Πέρασαν τα πακέτα αξίας 390 εκατ. της Πανγαία - Η Invel αποκτά τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας

Πέρασαν τα πακέτα αξίας 390 εκατ. της Πανγαία - Η Invel αποκτά τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας
Η Ιnvel έχει βρει ένα πολύ ισχυρό σχήμα χρηματοδοτών πέραν της ίδια συμμετοχής για να ολοκληρώσει την εξαγορά της Πανγαία
Στα 4,68 ευρώ ή 390 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Πανγαία από την Invel, με τη συναλλαγή να πραγματοποιείται μέσω του Χρηματιστηρίου.
Όπως είχε εγκαίρως αναφέρει το bankingnews.gr, η συναλλαγή του call option ή πιο απλά η ολοκλήρωση της εξαγοράς από την Invel θα είχε ολοκληρωθεί έως τις 30 Μαΐου 2019.
Σύμφωνα με τον ισολογισμό 2018, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. κατείχε την 31 Δεκεμβρίου 2018 ποσοστό 32,66% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η Invel Real Estate (Netherlands) II B.V. κατείχε ποσοστό 65,49% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι στο ανωτέρω ποσοστό της Invel Real Estate (Netherlands) II B.V. περιλαμβάνεται και η Ανθός Properties Α.Κ.Ε. (θυγατρική της Invel Real Estate (Netherlands) II B.V.) η οποία κατείχε ποσοστό 2,10% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Πριν λίγο μέσω δύο πακέτων στην τιμή των 4,68 ευρώ ανά μετοχή μεταβιβάστηκαν 83,43 εκατ. μετοχές που αντιστοιχούν στο 32,6% του μετοχικού κεφαλαίου.
Επομένως η Εθνική μηδενίζει τη συμμετοχή της και η Invel αυξάνει το ποσοστό της στο 98,1%.
Εν τω μεταξύ η Invel έχει βρει ένα πολύ ισχυρό σχήμα χρηματοδοτών πέραν της ίδια συμμετοχής για να ολοκληρώσει την εξαγορά.
Η Εθνική θα ενισχύσει τα κεφάλαια της από το deal των 390 εκατ. περίπου 250 εκατ ευρώ.

Τι ανέφερε σε ανακοίνωση της η Εθνική 31 Μαρτίου 2019

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε. (εφεξής ΕΤΕ) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 29.3.2019 η ΕΤΕ έλαβε από την εταιρία “Invel Real Estate (Netherlands) II B.V. (εφεξής “INVEL”, η οποία από κοινού με την  ΕΤΕ και τις εταιρίες Invel Real Estate Partners Greece L.P., Invel Real Estate Partners Greece SAS, Invel Real Estate Partners Two Limited και Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη  σε σχετική “Συμφωνία Μετόχων” ως προς την Πανγαία ΑΕΕΑΠ) την προβλεπόμενη από το άρθρο 3.3α.2 της “Συμφωνίας Μετόχων” Γραπτή Ειδοποίηση περί άσκησης του Δικαιώματος Αγοράς Μετοχών.
Σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της “Συμφωνίας Μετόχων” που διέπουν την άσκηση του ως άνω δικαιώματος, τα νομικά πρόσωπα που ορίσθηκαν, και, εξουσιοδοτήθηκαν σχετικά για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, από την INVEL, δηλαδή οι εταιρίες “Invel Real Estate B.V.” ,και, CL Hermes Opportunities, L.P., θα αποκτήσουν το μετοχικό ποσοστό της ΕΤΕ στην Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ έως στις 30 Μαίου 2019 στην προβλεφθείσα Τιμή Εξάσκησης των 4.684 ευρώ ανά μετοχή.
 Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί ως αντίτιμο για το μετοχικό ποσοστό της ΕΤΕ στην Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ (το οποίο ποσοστό ισοδυναμεί με 83,438,113 μετοχές) ανέρχεται σε  390,824,121 ευρώ.
Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι παρά την συμβατική λήξη της “Συμφωνίας Μετόχων» κατά την ημερομηνία της 31ης Μαρτίου του 2019, η ΕΤΕ θα εξακολουθεί να ασκεί τον έλεγχο στην Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ (συμφώνως προς τις σχετικές για το θέμα αυτό προβλέψεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας και τους όρους της “Συμφωνίας Μετόχων”) έως και το χρονικό σημείο της ολοκλήρωσης της συναλλαγής πώλησης και αγοράς του εν λόγω μετοχικού ποσοστού της ΕΤΕ καθώς και της λήψης των σχετικώς απαιτούμενων αποφάσεων από τα αρμόδια εταιρικά όργανα της Εθνικής Πανγαία ΑΕΕΑΠ αναφορικά με το θέμα αυτό.

Τι ανέφερε η Εθνική 19 Μαρτίου 2019

Η Εθνική Τράπεζα δεν έχει λάβει γνωστοποίηση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης εκ μέρους της Invel, ούτε έχει καταρτίσει οποιαδήποτε σχετική συμφωνία μαζί της, όπως αναφέρει σε απάντησή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις εξελίξεις στην Εθνική Πανγαία, μετά από δημοσίευμα του bankingnews.gr.
Η διάρκεια της συμφωνίας μετόχων μεταξύ της Εθνικής και του ομίλου Invel έχει παραταθεί έως 31 Μαρτίου 2019.
Ειδικότερα, σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Ε.Κ., αναφορικά με εξελίξεις σχετικά με αποεπένδυση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. από την εταιρεία "Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ", η ΕΤΕ σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι, σύμφωνα και προς όσα η Τράπεζα γνωστοποίησε με την από 4.1.2019 ανακοίνωσή της προς το επενδυτικό κοινό, έχει παραταθεί η διάρκεια της Συμφωνίας Μετόχων  μεταξύ της Τράπεζας και του ομίλου INVEL μέχρι την 31/3/2019.
Αντίστοιχα, έχει παραταθεί το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς των μετοχών που κατέχει η ΕΤΕ από τον όμιλο INVEL (call option) στη μεσοσταθμική τιμή μετοχής της "Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ" του τελευταίου τριμήνου του 2018, με βάση τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στη "Συμφωνία Μετόχων", όπως αυτή ισχύει.
Έως σήμερα η Τράπεζα δεν έχει λάβει γνωστοποίηση άσκησης του εν λόγω δικαιώματος προαίρεσης εκ μέρους της Invel, ούτε έχει καταρτίσει οποιαδήποτε σχετική συμφωνία μαζί της, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του ηλεκτρονικού Τύπου της 18.3.2019.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS