Αντοχή και αύξηση της παραγωγής κατά 9,3% από τη ΜΙΝΕΤΤΑ

Αντοχή και αύξηση της  παραγωγής κατά 9,3% από τη ΜΙΝΕΤΤΑ
O εμπορικός κλάδος του αυτοκινήτου ο οποίος περιλαμβάνει και συμπληρωματικές καλύψεις πέραν της Αστικής Ευθύνης αποτελεί το 87,9% της συνολικής παραγωγής ΜΕA
Την αντοχή της στην αντιμετώπιση των προκλήσεων  και των κινδύνων, απέδειξε η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική το 2018, η οποία καταγράφει αύξηση παραγωγής στο 9,3%, όπως αποδεικνύει η έκθεση φερεγγυότητας, δράττοντας τις όποιες ευκαιρίες με στόχο την δημιουργία θετικών προοπτικών για το μέλλον.  
Να σημειωθεί ότι ο εμπορικός κλάδος του αυτοκινήτου ο οποίος περιλαμβάνει και συμπληρωματικές καλύψεις πέραν της Αστικής Ευθύνης αποτελεί το 87,9% της συνολικής παραγωγής ΜΕA.
Κατά την περίοδο αναφοράς, η Εταιρία κατάφερε να πετύχει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης καταγράφοντας άνοδο τόσο σε επίπεδο Μικτών Εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων και συναφών Εσόδων  όσο και Καθαρών Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων και συναφών Εσόδων, ενώ σημείωσε αύξηση 9,3% στον αριθμό ασφαλιστηρίων συμβολαίων φτάνοντας στα 239.993 συμβόλαια.
Αναφορικά με τον κλάδο Αυτοκινήτων, ο οποίος αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας, το σύνολο των ασφαλισμένων οχημάτων κατά την ίδια περίοδο διαμορφώθηκε στα 225 χιλιάδες οχήματα, αυξημένα κατά 10,8% σε σχέση με το 2017.
Η αύξηση αυτή συνοδεύτηκε από ανάλογη αύξηση της παραγωγής (ο Εμπορικός κλάδος Αυτοκινήτου παρουσίασε αύξηση ΜΕΑ+Δικαιώματα 10,2% ισόποση αύξηση με την αύξηση του στόλου αποδεικνύοντας ότι η όποια προσπάθεια επέκτασης του μεριδίου αγοράς δεν πραγματοποιείται εις βάρος της τιμολόγησης των αναληφθέντων κινδύνων - ενώ η Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτου +8,7%) και μάλιστα ενάντια στο ρεύμα της αγοράς το οποίο η Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτου παρά την συνδρομή των ελέγχων περί ανασφάλιστων οχημάτων κατέγραψε μείωση της τάξης του 1,7%.
Αναφορικά με τους Λοιπούς Γενικούς Κλάδους, ο ρυθμός αύξησης σε επίπεδο παραγωγής ασφαλίστρων ανήλθε στο 15,1% με την παραγωγή να φτάνει τα 22,2εκ ευρώ, έναντι 19,3εκ το 2017. Τα Καθαρά Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα διαμορφώθηκαν σε 1,4εκ εμφανίζοντας μείωση 6,6%.  
Η ικανοποίηση των πελατών παρέμεινε πολύ υψηλή το 2018 με τον δείκτη διατηρησιμότητας στον κλάδο αυτοκινήτων να ανεβαίνει στο 88% από 86% το 2017. 
Tα Κέρδη Ασφαλίσεων (Τεχνικό Αποτέλεσμα + Επενδυτικό Αποτέλεσμα + Λοιπα) της Εταιρίας διαμορφώθηκαν στα 17,1εκ, έναντι €18,3εκ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα παρουσιάζοντας πτώση 6,6%.
Το τεχνικό αποτέλεσμα του κλάδου Ζωής παρέμεινε στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2017 στα €0,4εκ σε μία μειούμενη παραγωγή κατά 4,7% στα €2,8εκ.
Από την άλλη μεριά η Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτων σε επίπεδο Τεχνικού Αποτελέσματος παρουσίασε μείωση 27,6% στα 5,3εκ, η οποία όμως μερικώς ισορροπήθηκε από την αύξηση που παρουσιάστηκε στους Λοιπούς Γενικούς κλάδους κατά 9,8% στα 8,3εκ.
Δεδομένου ότι ο Εμπορικός κλάδος του Αυτοκινήτου αποτελεί περίπου το 88% του χαρτοφυλακίου, το ανωτέρω αποδεικνύει την δραστικότερη διείσδυση της Εταιρίας στις πωλήσεις συμπληρωματικών καλύψεων στον κλάδο αυτοκινήτου.
Στην μειωμένη κερδοφορία της Αστικής Ευθύνης συνέβαλε η αλλαγή που πραγματοποίησε η Εταιρία στον τρόπο τιμολόγησης της Αντασφαλιστικής σύμβασης Quota Share με σκοπό την αποφυγή μεγάλης μεταβλητότητας στις καθαρές δεδουλευμένες προμήθειες ανάμεσα στις χρήσεις.
Η αλλαγή αυτή, η οποία και αφορά την εισπραττόμενη προμήθεια από την Εταιρία, επηρέασε την χρήση του 2018, σε σχέση με εκείνη του 2017.
Το αναμενόμενο όφελος της εν λόγω πρωτοβουλίας θα είναι η ομαλοποίηση της κίνησης των καθαρών δεδουλευμένων προμηθειών στις επόμενες χρήσεις.
Επιπλέον η αλλαγή στο ποσοστό αντασφάλισης στον κλάδο Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων επέδρασε στην μεταβολή των ασφαλιστικών προβλέψεων ιδίας κράτησης αλλά και στις δεδουλευμένες προμήθειες παραγωγής.
Να αναφερθεί ότι για λόγους συγκρισιμότητας η επίδραση αυτή που δεν εμφανίζεται στα αποτελέσματα χρήσης 2018 ανέρχεται σε 1,8εκ. περίπου.  

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS