Έλτον: Τη διανομή μερίσματος 0,06 ευρώ ενέκρινε η Γ.Σ. - Στις 9/7 η αποκοπή

Έλτον: Τη διανομή μερίσματος 0,06 ευρώ ενέκρινε η Γ.Σ. - Στις 9/7 η αποκοπή
Τη διανομή μερίσματος 0,06 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Έλτον
Τη διανομή μερίσματος 0,06 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η σημερινή (12/6/2019) ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Έλτον.
Ειδικότερα, η Έλτον Διεθνούς Εμπορίου ΑΕΒΕ γνωστοποιεί στους μετόχους της σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12ης Ιουνίου 2019 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 1.603.811,22 ευρώ ήτοι 0,06 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου για τη χρήση 2018.
Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (ήτοι 0,006 ευρώ ανά μετοχή).
Μετά την παρακράτηση φόρου 10% (ήτοι 0,006 ευρώ ανά μετοχή) το καθαρό ποσό του μερίσματος είναι 0,054 ευρώ ανά μετοχή.
Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τετάρτης 10 Ιουλίου 2019 (record date) για την Έλτον Διεθνούς Εμπορίου ΑΕΒΕ.
Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος χρήσης 2018 είναι η Τρίτη 9 Ιουλίου 2019.
Η καταβολή μερίσματος χρήσης 2018 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 από την πληρώτρια τράπεζα – ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, με τους παρακάτω τρόπους:
1) Μέσω των χειριστών (Τράπεζες, Χρηματιστηριακές Εταιρείες) στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) και σύμφωνα με τη διαδικασία διανομής όπως ορίζεται στην ενότητα 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο άρθρο 39 του Κωδικοποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.
2) Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για τους μετόχους που έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.
3) Για τους μετόχους που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη μερίσματος από την 16η Ιουλίου 2019 μέσω των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Για τις περιπτώσεις 2 και 3 οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα είσπραξης μερίσματος αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους για το διάστημα μέχρι την 16/07/2020 με την προσκόμιση του αντίγραφου με τα στοιχεία που τηρούν στο Σ.Α.Τ και την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας.
Μετά την 16/07/2020 η καταβολή μερίσματος χρήσης 2018 θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (Αυλώνα, Θέση Ντράσεζα ΒΙ.ΠΑ. τηλ. 22950-29350).
Μερίσματα που δε θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Αναλυτικά οι αποφάσεις της ετήσιας Γ.Σ.:

Γνωστοποιείται ότι έλαβε χώρα την 12/06/2019 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Δήμο Αυλώνος, Θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.) η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας μας κατόπιν της από 13/5/2019 πρόσκλησης του Δ.Σ. στην οποία παραστάθηκαν δεκατέσσερεις (14) μέτοχοι της εταιρίας, έντεκα (11) αυτοπροσώπως και τρεις (3) διά αντιπροσώπου, εκπροσωπώντας συνολικά 22.008.994 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 82,337598 % επί του συνόλου των 26.730.187 μετοχών του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας.
Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:
1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 22.008.994 επί συνόλου παρισταμένων 22.008.994, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018 που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το Ν.4548/2018.
2. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 22.008.994 επί συνόλου παρισταμένων 22.008.994, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2018 ύψους 1.603.811,22 ευρώ ήτοι 0,06 ευρώ ανά μετοχή.
3. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 22.008.994 επί συνόλου παρισταμένων 22.008.994 , ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 η συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
4. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 22.008.994 επί συνόλου παρισταμένων 22.008.994, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018.
5. Προεγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 22.008.994 επί συνόλου παρισταμένων 22.008.994, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2019-31/12/2019.
6. Εκλέχθηκε με ψήφους 22.008.994 επί συνόλου παρισταμένων 22.008.994, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η ελεγκτική εταιρία ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. για τον έλεγχο της χρήσης 2019.
7. Εκλέχθηκε παμψηφεί με ψήφους 22.008.994 επί συνόλου παρισταμένων 22.008.994, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 η οποία αποτελείται από τους: Θεοδώρου Ειρηναίος (Πρόεδρος της Επιτροπής), Μιχάλης Χατζής (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), Χρήστος Πουλής (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), Ηλέκτρα Παπαθανασίου (μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.).
8. Εγκρίθηκαν με ψήφους 22.008.994 επί συνόλου παρισταμένων 22.008.994, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν.4548/2018.
9. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 22.008.994 επί συνόλου παρισταμένων 22.008.994, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η χορήγηση άδειας παροχής εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών σε θυγατρικές εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4548/2018.
Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία SILANER INVESΤMENTS LIMITED δηλώνει ότι, στις 12.06.2019 απέκτησε συνολικά 200 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας FG Europe A.E. έναντι 0,4920 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, οι οποίες θα εκκαθαριστούν την 14.06.2019.

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS