Σαράντης: Στις 24 Ιουλίου 2019 η αποκοπή μερίσματος, από 31/7 η καταβολή

Σαράντης: Στις 24 Ιουλίου 2019 η αποκοπή μερίσματος, από 31/7 η καταβολή
Τη διανομή μεικτού μερίσματος ύψους 0,14311 ευρώ ανά μετοχή και 0,14893 ευρώ ανά μετοχή, ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Σαράντης
Τη διανομή μεικτού μερίσματος ύψους 0,14311 ευρώ ανά μετοχή και 0,14893 ευρώ ανά μετοχή η οποία δικαιούται ανάληψη μερίσματος, δηλαδή εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία, ενέκρινε η χθεσινή (18/6/2019) Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Σαράντης.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή ανακοίνωση, στις 18/06/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΓΡ. Σαράντης ΑΒΕΕ».
Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν 120 μέτοχοι εκπροσωπούντες 53.921.461 μετοχές, ποσοστό 77,17% του κεφαλαίου.
Ως εκ τούτου η εταιρεία είχε την απαιτουμένη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί των της ημερήσιας διάταξης.
Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση:
1. Ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2018.
Επιπρόσθετα, ενέκρινε την διανομή μεικτού μερίσματος ύψους 0,14311 ευρώ ανά μετοχή και 0,14893 ευρώ ανά μετοχή η οποία δικαιούται ανάληψη μερίσματος, δηλαδή εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία, και συνολικά μεικτό μέρισμα ύψους 10.000.000,00 ευρώ.
Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η 24η Ιουλίου 2019 και ως ημερομηνία πληρωμής η 31η Ιουλίου 2019.
2. Ενέκρινε την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2018. Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:
3. Απάλλαξε τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2018 - 31/12/18.
4. Μετά από σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, εξέλεξε την ελεγκτική εταιρία επωνυμία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. να διενεργήσει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσης (01/01/2019 - 31/12/2019) και καθόρισε ως αμοιβή αυτών την ελάχιστη εκ του νόμου οριζόμενη πλέον ΦΠΑ.
5. Ενέκρινε την εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και την τροποποίηση αυτού.
6. Ενέκρινε την καταβολή των παρακάτω αμοιβών οι οποίες έχουν καταβληθεί σε μέλη του Δ.Σ. από την αρχή της χρήσεως 2019 έως τα τέλη Μαΐου του 2019.
Προς τον κ. Γρηγόριο Σαράντη, Πρόεδρο του Δ.Σ. ποσό 150.000 ευρώ.
Προς τον κ. Κυριάκο Σαράντη, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο ποσό 300.000 ευρώ.
Προς τον κ. Κωνσταντίνο Ροζακέα, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. ποσό 4.582 ευρώ.
Προς τον κ. Κωνσταντίνο Σταματίου, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. ποσό 13.205,83 ευρώ.
Προς την κα Αικατερίνη Σαράντη, μη-εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. ποσό 84.115,41 ευρώ.
7. Ενέκρινε την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας η οποία έχει διαμορφωθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Λεπτομέρειες για τη διανομή μερίσματος:

Η εταιρεία ΓΡ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) γνωστοποιεί στους μετόχους της, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά τη συνεδρίασή της στις 18.06.2019 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,14311 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας.
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 2.731.600 μετοχές που κατέχει η Εταιρεία προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετόχων και συνεπώς το συνολικό μεικτό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,14893 ευρώ.
Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,134037 ευρώ ανά μετοχή.
Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2018 ορίσθηκε η 24.07.2019.
Δικαιούχοι στη λήψη του μερίσματος, είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την 25.07.2019 (Record Date).
Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την 31.07.2019 από την από την πληρώτρια τράπεζα Εθνική Τράπεζα Ελλάδος.
Οι κ.κ. μέτοχοι που έχουν παράσχει σχετική εξουσιοδότηση στους Χειριστές τους (Χρηματιστηριακές Εταιρίες και Τράπεζες) θα εισπράξουν το μέρισμα μέσω των Χειριστών τους. Οι Χειριστές θα απευθύνονται στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (Υποδ/νση Αναδοχών και Ειδικών Λειτουργιών αρμόδιοι κ.κ. Ξ. Δημακοπούλου, Β. Γεώργα, Δ. Κουλόπουλος, τηλ. επικοινωνίας:210-9477759, 210- 3328254, 210-3328747).
Οι κ.κ. μέτοχοι που δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει την σχετική εξουσιοδότηση προς τους Χειριστές τους μπορούν να το εισπράξουν αυτοπροσώπως ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους από όλο το δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα και κοινοποιώντας τον Κωδικό Αριθμό Μερίδας Επενδυτή τους στο Σ.Α.Τ.
Οι κ.κ. μέτοχοι που δεν επιθυμούν να εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους και έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, τηλ. 210 6173065.

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS