Ιατρικό Αθηνών: Στις 10 Ιουλίου 2019 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου Δ.Σ.

Ιατρικό Αθηνών: Στις 10 Ιουλίου 2019 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου Δ.Σ.
Νέο διοικητικό συμβούλιο θα εκλέξουν οι μέτοχοι της Ιατρικό Αθηνών κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Ιουλίου 2019
Νέο διοικητικό συμβούλιο θα κληθούν να εκλέξουν οι μέτοχοι της Ιατρικό Αθηνών κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί στις 10 Ιουλίου 2019, αντί της 21ης Ιουνίου 2019 που είχε ανακοινωθεί αρχικά, όπως ανακοίνωσε σήμερα (18/6/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 18 Ιουνίου 2019 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε.» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 10η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας (Αίθουσα Συνεδριάσεων, κτίριο Ε΄) στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Διστόμου 1, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.
2 Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.
3. Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2018.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2019.
5. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τoν τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2018.
6. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2019.
7. Ανακοίνωση της από 1-10-2018 εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του.
Ορισμός των ανεξαρτήτων μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002.
9. Εκλογή μελών και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.
Προέγκριση αμοιβών μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2019.
10. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.
11. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας στη Διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την εταιρεία.
12. Διάφορες ανακοινώσεις.
Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση μη επίτευξης για οποιονδήποτε λόγο της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας κατά την ημερομηνία της 10-7-2019, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση στις 18-7-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας (Αίθουσα Συνεδριάσεων, κτίριο Ε΄) στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Διστόμου 1.
Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την τυχόν επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS