ΕΛΠΕ: Πώληση μετοχών από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Πανά και Βασίλειο Τσάιτα

ΕΛΠΕ: Πώληση μετοχών από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Πανά και Βασίλειο Τσάιτα
Στην πώληση μετοχών της ΕΛΠΕ προχώρησαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Πανάς και Βασίλειος Τσάιτας, Γενικός Διευθυντής και Διευθυντής Σχέσεων με Επενδυτές της εταιρείας 
Στην πώληση μετοχών της ΕΛΠΕ προχώρησαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Πανάς και Βασίλειος Τσάιτας, Γενικός Διευθυντής και Διευθυντής Σχέσεων με Επενδυτές της εταιρείας αντίστοιχα.
Ειδικότερα, η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ο κος Κωνσταντίνος Πανάς, Γενικός Διευθυντής, σύμφωνα με την από 25/06/2019 γνωστοποίηση συναλλαγής προς την Εταιρεία, προέβη στις 24/06/2019 σε πώληση 8.976 κοινών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας €77.529,88.
Παράλληλα, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ο κος Βασίλειος Τσάιτας, Διευθυντής Σχέσεων με Επενδυτές, σύμφωνα με την από 26/06/2019 γνωστοποίηση συναλλαγής προς την Εταιρεία, προέβη στις 25/06/2019 σε πώληση 2.153 κοινών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας €19.291.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS