Κόβουν τη δεύτερη επικουρική για όσους έχουν ασφάλιση σε 2 ή περισσότερα Ταμεία

Κόβουν τη δεύτερη επικουρική για όσους έχουν ασφάλιση σε 2 ή περισσότερα Ταμεία
Xάνουν τη δεύτερη επικουρική σύνταξη όσοι έχουν θεμελιώσει πάνω από 15 έτη σε δύο ή περισσότερα ταμεία
Αυξημένη επικουρική σύνταξη θα λάβουν από το ΕΤΕΑΕΠ όσοι ασφαλισμένοι έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης από την 1η-1-15 και έχουν ασφαλιστεί σε περισσότερα του ενός επικουρικά ταμεία, ενώ χάνουν τη δεύτερη επικουρική σύνταξη όσοι έχουν θεμελιώσει πάνω από 15 έτη σε δύο ή περισσότερα ταμεία.
Σύμφωνα με οδηγίες που εξέδωσε ο επικουρικός φορέας, η προσαύξηση της επικουρικής σύνταξης, με αναλογική εφαρμογή  αφορά όλους τους μέχρι 31.12.2013 ασφαλισμένους που υποβάλλουν αίτηση και συνταξιοδοτούνται από 1.1.2015 και μετά, εφόσον ασφαλίζονταν παράλληλα σε περισσότερους τους ενός ενταχθέντες στο ΕΤΕΑΕΠ πρώην φορείς επικουρικής ασφάλισης και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί τουλάχιστον από έναν από αυτούς μέχρι 31.12.2014.
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος επικουρικής ασφάλισης από 1.1.2015 και μετά αντιστοιχεί στο τμήμα της επικουρικής σύνταξης, που υπολογίζεται με το σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος των συσσωρευμένων ασφαλιστικών εισφορών στην ατομική μερίδα του ασφαλισμένου και το προσδόκιμο ζωής κατά τη συνταξιοδότηση.
Οι ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑΕΠ δικαιούνται σύνταξης «εφόσον θεμελιώνουν αντίστοιχο δικαίωμα συνταξιοδότησης στον φορέα κύριας ασφάλισής τους για την αυτή αιτία και έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου που προβλέπει η νομοθεσία του αντίστοιχου φορέα κύριας ασφάλισης τους, καθώς και η γενικότερη νομοθεσία.  
Συνεπώς, δικαίωμα συνταξιοδότησης από το ΕΤΕΑΕΠ θεμελιώνεται, εφόσον ο ασφαλισμένος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης τουλάχιστον σε έναν από τους πρώην φορείς κύριας ασφάλισης και σε τουλάχιστον έναν από τους ενταχθέντες στο ΕΤΕΑΕΠ πρώην φορείς επικουρικής ασφάλισης, χωρίς να ελέγχεται εάν πληρούνται ταυτόχρονα και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του δεύτερου πρώην φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
 Οι προϋποθέσεις θεμελίωσης επικουρικής σύνταξης για κάθε επιμέρους πρ. τομέα είναι, σε κάθε περίπτωση, αυτές του αντίστοιχου πρ. φορέα κύριας ασφάλισης.
Παράδειγμα: Δημόσιος υπάλληλος, ασφαλισμένος στο Δημόσιο για κύρια σύνταξη και στο πρ. ΤΕΑΔΥ για επικουρική σύνταξη, εργαζόταν παράλληλα ως ιδιωτικός υπάλληλος, ασφαλισμένος στο πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για κύρια σύνταξη και στο πρ. ΤΕΑΧ για επικουρική σύνταξη. Λαμβάνει κύρια σύνταξη από το Δημόσιο και του χορηγείται επικουρική σύνταξη από το πρ. ΤΕΑΧ, βάσει των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης του αντίστοιχου φορέα κύριας ασφάλισης, ήτοι του πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
 Εάν ο ασφαλισμένος πληροί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και των δύο πρώην φορέων επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους έχει παράλληλο ή μη χρόνο ασφάλισης, η σύνταξη υπολογίζεται και από τους δύο πρώην φορείς, βάσει του άρθρου 42 παρ. 5β του ν. 4052/2012, και χορηγείται το συμφερότερο ποσό. Εάν δεν προκύπτει διαφορά στο ποσό της σύνταξης, αυτή απονέμεται από την αρμόδια για τα θέματα του πρώην φορέα Υπηρεσία, στην οποία έχει υποβάλει αίτηση ή έχει επιλέξει ο αιτών.
Παράδειγμα 2: Ασφαλισμένος για επικουρική σύνταξη παράλληλα στο πρ. ΤΕΑΧ και πρ. ΤΕΑΔΥ, θεμελιώνει δικαίωμα επικουρικής σύνταξης και στους δύο πρώην φορείς μετά την 1.1.2015 και υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης στην Υπηρεσία του ΕΤΕΑΕΠ που χειρίζεται τα θέματα του πρ. ΤΕΑΔΥ. Ο ασφαλισμένος μπορεί να λάβει: α)  τμήμα επικουρικής σύνταξης για χρόνο ασφάλισης μέχρι 31.12.2014 στο πρ. ΤΕΑΔΥ,  προσαύξηση για αυξημένες στο πρ. ΤΕΑΔΥ εισφορές και για χρόνο παράλληλης ασφάλισης στο πρ. ΤΕΑΧ μέχρι 31.12.2014 και τμήμα επικουρικής σύνταξης, που αντιστοιχεί  σύστημα για χρόνο ασφάλισης από 1.1.2015 και μετά στο πρ. ΤΕΑΔΥ και στο πρ. ΤΕΑΧ, ή τμήμα επικουρικής σύνταξης για χρόνο ασφάλισης μέχρι 31.12.2014 στο πρ. ΤΕΑΧ, προσαύξηση για αυξημένες στο πρ. ΤΕΑΧ εισφορές και για χρόνο παράλληλης ασφάλισης στο πρ. ΤΕΑΔΥ μέχρι 31.12.2014 και τμήμα επικουρικής σύνταξης, που αντιστοιχεί στο NDC σύστημα για χρόνο ασφάλισης από 1.1.2015 και μετά στο πρ. ΤΕΑΔΥ και στο πρ. ΤΕΑΧ.
 Στον ασφαλισμένο χορηγείται το συμφερότερο ποσό από την Υπηρεσία που διαχειρίζεται τα θέματα του αντίστοιχου πρώην φορέα. Εάν δεν προκύπτει διαφορά στο ποσό, η σύνταξη απονέμεται από την Υπηρεσία στην οποία υπέβαλε αίτηση, ήτοι εν προκειμένω από την αρμόδια για το πρ. ΤΕΑΔΥ.
Σε ό,τι αφορά τον συνυπολογισμό του χρόνου επικουρικής ασφάλισης που έχει αναγνωριστεί με εξαγορά, βάσει των οικείων διατάξεων των πρώην φορέων επικουρικής ασφάλισης.
Κατά συνέπεια, ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε με εξαγορά λαμβάνεται υπόψη είτε
α) για τον υπολογισμό του (Α) τμήματος της επικουρικής σύνταξης, εφόσον η αναγνώριση χώρησε στον φορέα, ο χρόνος του οποίου υπολογίζεται με το σύστημα καθορισμένων παροχών, είτε
β) για τον υπολογισμό της προσαύξησης που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης μέχρι 31.12.2014, εφόσον η αναγνώριση έχει χωρήσει στον φορέα ο χρόνος του οποίου υπολογίζεται για την προσαύξηση του ποσού της επικουρικής σύνταξης.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS