεται σε 63,8%.

Ρευστότητα

Ύστερα από ένα ισχυρό τέταρτο τρίμηνο λόγω ευνοϊκής εποχικότητας, οι καταθέσεις του Ομίλου σημείωσαν μείωση 1,2% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε €42,5 δισ. το Α’ τρίμηνο του 2019. Στην Ελλάδα, οι καταθέσεις ανήλθαν σε €41,2 δισ., σημειώνοντας εκροές ύψους €0,6 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ακολουθώντας την τάση της αγοράς. Οι καταθέσεις στη Ν.Α. Ευρώπη1 ενισχύθηκαν κατά 2,3% σε τριμηνιαία βάση σε €1,3 δισ. Σε ετήσια βάση, ωστόσο, οι καταθέσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 7,1% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2018, αντανακλώντας εισροές καταθέσεων ύψους €2,8 δισ. στην Ελλάδα, παρά τη χαλάρωση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω σε 70% στην Ελλάδα (69% το Δ’ τρίμηνο του 2018) και σε 71% σε επίπεδο Ομίλου.
Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα διατηρείται σε μόλις €2,3 δισ. το Μάιο από €2,8 δισ. το τέλος του Δ’ Τριμήνου του 2017 και αφορά αποκλειστικά στο Πρόγραμμα Στοχευμένων Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ (TLTRO). Η μείωση της χρηματοδότησης στη διατραπεζική αγορά κατά €2.2 δισ. από την αρχή του έτους αντανακλά περεταίρω βελτιστοποίηση του κόστους χρηματοδότησης, με τους δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio - LCR) και Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (Net Stable Funding Ratio – NSFR) να διατηρούνται σε 151% και 113%, αντίστοιχα.
Η ΕΤΕ και η Ελληνική Δημοκρατία προχώρησαν στα μέσα Φεβρουάριου 2019 στην ακύρωση του IRS έναντι έκδοσης ΟΕΔ. Η συναλλαγή αυτή ωφελεί την Εθνική Τράπεζα, καθώς τα εν λόγω ΟΕΔ θα αποφέρουν ετήσια επιτοκιακά έσοδα και κέρδη προ φόρων ύψους €113 εκατ., απλοποιώντας επίσης τη δομή του Ενεργητικού της Τράπεζας, ενισχύοντας τη ρευστότητά της και εξασφαλίζοντας τη μείωση του κόστους χρηματοδότησής της.

Κεφαλαιακή Επάρκεια

Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 15,7% και υπερβαίνει το ελάχιστο όριο των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Ο δείκτης CET1 ενσωματώνει την απομείωση της αξίας των θυγατρικών της ΕΤΕ σε Ρουμανία, Κύπρο και Αίγυπτο. Η ολοκλήρωση της πώλησης των εν λόγω θυγατρικών θα ενισχύσει τα κεφάλαια της Τράπεζας μέσω της μείωσης των Σταθμισμένων Στοιχείων Ενεργητικού, η οποία δεν έχει ενσωματωθεί στον υπολογισμό των τρεχουσών κεφαλαιακών δεικτών.
Λαμβάνοντας υπόψη τα κέρδη μετά από φόρους του Α’ τριμήνου του 2019 και με πλήρη επίπτωση από την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 12,8%.

Κερδοφορία

Ελλάδα

Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €127 εκατ. το A’ τρίμηνο του 2019 από €6 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, εξαιρουμένου του κόστους Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού (€94 εκατ.) και μη επαναλαμβανόμενων εξόδων αναδιάρθρωσης (€7 εκατ.). Η επίδοση αυτή αντικατοπτρίζει τη σημαντική αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους, την περιστολή του λειτουργικού κόστους, καθώς και την ανάκαμψη των εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξάνονται για πρώτη φορά μετά από πολλά τρίμηνα, ανερχόμενα σε €274 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2019 (+6% σε τριμηνιαία βάση).
Η αύξηση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων περιλαμβάνει μέρος της θετικής επίπτωσης από την ακύρωση του IRS έναντι έκδοσης ΟΕΔ στα μέσα Φεβρουαρίου.
Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 5μ.β. σε τριμηνιαία βάση σε 262μ.β. το Α’ τρίμηνο του 2019.
Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε €56 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2019, ύστερα από ένα ισχυρό προηγούμενο τρίμηνο (€63 εκατ.), ως αποτέλεσμα εκταμιεύσεων επιχειρηματικών δανείων ύψους €1,2 δισ. κατά τη διάρκεια του Δ’ τριμήνου του 2018 και των εποχιακά υψηλότερων προμηθειών από κάρτες.
Σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2018, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα.
Μετά την αντικατάσταση της Συμφωνίας Ανταλλαγής Επιτοκίων με ΟΕΔ και εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων κερδών ύψους €59 εκατ. από την εν λόγω συναλλαγή, τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €43 εκατ. έναντι ζημιών ύψους €48 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο.
Οι λειτουργικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε €195 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2019 από €205 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2018, ως αποτέλεσμα της μείωσης τόσο στις δαπάνες προσωπικού (-2,9% σε τριμηνιαία βάση), όσο και στα γενικά και διοικητικά έξοδα και τις αποσβέσεις (-7,9% σε τριμηνιαία βάση).
Η μείωση στις δαπάνες προσωπικού ενσωματώνει τη θετική επίπτωση από την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, με τη συμμετοχή να ανέρχεται σε περίπου 780 εργαζόμενους.
Η περικοπή των γενικών και διοικητικών εξόδων και των αποσβέσεων αντανακλά κυρίως τη μείωση των δαπανών διαφήμισης.
Η Τράπεζα έχει ανακοινώσει ένα νέο Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, το συνολικό κόστος του οποίου επιβάρυνε τα αποτελέσματα Α’ τριμήνου του 2019.
Σε ετήσια βάση, τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 4,5%.
Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ανήλθαν σε €100 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2019 από €59 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, αντανακλώντας την ετήσια αναπροσαρμογή των μοντέλων υπολογισμού αναμενόμενης πιστωτικής ζημιάς (expected credit loss – ECL) της Τράπεζας, καθώς και την επιδείνωση της χρονοανάλυσης του χαρτοφυλακίου Λιανικής Τραπεζικής.
Ως αποτέλεσμα, το κόστος πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκε σε 139μ.β., επίπεδο ελαφρώς υψηλότερο από επαναλαμβανόμενο κόστος πιστωτικού κινδύνου 113μ.β. για το 2018.

ΝΑ Ευρώπη

Στη ΝΑ Ευρώπη, Ο Όμιλος σημείωσε κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €5 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2019 από €1 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της μείωσης του κόστους και των χαμηλότερων φόρων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS