Fitch: Αναβαθμίζει σε θετικό το outlook της Κύπρου - Επιβεβαιώνει την αξιολόγηση ΒΒΒ

Fitch: Αναβαθμίζει σε θετικό το outlook της Κύπρου - Επιβεβαιώνει την αξιολόγηση ΒΒΒ
Fitch: Αναβαθμίζει σε θετικό το outlook της Κύπρου
Ο οίκος αξιολόγησης Fitch αναβαθμίζει σε θετικό το outlook της Κύπρου και Επιβεβαιώνει την αξιολόγηση ΒΒΒ.
Η συνετή δημοσιονομική πολιτική της Κύπρου συνεχίστηκε από την τελευταία αναθεώρηση της αξιολόγησης τον Απρίλιο του 2019 και πιθανότατα θα οδηγήσει σε πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης άνω του 3% και ένα πρωτογενές πλεόνασμα κοντά στο 6% του ΑΕΠ το 2019.
Το υποκείμενο δημοσιονομικό πλεόνασμα, εξαιρουμένων των εφάπαξ , αυξήθηκε σταθερά τα τρία τελευταία χρόνια από 0,3% του ΑΕΠ το 2016 σε 1,8% το 2017 και έφθασε το 3,4% το 2018.
 Η Κύπρος έχει το μεγαλύτερο πλεόνασμα του προϋπολογισμού μεταξύ των μελών της ευρωζώνης το 2019.
Η Fitch αναμένει ότι το πλεόνασμα του προϋπολογισμού θα παραμείνει κοντά στο 2% του ΑΕΠ το 2020-2021, πολύ πάνω από τις απαιτήσεις του φορολογικού κανόνα της ΕΕ.
Η εκκρεμή απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την αντιστροφή των περικοπών των μισθών του δημόσιου τομέα αντιπροσωπεύει μέτριο δημοσιονομικό κίνδυνο, εκτιμώμενο ετήσιο κόστος περίπου 0,8% του ΑΕΠ μέχρι το 2022.
Η ανάκαμψη της οικονομίας μετά την κρίση ήταν ισχυρή, αντανακλώντας το μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ στο 3,6% το 2019. Η οικονομία αναμένεται να επιβραδυνθεί σταδιακά καθώς η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα απορροφάται σταδιακά και η εξωτερική το περιβάλλον έχει γίνει λιγότερο ευνοϊκό.
Ωστόσο, η ανάπτυξη θα είναι ευνοϊκή σε σχέση με τη δυναμική της ευρωζώνης.
Η Fitch προβλέπει αύξηση 2,9% του ΑΕΠ το 2019 και 2,7% το 2020 και το 2021.
Λόγω της σταθερής καθοδικής πορείας του ακαθάριστου χρέους της γενικής κυβέρνησης, που επωφελείται από τα συνεχιζόμενα δημοσιονομικά πλεονάσματα και τη σταθερή οικονομική ανάπτυξη, υπάρχει αυξανόμενη ικανότητα απορρόφησης του δυνητικού κόστους περαιτέρω παρεμβάσεων του τραπεζικού τομέα.
Σύμφωνα με τη προσομοίωση της δυναμικής του χρέους, ο λόγος χρέους/ΑΕΠ θα μπορούσε να μειωθεί στο 60% του ΑΕΠ έως το 2028.
Το σενάριο αυτό βασίζεται στην υπόθεση της μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης 2% και των πρωτογενών πλεονασμάτων σε συνδυασμό με μια υποτονική αύξηση των οριακών πραγματικών επιτοκίων.
Ο τραπεζικός τομέας παραμένει μια σημαντική αδυναμία, κυρίως λόγω της χαμηλής ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού και των υψηλών αναλογιών NPEs.
Ο λόγος των ΝΡΕ προς τα συνολικά δάνεια ήταν γενικά σταθερός το πρώτο εξάμηνο, περίπου στο 30%, μετά από έντονες μειώσεις το 2018 και παραμένει μεταξύ των υψηλότερων στην ΕΕ.
Η αντιμετώπιση των υπολοίπων σημαντικών ζητημάτων παλαιού τύπου στον τραπεζικό τομέα έχει γίνει πιο αβέβαιη από την τελευταία αξιολόγηση αξιολόγησης. Τον Αύγουστο του 2019, το κοινοβούλιο ενέκρινε τροποποιήσεις στον υφιστάμενο νόμο περί αποκλεισμού, ο οποίος θα αναστρέψει ορισμένα από τα προηγούμενα μεταρρυθμιστικά μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση των κατασχέσεων και θα μπορούσε να καταστήσει δυσκολότερη την επεξεργασία των NPEs.
Η οριστική απόφαση έχει αναβληθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο δεν έχει ακόμα καταλήξει σε συμπέρασμα.
Το χρέος του ιδιωτικού τομέα και τα μη αποδιδόμενα ανοίγματα παραμένουν υψηλά στο 217% (εξαιρουμένων των εταιρειών ειδικού σκοπού, SPE) και του 42% του ΑΕΠ το αντίστοιχο τρίμηνο αντίστοιχα και περιορίζουν την πιστωτική επέκταση.
Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε κατά τη διάρκεια της κυκλικής ανάκαμψης καθώς η ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης, ιδίως στον κατασκευαστικό τομέα και την κατανάλωση των νοικοκυριών, οδήγησε σε έντονη αύξηση των εισαγωγών.
H Fitch προβλέπει ένα έλλειμμα 7,3% του ΑΕΠ το 2019.
Η χρηματοοικονομική ευελιξία της Κύπρου έχει βελτιωθεί αισθητά από τη στιγμή που η χώρα έφυγε από το μνημόνιο τον Μάρτιο του 2016. Η
κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ιστορικό πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές με ολοένα και πιο ευνοϊκές αποδόσεις, ενώ η μέση απόδοση των ομολόγων ήταν 2,3% το 1919, ετησίως.
Επιπλέον, η Κύπρος επωφελείται πλήρως από το πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού της ΕΚΤ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS