Κυριακούλης: Τη διανομή μερίσματος 0,026 ευρώ ενέκρινε η Γ.Σ. - Στις 10 Σεπτεμβρίου 2019 η αποκοπή

Κυριακούλης: Τη διανομή μερίσματος 0,026 ευρώ ενέκρινε η Γ.Σ. - Στις 10 Σεπτεμβρίου 2019 η αποκοπή
Τη διανομή μερίσματος 0,026 ευρώ ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Κυριακούλης
Τη διανομή μερίσματος 0,026 ευρώ ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Κυριακούλης, ενώ εξέλεξε και νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Ειδικότερα, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ν.Α.Ε.», που συνήλθε την 29.07.2019, με την απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, αποφάσισε τα κάτωθι:
1) Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση 1.1. - 31.12.2018, καθώς και την σχετική έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.
2) Ενέκρινε την συνολική διαχείριση της άνω χρήσης 1.1. - 31.12.2018 και απάλλαξε τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2018.
3) Εξέλεξε ως Ορκωτούς Ελεγκτές για τη χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019 τον ελεγκτικό οίκο «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 125) και συγκεκριμένα ως τακτικό ελεγκτή τον Θεόδωρο Παπαγιάννο του Ιωάννη (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ 26461) και ως αναπληρωματικό ελεγκτή την Ελένη Καραγκούνη του Βασιλείου (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ 10481) και ενέκρινε την αμοιβή του ελεγκτή Θ. Παπαγιάννου για τη χρήση 2018.
4) Ενέκρινε την διανομή μερίσματος 0,0263326 ευρώ ανά μετοχή προ φόρου 10% από τα κέρδη χρήσης 2018 και από το υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων (2016).
5) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και δαπάνες κατά την χρήση 2018 και καθορίσθηκαν οι καταβλητέες αμοιβές και δαπάνες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019.
6) Ενέκρινε την παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/18 στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να µετέχουν σε Διοικητικά Συµβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7) Ενέκρινε την τροποποίηση του καταστατικού της Eταιρείας, προκειµένου να εναρµονιστεί µε τις διατάξεις του Ν. 4548/18 και συγκεκριμένα την τροποποίηση του άρθρου 3 για την μετατροπή της διάρκειας της εταιρείας σε αορίστου χρόνου, την τροποποίηση για εναρμόνιση στον νέο νόμο των άρθρων 6,7,8,9,11,12,13,14,15 και 16, την κατάργηση των άρθρων 17, 25,26 και 28, την αναρίθμηση του άρθρου 29 σε 25 και την τροποποίηση και συγχρόνως αναρίθμηση: του άρθρου 18 σε 17, του άρθρου 19 σε 18, του άρθρου 20 σε 19, του άρθρου 21 σε 20, του άρθρου 22 σε 21, του άρθρου 23 σε 22, του άρθρου 24 σε 23, του άρθρου 27 σε 24, του άρθρου 30 σε 26, των άρθρων 31 και 32 σε 27, του άρθρου 33 σε 28, του άρθρου 34 σε 29 και του άρθρου 35 σε 30, ως προτάθηκαν και σύμφωνα με το αναρτηθέν στην ιστοσελίδα της εταιρείας κείμενο, καθώς και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
8) Εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με τετραετή θητεία, η οποία αρχίζει την ημέρα της εκλογής του και λήγει κατά την ημερομηνία εκλογής του νέου Δ.Σ. από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει το έτος 2023 και τα ανεξάρτητα μέλη αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4548/2018 και 3016/2002.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει ως εξής:
1. Θεοφάνης Κυριακούλης του Σταύρου,
2. Σπυρίδων Κυριακούλης του Σταύρου,
3. Χαρίκλεια Θεοδώρου του Δημητρίου,
4. Άγγελος Κόπιτσας του Αθανασίου, ανεξάρτητο μέλος
5. Καλλιόπη Μαγούλα του Στεφάνου, ανεξάρτητο μέλος
6. Νικήτας Σωτηρόπουλος του Κων/νου, ανεξάρτητο μέλος και
7. Ζωή Βασιλείου του Δημητρίου, ανεξάρτητο μέλος.
9) Ενέκρινε τον διορισμό της κας Ηλιάνας Τσιώλη του Βασιλείου ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αναπλήρωση της παραιτηθείσας κας Ελένης Σφούνου του Αριστείδη-Αντώνη, που αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στην συνεδρίασή του της 15.04.2019 και εξέλεξε την κα Ηλιάνα Τσιώλη του Βασιλείου ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Κατόπιν τούτου, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως ακολούθως:
α) Ζωή Βασιλείου του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου,
β) Καλλιόπη Μαγούλα του Στεφάνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και
γ) Ηλιάνα Τσιώλη του Βασιλείου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
10) Ενέκρινε την πολιτική αποδοχών της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 11 του Ν. 4548/2018, με τετραετή διάρκεια ισχύος.

Λεπτομέρειες για την καταβολή του μερίσματος

Η εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει προς τους μετόχους της ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Ιουλίου 2019 αποφάσισε με απαρτία 65,62% (ήτοι 4.984.229 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και ομόφωνα τη διανομή μερίσματος ποσού 0,0263326 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη της χρήσεως 2018 και τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων (2016).
Το καθαρό ποσό το οποίο θα εισπράξουν οι μέτοχοι μετά την παρακράτηση του φόρου 10% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο) θα ανέρχεται σε 0,02369934 € ανά μετοχή.
Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. έως και 11/09/2019 (record date).
Από την 10/09/2019 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος) οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2018.
Η καταβολή μερίσματος χρήσης 2018 και προηγούμενων χρήσεων (2016) θα ξεκινήσει την 16/9/2019 από την πληρώτρια τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ με τους παρακάτω τρόπους:
1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) για τους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει τους χειριστές τους για την είσπραξη.
2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για τους μετόχους που έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.
3. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ΄ αριθ. 6 Απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».
4. Για τους μετόχους που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη μερίσματος από την 20/09/2019 μέσω των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Για τις περιπτώσεις 2 και 4 οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα είσπραξης μερίσματος αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους για το διάστημα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024 με την προσκόμιση του αντίγραφου με τα στοιχεία που τηρούν στο Σ.Α.Τ και την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας.
Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210 9886187).

Επικαιροποίηση οικονομικού ημερολογίου έτους 2019

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 εδ. β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. επικαιροποιεί το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2019:
-Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019.
Η Εταιρεία υπενθυμίζει ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις 2018 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (kiriacoulis.com ) την 25/04/2019.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Ιουλίου 2019 αποφάσισε με απαρτία 65,62% (ήτοι 4.984.229 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) τη διανομή μερίσματος προ φόρου 10%, ποσού 0,0263326 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη της χρήσεως 2018 και τα κέρδη προηγούμενης χρήσης (2016).
Το καθαρό ποσό το οποίο θα εισπράξουν οι μέτοχοι μετά την παρακράτηση του φόρου 10% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο) θα ανέρχεται σε 0,02369934€ ανά μετοχή.
Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. έως και 11/09/2019 (record date).
Από τη 10/09/2019 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος) οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2018.
Η καταβολή μερίσματος χρήσης 2018 θα ξεκινήσει την 16/9/2019 από την πληρώτρια τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα

Με νεότερη ανακοίνωσή της, η εταιρεία γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν της από 29.07.2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει το έτος 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε την 29.07.2019 σε σώμα ως εξής:
1. Θεοφάνης Κυριακούλης του Σταύρου, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
2. Σπυρίδων Κυριακούλης του Σταύρου, Αναπληρωτής του Προέδρου/Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος,
3. Χαρίκλεια Θεοδώρου του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Άγγελος Κόπιτσας του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Καλλιόπη Μαγούλα του Στεφάνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Νικήτας Σωτηρόπουλος του Κων/νου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
7. Ζωή Βασιλείου του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS