Ικτίνος: Στις 26 Ιουνίου 2019 Τακτική Γ.Σ. για split και διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους

Ικτίνος: Στις 26 Ιουνίου 2019 Τακτική Γ.Σ. για split και διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους
Στις 26 Ιουνίου 2019 θα διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ικτίνος
Τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών (split) και τη διανομή δωρεάν μετοχών, καλούνται να εγκρίνουν οι μέτοχοι της Ικτίνος στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2019.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε σήμερα (4/6/2019) η εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας Ελληνική Βιομηχανία Μαρμάρων Τεχνική και Τουριστική Εταιρεία Ικτίνος Ελλάς Ανώνυμος Εταιρεία σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Λυκόβρυσης 7 - Μεταμόρφωση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
2. Έγκριση για τη διανομή μερίσματος κερδών στους μετόχους της χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019.
5. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και διαχειριστικά συμβούλια άλλων εταιριών με ανταγωνιστικούς ή μη της Εταιρίας σκοπούς.
6. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη, εκτελεστικών και μη, του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2018 και προέγκριση των αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019.
7. Παροχή της εγγύησης δια της εκδόσεως των εγγυητικών επιστολών σε θυγατρικές εταιρίες.
8. Έγκριση μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από σαράντα λεπτά του ευρώ (€0,40) σε δέκα λεπτά του ευρώ (€0,10) με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 28.580.100 σε 114.320.400 κοινές ονομαστικές μετοχές (split) και διανομή δωρεάν μετοχών στους Μετόχους με αναλογία τέσσερις (4) νέες μετοχές προς μία (1) παλαιά.
9. Τροποποίηση του άρθρου 5, του Καταστατικού που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο, σχετικά με την έγκριση της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από σαράντα λεπτά του ευρώ (€0,40) σε δέκα λεπτά του ευρώ (€0,10), με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 28.580.100 σε 114.320.400 κοινές ονομαστικές μετοχές (split) και διανομή δωρεάν μετοχών στους Μετόχους με αναλογία τέσσερις (4) νέες μετοχές προς μία (1) παλαιά.
Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.
10. Αντικατάσταση μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.
11. Λοιπές Ανακοινώσεις.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS