ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Στα 19,9 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη α΄εξαμήνου 2019

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Στα 19,9 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη α΄εξαμήνου 2019
Στα 38,2 εκατ. ευρώ διαμορφώνονται τα καθαρά Κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΑΕ μετά από φόρους για το 1ο εξάμηνο 2019 (εξαιρώντας τις προβλέψεις καθώς και τις προβλέψεις στο κόστος μισθοδοσίας), αυξημένα κατά 2,5 εκ. ευρώ (+7,0%) σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο ενώ τα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 12,4 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 89,8 εκατ. ευρώ.
Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για την περίοδο αυτή αντανακλούν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 19,9 εκατ. ευρώ.
Τα Λειτουργικά Έξοδα κατά το Α’ εξάμηνο ανέρχονται στις 175 χιλιάδες ευρώ και αντανακλούν δαπάνες που συνδέονται κυρίως με τη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τις Αμοιβές Προσωπικού.
Ως αποτέλεσμα της ενεργής διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν στις 172 χιλιάδες ευρώ και αντιστάθμισαν μέρος των Λειτουργικών Εξόδων της εταιρείας.
Τα Καθαρά Κέρδη της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. ανήλθαν σε 19,9 εκατ. ευρώ και τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,086 ευρώ.
Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2018 ανέρχονταν στα 26,6 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό έχει τοποθετηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος που προσφέρει μέσο επιτόκιο 2,76%. Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. δεν έχει χρέος.
Στη δήλωση του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μ. Μανουσάκης τονίζει «Κατά την ανάληψη την καθηκόντων μας θέσαμε ως πρώτη προτεραιότητα την επίσπευση και έγκαιρη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του ΑΔΜΗΕ.
Αυτό με την σκληρή δουλειά όλων στην Εταιρία το κάναμε πράξη. Τώρα είναι η ώρα για την επόμενη πρόκληση - την ισχυροποίηση των
οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρίας.
Είμαστε πεπεισμένοι, πως με τις κατάλληλες ενέργειες που ήδη υλοποιούνται και την ενεργή συμμετοχή του δυναμικού του ΑΔΜΗΕ, και αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί».

Προοπτικές


Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αναμένει ότι η ευνοϊκή τάση του πρώτου εξαμήνου θα διατηρηθεί και στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.
Η έγκαιρη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του 2019, σε συνδυασμό με την ομαλή εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής από τη θυγατρική «Αριάδνη Interconnection», επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα ρυθμιστική περίοδο, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί.
Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της χάραξης νέων στρατηγικών αναχρηματοδότησης έχει εξασφαλίσει τα απαραίτητα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των επιχειρησιακών και επενδυτικών αναγκών της για τα επόμενα χρόνια. Διαθέτει δε ένα πλήρως διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δανείων, το οποίο σε συνδυασμό με την ενεργή διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων ενισχύει το χρηματοοικονομικό προφίλ της ώστε να εφαρμόσει από θέση ισχύος το φιλόδοξο επενδυτικό της πρόγραμμα.
Ο εξορθολογισμός των λειτουργικών και χρηματοδοτικών δαπανών αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες των δυο τελευταίων ετών.
Σε αυτό το πλαίσιο έχουν υλοποιηθεί προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης, καθώς και αναχρηματοδότηση του υπάρχοντος δανεισμού, αλλά και νέα χρηματοδότηση με ευνοϊκότερους όρους.
Το όφελος από το Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης του 2018 υπολογίζεται σε περίπου 8,8 εκ. ευρώ σε ετήσια βάση, ενώ το όφελος από το Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης του 2019 υπολογίζεται σε περίπου 5,4 εκ. ευρώ σε ετήσια βάση.
Το συνολικό όφελος για την Εταιρία, το οποίο θα αποτυπώνεται σταδιακά στα αποτελέσματα των επόμενων χρήσεων, θα φτάσει αθροιστικά τα περίπου 14 εκ. ευρώ σε ετήσια βάση, μη λαμβάνοντας υπόψη το κόστος μισθοδοσίας των νέων υπαλλήλων που θα προσληφθούν, το οποίο θα είναι ωστόσο μειωμένο.
Σε ότι αφορά τα χρηματοοικονομικά έξοδα, καθώς και την ενεργή διαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων, παρουσιάζεται σαφής βελτίωση των Καθαρών Χρηματοοικονομικών Δαπανών το 1ο εξάμηνο του 2019 σε 2 εκ. ευρώ, από 6,1 εκ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο (εξαιρώντας την θετική επίδραση των 2 εκ. ευρώ στα χρηματοοικονομικά έσοδα, από προεξόφληση απαιτήσεων για το έργο του Πολυπόταμου).

Βασικά σημεία

Ο εξορθολογισμός των λειτουργικών και χρηματοδοτικών δαπανών του ΑΔΜΗΕ αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες των δυο τελευταίων ετών.
Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν υλοποιηθεί προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης, καθώς και αναχρηματοδότηση του υπάρχοντος δανεισμού, αλλά και νέα χρηματοδότηση με ευνοϊκότερους όρους.
Το όφελος από το Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης του 2018, σε ετήσια βάση, εκτιμάται σε 8,8 εκατ. ευρώ, ενώ το όφελος από το Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης του 2019 υπολογίζεται ότι αγγίζει τα 5,4 εκατ. ευρώ ετησίως.
Το συνολικό όφελος, το οποίο θα αποτυπώνεται σταδιακά στα αποτελέσματα των επόμενων χρήσεων, εκτιμάται ότι θα ανέλθει αθροιστικά σε 14 εκατ. ευρώ ετησίως, χωρίς να συνυπολογιστεί το κόστος μισθοδοσίας των νέων υπαλλήλων το οποίο αναμένεται να είναι μειωμένο.
Σε ό,τι αφορά τα χρηματοοικονομικά έξοδα, καθώς και την ενεργή διαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων, παρουσιάζεται σαφής βελτίωση των Καθαρών Χρηματοοικονομικών Δαπανών, οι οποίες μειώθηκαν από 2 εκατ. ευρώ το Α’ Εξάμηνο του 2018 σε 6,1 εκατ. ευρώ το Α΄ Εξάμηνο του 2019, εξαιρώντας την θετική επίδραση στα χρηματοοικονομικά έσοδα από την προεξόφληση απαιτήσεων για το έργο του Πολυπόταμου, ύψους 2 εκατ. ευρώ.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω και με ταυτόχρονη διατήρηση των υπολοίπων δαπανών σε σταθερά επίπεδα, τα Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους για το Α’ Εξάμηνο 2019 ανήλθαν σε 38,2 εκατ. ευρώ (εξαιρουμένων των προβλέψεων και των προβλέψεων επί του κόστους μισθοδοσίας), καταγράφοντας αύξηση 2,5 εκατ. ευρώ ή 7,0% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.


Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, δήλωσε σχετικά: «Οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από τη Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ την τελευταία διετία για τον ορθολογισμό των λειτουργικών και χρηματοδοτικών δαπανών αποδίδουν καρπούς και αυτό αποτυπώνεται στη βελτιωμένη κερδοφορία Α΄ Εξαμήνου 2019.
Κατά την ανάληψη την καθηκόντων μας το 2017, θέσαμε ως πρώτη προτεραιότητα την επίσπευση και εμπρόθεσμη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος ύψους 4 δισ. ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας.
Χάρη στις άοκνες προσπάθειες όλων, αυτό έχει επιτευχθεί και όλα τα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων βρίσκονται εντός χρονοδιαγράμματος, το οποίο μάλιστα έχει επισπευσθεί σημαντικά.
Η επόμενη πρόκληση για τον ΑΔΜΗΕ είναι η περαιτέρω ισχυροποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων και είμαστε πεπεισμένοι ότι, με τις κατάλληλες ενέργειες, οι οποίες ήδη δρομολογούνται, και την ενεργή συμμετοχή του δυναμικού του ΑΔΜΗΕ, και αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS