Στις 6 Ιουλίου 2017 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των ΕΛΠΕ για την πώληση του ΔΕΣΦΑ

Στις 6 Ιουλίου 2017 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των ΕΛΠΕ για την πώληση του ΔΕΣΦΑ
Επίσης, θα τεθεί επί τάπητος και η τροποποίηση του ισχύοντος προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών των ΕΛΠΕ
Στις 6 Ιουλίου 2017 (ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00), έπειτα από την απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή της 12.6.2017, καλούνται σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ), για να συζητήσουν την «παροχή ειδικής άδειας σχετικά με τη σύναψη Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του ΤΑΙΠΕΔ, και των ΕΛΠΕ, αναφορικά με την από κοινού πώληση της συμμετοχής τους στον ΔΕΣΦΑ.
Επίσης, όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, θα τεθεί επί τάπητος και η τροποποίηση του ισχύοντος προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών των ΕΛΠΕ, αναφορικά με την χρονική διάρκεια απόκτησης από την Εταιρεία δικών της μετοχών, προς εξασφάλιση της δυνατότητας υλοποίησης του εναλλακτικού τρόπου άσκησης των δικαιωμάτων του προγράμματος με αγορά και διάθεση ιδίων μετοχών.

Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Κάθε κοινή μετοχή της Εταιρείας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία».
Η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα.
Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 6ης Ιουλίου 2017, δηλαδή κατά την έναρξη του Σαββάτου 1ης Ιουλίου 2017.
Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS