Φθηνές οι αποτιμήσεις του κλάδου υγείας λέει η διοίκηση του ΙΑΣΩ – Οι στόχοι του νέου μετόχου

Φθηνές οι αποτιμήσεις του κλάδου υγείας λέει η διοίκηση του ΙΑΣΩ – Οι στόχοι του νέου μετόχου
Ο ομιλος εμφάνισε μειωμένα κέρδη αλλά στην περσινή περίοδο υπήρχαν έκτακτα κέρδη από την πώληση συμμετοχής 
Ο κλάδος της υγείας έδειξε τα τελευταία χρόνια σημαντική κινητικότητα υπό την έννοια ότι υλοποιήθηκαν ή ανακοινώθηκαν συμφωνίες για μεταβίβαση μετοχών (εξαγορές εταιρειών) όπως είναι η αποεπένδυση της ΙΑΣΩ General από τον όμιλο ΙΑΣΩ, σημειώνει η διοίκηση της ΙΑΣΩ και στα αποτελέσματα που δημοσίευσε κάνει την εκτίμηση ότι οι αποτιμήσεις των Ελληνικών εταιρειών είναι πολύ χαμηλές λόγω της οικονομικής κρίσης και ο κλάδος της υγείας φαίνεται ότι προκαλεί ήδη ενδιαφέρον σε ξένους επενδυτικούς οίκους.
Στο πλαίσιο αυτό, η δημόσια πρόταση για εξαγορά των μετοχών της που δέχθηκε η εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε., ανοίγει μία καινούρια σελίδα για το μέλλον της καθώς και των θυγατρικών εταιρειών της.
Το 2019 ήταν μια ακόμα χρονιά κατά την οποία οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες συνέχισαν τις προσπάθειες για μείωση του κόστους λειτουργίας μεταξύ των οποίων ήταν ο περιορισμός των τιμών αποζημίωσης.
Παράλληλα έθεσαν σε εφαρμογή νέα προϊόντα τα οποία προβλέπουν κατά μέσο όρο μεγαλύτερες απαλλαγές και μεγαλύτερη συμμετοχή των ασφαλισμένων τους.
Οι ασφαλισμένοι των εταιρειών αυτών αλλά και γενικά οι πολίτες έχουν περιορισμένη οικονομική δυνατότητα λόγω της κρίσης και συνεπώς το μίγμα που προκύπτει συνεχίζει να εμφανίζει δυσκολίες.
Κατ΄ επέκταση και οι εταιρείες του Ομίλου ΙΑΣΩ, επηρεάστηκαν από τα παραπάνω γεγονότα και ιδίως από τις περικοπές που έγιναν σε εφαρμογή των μηχανισμών Rebate και Claw back.
Οι εκτιμήσεις απομείωσης των εσόδων λόγω των Rebate και Claw back, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης, παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα αφού για την μητρική εταιρεία διαμορφώθηκαν στα 3,26 εκατ. ευρώ και για τον Όμιλο στα 5,23 εκατ. εθρώ.
Τα ποσά αυτά είναι επαρκή και απομειώνουν σημαντικά τον Κύκλο εργασιών και τα Ίδια Κεφάλαια των εταιρειών.
Σε κάθε περίπτωση, οι επιπτώσεις της κρίσης περιορίστηκαν λόγω της πιστής εφαρμογής των σχεδίων της Διοίκησης για διαρκή βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και της υλοποίησης των άλλων κεντρικών και επιμέρους στόχων.
Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου (μετά από rebate & claw back) μειώθηκαν κατά 6,45 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Α΄ Εξάμηνο του 2018 και κατήλθαν στα 7,69 εκατ. ευρώ.
Η μείωση οφείλεται στο γεγονός ότι στα προ φόρων κέρδη της συγκριτικής περιόδου περιλαμβάνεται ποσό 6,73 εκατ. ευρώ που αφορά το κέρδος που προέκυψε από την πώληση της θυγατρικής εταιρείας «ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε.».
Τα κέρδη μετά από φόρους (μετά από rebate & claw back) διαμορφώθηκαν στα 4,79 εκατ. έναντι κερδών 11,26 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
Σημειώνουμε ότι, στα Ομιλικά αποτελέσματα του Α΄ Εξαμήνου του 2018 περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα της περιόδου 1/1-5/4/2018 της πωληθείσας θυγατρικής «ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E.».
Το 2019 και επόμενα φαίνεται ότι θα είναι μια περίοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνουν ανενόχλητα όλα εκείνα τα βήματα που απαιτούνται για τον επανασχεδιασμό των δράσεων-ενεργειών ώστε να μεταλλαχθεί η μητρική και εισηγμένη στο Χ.Α. εταιρεία και συνολικά ο Όμιλος ΙΑΣΩ.
Παρέχονται τα περιθώρια να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν νέα προγράμματα που θα προεξοφλούν μια περισσότερο δυναμική και αναπτυξιακή πορεία των εταιρειών του Ομίλου.
Προγράμματα που θα ικανοποιήσουν ταχύτερα τις προσδοκίες όλων όσων απαρτίζουν την οικογένεια ΙΑΣΩ.
Μετά την απόκτηση του 83,37% των μετοχών της Εταιρείας από την εταιρεία «OCM LUXEMBOURG HEALTHCARE GREECE S.A.R.L.», ο κύριος στόχος είναι όχι μόνο η συνέχιση των εργασιών της Εταιρείας και του Ομίλου Ιασώ αλλά και η περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της θέσης αυτών στην ιδιαιτέρως ανταγωνιστική αγορά υπηρεσιών υγείας, σημειώνει η διοίκηση στη λογιστική κατάσταση εξαμήνου.
Ο νέος Μέτοχος σκοπεύει να επικεντρωθεί στους ήδη υπάρχοντες βασικούς άξονες δραστηριοτήτων του Ομίλου Ιασώ και να επιδιώξει την ανάπτυξή του μέσα από την ενίσχυση και την βελτίωση αυτών.
Στο πλαίσιο αυτό, σκοπεύει να προβεί στην υιοθέτηση μιας σειράς επιχειρηματικών δράσεων, οι οποίες συνίστανται στα ακόλουθα:
• Βελτίωση του επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω α) της υιοθέτησης νέων θεραπευτικών μεθόδων και υποστήριξή τους με τον απαραίτητο εξοπλισμό και β) αναβάθμιση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας με την ανακαίνιση των νοσηλευτικών μονάδων και την αντικατάσταση του ιατρικού εξοπλισμού με νέο, σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό.
• Διεύρυνση των ιατρικών υπηρεσιών με ανάπτυξη τμημάτων που είναι συμπληρωματικά με τους βασικούς άξονες δραστηριότητας του Ομίλου Ιασώ.
• Δημιουργία προστιθέμενης αξίας από την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των διοικητικών και υποστηρικτικών λειτουργιών.
• Ενίσχυση της υφιστάμενης επιστημονικής δραστηριότητας και προσέλκυση περαιτέρω διεθνούς εξειδικευμένου προσωπικού υψηλής τεχνικής κατάρτισης με στόχο την έρευνα και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας.
Παράλληλα ο Μέτοχος, αναγνωρίζοντας το επίπεδο της επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης των ιατρών που συνεργάζονται με τον Όμιλο Ιασώ, προσδίδει ιδιαίτερη αξία στην ενίσχυση της συνεργασίας τους με τον Όμιλο.
Ο Μέτοχος έχει ως στόχο για την Εταιρεία να αποτελεί την πρώτη επιλογή ιατρών κορυφαίου επιπέδου και να προσελκύει επιστήμονες που διακρίνονται στον τομέα εξειδίκευσής τους.

Γ.Κ.
www.bankingnews.gr 

BREAKING NEWS