Βογιατζόγλου Systems: Στις 4 Ιουλίου 2019 η αποκοπή μερίσματος, από 11 Ιουλίου η καταβολή

Βογιατζόγλου Systems: Στις 4 Ιουλίου 2019 η αποκοπή μερίσματος, από 11 Ιουλίου η καταβολή
Την καταβολή μερίσματος 0,103 ευρώ προτίθεται να προτείνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της η Βογιατζόγλου Systems
Την τροποποίηση του οικονομικού της ημερολογίου, όσον αφορά την πρόθεσή της να προβεί σε διανομή μερίσματος, ανακοίνωσε σήμερα (4/6/2019) η Βογιατζόγλου Systems.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα (εφεξής «Κανονισμός»), η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Βογιατζόγλου Systems Ανώνυμος Εταιρεία» (εφεξής «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2019 τροποποιείται όσον αφορά την πρόθεση της Εταιρείας να προβεί σε διανομή μερίσματος.
Ειδικότερα, η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία έχει συγκληθεί για την 27η Ιουνίου 2019, την διανομή (καταβολή) μερίσματος προς τους μετόχους συνολικού ποσού 651.475,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,103 Ευρώ (μικτό ποσό) ανά μετοχή της Εταιρείας.
- Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2018: Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2019.
- Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσεως 2018 (record date): Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2019.
- Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή της Ε.Χ.Α.Ε.: Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS