Λεβεντέρης: Την εκλογή νέου μέλους του Δ.Σ. ενέκρινε η Τακτική Γ.Σ.

Λεβεντέρης: Την εκλογή νέου μέλους του Δ.Σ. ενέκρινε η Τακτική Γ.Σ.
Την εκλογή της κας Χρυσούλας Χαλκιά ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Λεβεντέρης
Την εκλογή της κας Χρυσούλας Χαλκιά ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Πανταζή Φύκιρη, ενέκρινε η σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Λεβεντέρης, όπως ανακοίνωσε σήμερα (14/6/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 14.6.2019, στον Πειραιά, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ασκληπιού 32, παρέστησαν νόμιμα 9 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 3.816.243 κοινές ανώνυμες μετοχές επί συνόλου 8.321.682 κοινών ανωνύμων μετοχών και υπήρξε απαρτία 45,86% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Παρέστησαν επίσης 5 μέτοχοι εκπροσωπώντας 462.547 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές επί συνόλου 2.160.524 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών.
Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού.
Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός μισθών για τους εργαζομένους συμβούλους, από 1.7.2019 μέχρι 30.6.2020.
Εγκρίθηκαν ομόφωνα να παραμείνουν ίδιες οι αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, για την χρήση 2019.
Εξελέγησαν για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 2019 ως Τακτικός Ελεγκτής η κ κα Ιωάννα Φλώρου του Δημητρίου Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 15061 και ως Αναπληρωματική Ελεγκτής η κα. Γρατσία Δρομπάκη Αγγελική του Κωνσταντίνου, με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 13071.
Θέμα 5ο: Έγκριση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2 του καταστατικού της εταιρείας.
Επικυρώθηκε η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αντικατάστασης του παραιτηθέντος μέλους κυρίου Πανταζή Φύκιρη από την κυρία Χαλκιά Χρυσούλα.
Θέμα 6ο: Έγκριση πολιτικής αποδοχών
Εγκρίθηκε ομόφωνα, η πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Θέμα 7ο: Εναρμόνιση του καταστατικού σύμφωνα με τον Ν.4548/2018.
Αποφασίστηκε ομόφωνα η τροποποίηση του καταστατικού σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.
Θέμα 8ο: Ονομαστικοποίηση των μετοχών βάσει του Ν.4548/2018, τροποποίηση λοιπών σχετικών άρθρων και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίηση της απόφασης και την εναρμόνιση του καταστατικού σύμφωνα με τον Ν 4548/2018.
Εγκρίθηκε ομόφωνα η ονομαστικοποίηση των μετοχών βάσει του Ν. 4548/2018 η τροποποίηση των σχετικών άρθρων και δόθηκε η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης.
Θέμα 9ο Διάφορες ανακοινώσεις
Αποφάσεις για το 9ο Θέμα
Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την πορεία και την εξέλιξη της εταιρείας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS