Αλλάζει ο τρόπος ασφάλισης και αντιμετώπισης των σχολικών φυλάκων

Αλλάζει ο τρόπος ασφάλισης και αντιμετώπισης των σχολικών φυλάκων
Τι προβλέπει η  απόφαση του ΕΦΚΑ, μετά από καταγγελίες και μηνύσεις
Στην ασφαλιστική τακτοποίηση χιλιάδων σχολικών φυλάκων προχωρά το υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να βάλει τέλος στις νομικές διεκδικήσεις των φυλάκων που εργάζονταν ανασφάλιστοι και μέσα από διάφορα προγράμματα, καθώς οι δήμοι αρνούνταν να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές.
Με την συγκεκριμένη απόφαση μπαίνει τέλος στις διάφορες ταχύτητες απασχόλησης των φυλάκων και όλοι αντιμετωπίζονται ενιαία, ενώ δίδονται οδηγίες για το τι πρέπει να πράξουν οι διάφορες περιπτώσεις ως προς την ασφάλισή τους.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2458/1997,  οι συμμετέχοντες στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας άνεργοι που δεν ήταν ασφαλισμένοι σε άλλο δημόσιο ασφαλιστικό Οργανισμό, υπήχθησαν στην ασφάλιση του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος.
Ορισμένοι φύλακες  που πληρούσαν τις σχετικές προϋποθέσεις, μετά από σχετικές αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π. υπήχθησαν στις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.∆. 164/2004 και μετατράπηκαν οι συμβάσεις τους σε συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Συνεπώς τα εν λόγω πρόσωπα υπάγονταν πλέον, από την ημερομηνία κατάταξής τους σε οργανικές θέσεις, στην ασφάλιση του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σε όλους τους κλάδους αυτού, καθώς και στους συνεισπραττόμενους κλάδους των Ο.Α.Ε.∆., Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε.
Με τις διατάξεις του άρθρου 248 του Ν. 4281/2014  δόθηκε η δυνατότητα στο προσωπικό που έως την ισχύ του  Ν.4172/2013 (κατάργηση ειδικότητας σχολικών φυλάκων και διαθεσιμότητα) υπηρετούσε σε θέση σχολικού φύλακα, να αναγνωρίσει το χρόνο μαθητείας – εργασιακής εμπειρίας ως συντάξιμο στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο τ. ΕΤΕΑ μέχρι το ανώτατο πέντε (5) έτη και συνυπολογιζόμενου τυχόν χρόνου που αναγνώρισαν σύμφωνα με το Ν. 3996/2011 με καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών αντίστοιχα από τον ασφαλισμένο και τον εργοδότη (ΟΤΑ). Με συμπληρωματικές οδηγίες του υπουργείου Εργασίας διευκρινίζονταν ότι ο αναγνωριζόμενος χρόνος των εν λόγω διατάξεων δεν αξιοποιείται για την κατοχύρωση ή τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης της νομοθεσίας που ίσχυε στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πριν από την τροποποίησή της με τις διατάξεις του Ν. 3863/2010. Και τούτο διότι μέχρι τις 31.12.2010 δεν υπήρχε το δικαίωμα αναγνώρισης του χρόνου αυτού και δεν είχαν καταβληθεί οι σχετικές εισφορές.
Ωστόσο, ο εν λόγω χρόνος ήταν επιτρεπτό να αξιοποιηθεί για την κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν από 1.1.2011 και εξής, με βάση το άρθρο 10 του Ν. 3863/2010, με το σκεπτικό ότι η αίτηση αναγνώρισης πλασματικών χρόνων (άρθρο 40 του Ν. 3996/2011) για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1.1.2011 και μετά, μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, προγενέστερα ή μεταγενέστερα από το έτος του οποίου τις προϋποθέσεις επιθυμούσαν να κατοχυρώσουν οι ασφαλισμένοι (όχι όμως και μετά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης).

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
 
Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα νεότερα έγγραφα του υπουργείου, στο πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων εμπίπτουν οι σχολικοί φύλακες που απασχολήθηκαν σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας με την ειδικότητα του Σχολικού Φύλακα, σε όποιο στάδιο διοικητικής διαδικασίας βρίσκεται η υπόθεσή τους και ανεξαρτήτως προσφυγής ή όχι στα αρμόδια δικαστήρια και τυχόν αποτελέσματος αυτών.
→ Κλάδοι ασφάλισης
 
Οι σχολικοί φύλακες που απασχολήθηκαν σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας θα πρέπει να έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, ήτοι σε όλους τους κλάδους και λογαριασμούς κύριας ασφάλισης ΕΦΚΑ και για όλους τους φορείς, κλάδους ή λογαριασμούς, τις οποίες ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει. Κλάδοι ασφάλισης: Κύρια σύνταξη, Επικουρική, Ασθένεια σε Είδος και Χρήμα, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΟΕΕ αναλόγως επιμεριζόμενα.

→ Εργοδοτικές εισφορές (ΔΗΜΟΙ)
 
Οι αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές που έχουν καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν σε Δήμους για τα εν λόγω πρόσωπα, θα εξοφληθούν σε δόσεις που θα ορισθούν με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ, απαλλαγμένες από επιβληθέντα πρόσθετα τέλη, τόκους, προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.

→ Εισφορές ασφαλισμένων

Λόγω των διαφορετικών περιπτώσεων που αφορούν σχολικούς φύλακες που απασχολήθηκαν σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε διάφορους δήμους σε όλη την επικράτεια της χώρας καθώς και των προσφυγών που έχουν κατατεθεί σε πληθώρα διοικητικών πρωτοδικείων ανεξαρτήτως αποτελέσματος αυτών και προκειμένου να επιτευχθεί η πιστή και ορθή εφαρμογή των νέων διατάξεων, κρίνεται σκόπιμο οι περιπτώσεις σχολικών φυλάκων να εξετάζονται αναλόγως και να ακολουθείται η συγκεκριμένη διαδικασία για κάθε περίπτωση ως εξής:

→ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΠΟΥ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΥΠΕΒΑΛΛΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟ τ. ΙΚΑΕΤΑΜ, ΟΥΤΕ ΑΣΚΗΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ  
 
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσέλθει στην Υπηρεσία ΕΦΚΑ που ανήκει η έδρα του εργοδότη (Δήμου) και να υποβάλλει τα εξής δικαιολογητικά:
α. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 1) στην οποία θα αιτείται την υπαγωγή του στις νέες διατάξεις, θα δηλώνει υπεύθυνα την χρονική περίοδο απασχόλησης καθώς και αν έχει αναγνωρίσει χρόνο απασχόλησης στα συγκεκριμένα προγράμματα και για ποιο χρονικό διάστημα.
Επιπλέον, στην συγκεκριμένη αίτηση θα πρέπει να δηλώνει, αν επιθυμεί να καταβάλλει τις αναλογούσες εργατικές εισφορές για κύρια και επικουρική ασφάλιση. Σε περίπτωση που επιθυμεί την καταβολή τους θα πρέπει να δηλώσει αν θα καταβάλλει εισφορές για το συνολικό χρονικό διάστημα απασχόλησης ή τμήμα αυτού.
β. Βεβαίωση από τον εργοδότη (Δήμο) για το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε σε πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας με την ειδικότητα του σχολικού φύλακα. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιθυμεί να καταβάλλει τις αναλογούσες εργατικές εισφορές θα πρέπει παράλληλα να προσκομίσει και Βεβαίωση από τον Δήμο για τις αποδοχές που λάμβανε για κάθε επιμέρους χρονικό διάστημα.

→ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Τ.Δ.Ε. τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ
 
Θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία της Περίπτωσης Α (Αίτηση – Βεβαίωση από τον Δήμο κ.λ.π.) δηλώνοντας ότι η υπόθεση είναι σε εκκρεμότητα ενώπιον της Τ.Δ.Ε. Στη συνέχεια οι συγκεκριμένες υποθέσεις σχολικών φυλάκων που δεν έχουν εκδικαστεί, θα πρέπει να αναζητηθούν από τον Β/θμιο έλεγχο και να αναπεμφθούν στο αρμόδιο Τμήμα του Α/θμιου ελέγχου, για να προβεί στην ασφαλιστική τακτοποίηση.

→ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΙ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Δ.Ε. τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Θα ακολουθείται η διαδικασία της Περίπτωσης Α και στην περίπτωση που:
• Η προσφυγή δεν έχει συζητηθεί, θα πρέπει να υποβληθεί δήλωση παραίτησης του προσφεύγοντα προς το αρμόδιο δικαστήριο και εν συνεχεία η σχετική Βεβαίωση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο θα υποβάλλεται από τον ασφαλισμένο στην υπηρεσία του ΕΦΚΑ της έδρας του εργοδότη προκειμένου να ακολουθήσει η ασφαλιστική του τακτοποίηση.
• H προσφυγή έχει εκδικαστεί και ανεξαρτήτως αποτελέσματος αυτής, θα αναζητηθούν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ασφαλιστική του τακτοποίηση.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS