Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το Ενημερωτικό Δελτίο της MIG

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το Ενημερωτικό Δελτίο της MIG
Εισάγονται προς διαπραγμάτευση 251.835.900 ομολογίες
Το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου, με τη μορφή χωριστών εγγράφων, της εταιρίας «MARFIN INVESTEMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών 251.835.900 ομολογιών έκδοσής της ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Ταυτόχρονα, το Δ.Σ. της Επιτροπής κατά την 691/26.8.2014 συνεδρίασή του ενέκρινε επίσης το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας «H.I.G. LUXEMBOURG HOLDINGS 46 S.a.r.l» προς τους μετόχους της εταιρίας «Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» .

Επίσης το Δ.Σ.:
-    Ενέκρινε την παράταση της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης της εταιρίας «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» προς τους μετόχους της εταιρίας «CYCLON Α.Β.Ε.Ε.», μέχρι την 4η Σεπτεμβρίου 2014 μετά από σχετικό αίτημα της πρώτης.
-    Ενέκρινε την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ  Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ». ώστε να παρέχει και τις επενδυτικές υπηρεσίες της διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό και της διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
-    Ενέκρινε την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «TRIPLE Α EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ώστε να παρέχει και τις επενδυτικές υπηρεσίες της διαχείρισης χαρτοφυλακίων, της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, της λήψης και διαβίβασης για λογαριασμό πελατών, της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών και της φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών.
-    Ανακάλεσε, μετά από αίτημά της, την άδεια λειτουργίας της εταιρείας «ΕUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ως προς τις επενδυτικές υπηρεσίες της διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό και αναδοχής χρηματοπιστωτικών μέσων κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
-    Ανακάλεσε την υπ’ αριθ. 62/15.12.1995 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας στην εταιρία «GENIKI ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ»
-    Επέβαλε πρόστιμο 10.000 ευρώ στην εταιρία «ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε» για παραβάσεις των  διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007, όσον αφορά τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1.-30.6.2013.
-    Επέβαλε πρόστιμο 5.000 ευρώ στην εταιρία «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε» λόγω μη δημοσιοποίησης εντός της νόμιμης προθεσμίας της ετήσιας οικονομικής έκθεσης χρήσης 2013.
-    Επέβαλε πρόστιμο 4.500 ευρώ στον κ. Ιωάννη Χανδρή λόγω εκπρόθεσμης γνωστοποίησης ποσοστών συμμετοχής του  επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της «ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.».
-    Επέβαλε πρόστιμο 3.000 ευρώ στην εταιρία «ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α. Ε.» για μη σύμφωνη με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  κατάρτιση των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου λήξης 30.9.2013, κατά παράβαση  των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3556/2007.
-    Επέβαλε πρόστιμα από 1.000 ευρώ στους κ.κ. Αθανάσιο Αθανασιάδη, Ευστράτιο Καλλίγερη, Δημήτριο Καλλίγερη, Μύρωνα Καλλίγερη και στις κυρίες Χριστίνα Αθανασιάδη, Ελένη Αθανασιάδη και Μαρία Στέλλα Καλλίγερη, λόγω εκπρόθεσμης γνωστοποίησης ποσοστών συμμετοχής τους  επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της «ΝΕΩΡΙΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS