Τέρνα Ενεργειακή: Στις 23/10 αρχίζει η διαπραγμάτευση των 150.000 ομολογιών στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος

Τέρνα Ενεργειακή: Στις 23/10 αρχίζει η διαπραγμάτευση των 150.000 ομολογιών στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος
Τέρνα Ενεργειακή: Στις 23/10 αρχίζει η διαπραγμάτευση των 150.000 ομολογιών στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τέρνα Ενεργειακή ανακοινώνει ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς ανέρχονται σε 150 εκατ. ευρώ.
Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε 3,4 εκατ. και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.
Τα αντληθέντα κεφάλαια ύψους 150 εκατ., αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης του ΚΟΔ, ήτοι εκτιμώμενο καθαρό ποσό αντληθέντων κεφαλαίων €146,6 εκατ., θα διατεθούν  από την Εκδότρια στην Εγγυήτρια  μέσω  του  Ενδοομιλικού  Δανείου  2019.
Συγκεκριμένα θα  εκδοθεί ομολογιακό  δάνειο έως 150  εκατ.,  αφαιρουμένων  των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης του ΚΟΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και όσες  διατάξεις  του  Ν.3156/2003  παραμένουν  σε  ισχύ, μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4548/2018, από την Εγγυήτρια το οποίο θα καλύψει η Εκδότρια.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο το ισόποσο των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων θα μεταφερθεί στην Εγγυήτρια.
Στην συνέχεια η Εγγυήτρια θα χρησιμοποιήσει τα αντληθέντα ως ακολούθως:
 
Image


Η Εκδότριαθα  προβαίνει  σε  δημοσιοποίηση  των  προνομιακών  πληροφοριών  που σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από το ΚΟΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς  και  των  κατ ́  εξουσιοδότηση  Κανονισμών  της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Το  Χρηματιστήριο  Αθηνών  την  09.10.2019  διαπίστωσε  την  καταρχήν  συνδρομή  των σχετικών  προϋποθέσεων εισαγωγής  των  Ομολογιών  στην  Κατηγορία  Τίτλων  Σταθερού Εισοδήματος της ΡυθμιζόμενηςΑγοράς του Χ.Α.
Η Εκδότριαενημερώνει ότι οι ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα επενδυτήκαι το Λογαριασμό Αξιών που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων,  σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  που  δήλωσε  κατά  τη  συμμετοχή  του  στη Δημόσια
3Προσφορά. 
Η οριστική  καταχώρησητων  ομολογιώνστους  Λογαριασμούς  Αξιών  των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί σήμεραστις 22.10.2019.
Την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου αρχίζει η διαπραγμάτευση των 150.000 ομολογιών σητν κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Ο  κωδικός  διαπραγμάτευσης  της  ομολογίας  είναι  με  ελληνική  γραμματοσειρά «ΤΕΝΕΡΓΧΟ2»  και  με  λατινική  γραμματοσειρά  «TENERGFB2». 
Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών της Εταιρίας είναι €1.000 ανά ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της και ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους  Αναδόχους  της  Δημόσιας  Προσφοράς  βάσει  της  διαδικασίας  τουΒιβλίου Προσφορών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS