Λεβεντέρης: Στις 14 Ιουνίου 2019 η ετήσια Τακτική Γ.Σ. για την εκλογή μέλους του Δ.Σ.

Λεβεντέρης: Στις 14 Ιουνίου 2019 η ετήσια Τακτική Γ.Σ. για την εκλογή μέλους του Δ.Σ.
Την εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα κληθούν να εγκρίνουν οι μέτοχοι της Ν. Λεβεντέρης Α.Ε. κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 14 Ιουνίου 2019
Την εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, θα κληθούν να εγκρίνουν οι μέτοχοι της Ν. Λεβεντέρης Α.Ε. κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί στις 14 Ιουνίου 2019, όπως ανακοίνωσε σήμερα (23/5/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 24 του Καταστατικού και την από 22 Μαΐου 019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι των Κοινών και Προνομιούχων μετοχών στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 14η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12η μεσημβρινή, στα γραφεία της εταιρείας στον Πειραιά, οδός Ασκληπιού 32 & Μεσολογγίου 2, προκειμένου να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός μισθών για τους εργαζομένους συμβούλους, από 1.7.2019 μέχρι 30.6.2020.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, για την χρήση 2019.
5. Έγκριση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2 του καταστατικού της εταιρείας.
6. Έγκριση πολιτικής αποδοχών .
7. Εναρμόνιση του καταστατικού σύμφωνα με τον Ν.4548/2018
8. Ονομαστικοποίηση των μετοχών βάσει του Ν.4548/2018, τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και λοιπών σχετικών άρθρων και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίηση της απόφασης και την εναρμόνιση του καταστατικού σύμφωνα με τον Ν 4548/2018.
9. Διάφορες ανακοινώσεις.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS