Μύλοι Λούλη: Στις 8 Ιουλίου 2019 η Τακτική Γ.Σ. για επιστροφή κεφαλαίου

Μύλοι Λούλη: Στις 8 Ιουλίου 2019 η Τακτική Γ.Σ. για επιστροφή κεφαλαίου
Στις 8 Ιουλίου 2019 θα διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Μύλοι Λούλη
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.027.216,80 ευρώ και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους, θα βρεθεί στο επίκεντρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Μύλοι Λούλη, που θα διεξαχθεί στις 8 Ιουλίου 2019, όπως ανακοίνωσε σήμερα (14/6/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Μύλοι Λούλη προσκαλεί, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Σούρπης Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη), για να λάβουν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
Θέματα ημερησίας διατάξεως:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2018 έως 31.12.2018, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Διάθεση ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 1.1.2018 έως 31.12.2018.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2018 έως 31.12.2018, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.
3. Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής τους
4. Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2018 για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες και προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2019.
5. Θέσπιση πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018 και έγκριση αυτής.
6. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας για λόγους προσαρμογής στο Ν. 4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού.
7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 1.027.216,80€ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Εταιρείας, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
8. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.
9. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 15 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Σούρπης Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη), χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS