Στο ΣτΕ θα προσφύγουν οι συνταξιούχοι του ΛΕΠΕΤΕ - Ανεφάρμοστη η τροπολογία Πετρόπουλου

Στο ΣτΕ θα προσφύγουν οι συνταξιούχοι του ΛΕΠΕΤΕ - Ανεφάρμοστη η τροπολογία Πετρόπουλου
Η ρύθμιση Πετρόπουλου είναι πιθανόν να αποδειχθεί στην πράξη ανεφάρμοστη, σύμφωνα με τους δικηγόρους των συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας θα προσφύγουν οι συνταξιούχοι του ΛΕΠΕΤΕ, σε μία προσπάθεια να προσβληθεί η σχετική τροπολογία που ψηφίστηκε και προβλέπει ότι το ΕΤΕΑΕΠ θα αναλάβει την καταβολή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης στους δικαιούχους σύνταξης του Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΛΕΠΕΤΕ).
Όπως ενημερώνει το δικηγορικό γραφείο των Παπακωνσταντινου - Χλέπα, η ρύθμιση Πετρόπουλου είναι πιθανόν να αποδειχθεί στην πράξη ανεφάρμοστη, τουλάχιστον κατά το μεγαλύτερο μέρος αυτής, λόγω των προφανών νομοτεχνικών ελλείψεών της.
Είναι δε αμφίβολο εάν η Ε.Τ.Ε. θα προχωρήσει στην πλήρη εφαρμογή της.

Αναλυτικά η επιστολή ενημέρωσης των συνταξιούχων:

ΠΡΟΣ: ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΛΕΠΕΤΕ

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΠΕΤΕ

Αγαπητοί φίλοι,

Με τροπολογία που περιλήφθηκε στο άρθρο εικοστό τέταρτο του νόμου «Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα έργα V και VI της από 06-09-2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνονται διατάξεις για τη ρύθμιση του προβλήματος που έχει ανακύψει στην καταβολή της επικούρησης του ΛΕΠΕΤΕ.
Όπως γνωρίζετε, η Δικηγορική Εταιρεία μας έχει ασκήσει ομαδικές αγωγές για την υπόψη υπόθεση, οι οποίες εκκρεμούν ήδη ενώπιον του Εφετείου κατόπιν εφέσεων που έχει ασκήσει η Ε.Τ.Ε., αλλά και η Δικηγορική Εταιρεία μας.
Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι η Ε.Τ.Ε. επέλεξε να ασκήσει επί μιας συγκεκριμένης αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών απευθείας αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου, η οποία πρόκειται να συζητηθεί τον ερχόμενο Δεκέμβριο.
Με την ανωτέρω πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, η οποία ψηφίσθηκε προεκλογικώς, επιχειρείται να αντιμετωπιστούν -προσωρινώς ως φαίνεται- επιμέρους ζητήματα που έχουν ανακύψει επί της εν λόγω υποθέσεως.
Ειδικότερα, προβλέπεται εν πρώτοις ότι το ΕΤΕΑΕΠ αναλαμβάνει από την 01.01.2019 «την καταβολή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης στους δικαιούχους σύνταξης του Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΛΕΠΕΤΕ)», το ύψος της οποίας («καταβλητέας σύνταξης») καθορίζεται με εφαρμογή συγκεκριμένου τύπου. Επιπλέον, προβλέπεται ότι από την ίδια ως άνω ημερομηνία (01.01.2019) η Ε.Τ.Ε. θα καταβάλλει στο ΕΤΕΑΕΠ τις αναλογούσες, «σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις», εισφορές επικουρικής ασφάλισης για το σύνολο των «ασφαλισμένων» του ΛΕΠΕΤΕ, πλέον συμπληρωματικής ασφαλιστικής εισφοράς, η οποία για τα έτη 2019 έως 2023 ανέρχεται στο ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, ενώ για τα έτη 2024 και εφεξής θα καθοριστεί με μελέτη που εκπονεί η Εθνική Αναλογιστική Αρχή και με την οποία αναπροσαρμόζεται το ύψος του ποσού και ο τρόπος καταβολής του από την ΕΤΕ.
Ειδικά για το διάστημα από 01.01.2019 έως 31.5.2019 η ΕΤΕ (προβλέπεται να) καταβάλλει επιπροσθέτως στο ΕΤΕΑΠ και το ισόποσο των εισφορών «ασφαλισμένων» για «επικουρική ασφάλιση» για το διάστημα αυτό.
Περαιτέρω, σύμφωνα με τη ρύθμιση, η Ε.Τ.Ε. θα καταβάλλει τις «συνταξιοδοτικές παροχές» του έτους 2018 στο ύψος που προκύπτει από την εφαρμογή του προαναφερόμενου τύπου και αφού συμψηφιστούν τυχόν καταβληθείσες παροχές από το ΛΕΠΕΤΕ για το έτος αυτό.
Η καταβολή ενεργείται κατά το 1/5 του συνολικού ποσού έως την 31.08.2019 και το υπόλοιπο τμηματικά και πάντως το αργότερο την 31.12.2020.
Με τις ανωτέρω ρυθμίσεις συντελείται στην ουσία μια ιδιόμορφη ένταξη των συνταξιούχων της Ε.Τ.Ε. στο ΕΤΕΑΕΠ, το οποίο αναλαμβάνει από την 01.01.2019 την καταβολή της παροχής του ΛΕΠΕΤΕ, την οποία πλέον ο νόμος χαρακτηρίζει ως «επικουρική σύνταξη».
Το στοιχείο αυτό, ήτοι ο νομοθετικός χαρακτηρισμός της παροχής ως «επικουρικής σύνταξης» αποτελεί, όπως άλλωστε και η ίδια η επί της ουσίας ένταξη στο ΕΤΕΑΕΠ, ιδιαιτέρως αρνητική εξέλιξη, αφού με αυτόν υιοθετείται από τον κοινό νομοθέτη το βασικό νομικό επιχείρημα της Ε.Τ.Ε. περί της νομικής φύσεως της παροχής («επικουρική σύνταξη»), γεγονός που ενδέχεται να επιδράσει αρνητικά στην εξέλιξη των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων.
Πέραν τούτου, είναι σαφές ότι ο κατά τα ανωτέρω υπολογισμός της παροχής (επικούρησης) θα πραγματοποιείται εφεξής σε κατά πολύ μικρότερο ύψος σε σχέση με εκείνο που οφείλει νομικώς να καταβάλει ο ΛΕΠΕΤΕ στους συνταξιούχους (κατόπιν βεβαίως καταβολής των οφειλομένων ποσών από την Ε.Τ.Ε.). Είναι δε άγνωστο εάν μετά την 01.01.2014 το ΕΤΕΑΠ θα συνεχίσει να καταβάλει ακόμη και αυτά τα προβλεπόμενα στη ρύθμιση (σαφώς μειωμένα) ποσά, αφού η συνέχιση καταβολής τους επαφίεται σε σχετική Μελέτη που θα εκπονήσει η Εθνική Αναλογιστική Αρχή (…).
Τέλος, τα ως άνω (σαφώς μειωμένα ποσά επικούρησης) θα λάβουν αναδρομικώς οι συνταξιούχοι από 01.01.2018 σε δόσεις έως την 31.12.2020, ήτοι σε περίοδο κατά την οποία λογικώς θα έχουν τερματισθεί οι εκκρεμείς δίκες.
Συνοψίζοντας, με την επίμαχη ρύθμιση επιχειρήθηκε μεν προεκλογικώς να συναιρεθούν τα αντικρουόμενα στην παρούσα φάση συμφέροντα μεταξύ της Ε.Τ.Ε. και των συνταξιούχων, ωστόσο με αυτήν δεν επιτεύχθηκε ο στόχος αυτός.
Πράγματι, η εν λόγω ρύθμιση, πέραν του γεγονότος ότι εμφανίζεται εξαιρετικώς πρόχειρη και ιδιαιτέρως ευάλωτη συνταγματικά, δεν επιλύει κατά τρόπο επαρκή το πρόβλημα, αλλά αντιθέτως το επιβαρύνει.
Πρωτίστως αρνητικός είναι όπως σημειώθηκε ο σαφής και ευθύς χαρακτηρισμός της παροχής του ΛΕΠΕΤΕ ως «επικουρικής σύνταξης», γεγονός νομικά και πολιτικά απαράδεκτο, αφού με αυτόν επιχειρείται επί της ουσίας η (ευθέως αντισυνταγματική) επέμβαση του νομοθέτη στις εκκρεμείς ενώπιον των Δικαστηρίων δίκες, κατά τρόπο αντίθετο προς τα συμφέροντα και τις νομικές θέσεις των συνταξιούχων της Ε.Τ.Ε.
Πέραν τούτου, η ρύθμιση αυτή είναι πιθανόν να αποδειχθεί στην πράξη ανεφάρμοστη, τουλάχιστον κατά το μεγαλύτερο μέρος αυτής, λόγω των προφανών νομοτεχνικών ελλείψεών της. Είναι δε αμφίβολο εάν η Ε.Τ.Ε. θα προχωρήσει στην πλήρη εφαρμογή της.
Όπως είναι ευρύτερα γνωστό, δεν προβλέπεται στο συνταγματικό μας σύστημα η λειτουργία Συνταγματικού Δικαστηρίου, με συνέπεια να μην είναι δυνατή η ευθεία δικαστική προσβολή της νομοθετικής αυτής ρυθμίσεως, η συνταγματικότητα της οποίας θα κριθεί πιθανόν από τα δικαστήρια παρεμπιπτόντως στο πλαίσιο δικών που θα προκύψουν, ως πιθανολογείται, κατά την εφαρμογή των διατάξεών της.
Είναι ωστόσο δυνατή η προσβολή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας της προβλεπόμενης στην παράγραφο 6 του ιδίου άρθρου Υπουργικής Αποφάσεως, με την οποία θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της.
Η Δικηγορική Εταιρεία μας θα σας κρατά ενήμερους για κάθε σοβαρή εξέλιξη.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS