Πράσινο «φως» από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην εξαγορά της Μεβγάλ από τη Vivartia

Πράσινο «φως» από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην εξαγορά της Μεβγάλ από τη Vivartia
Στο 57,8% το ποσοστό της Vivartia στη Μεβγάλ
Πράσινο «φως» στην εξαγορά της Μεβγάλ από τη Vivartia άναψε η Επιτροπή Ανταγωνισμού του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Ειδικότερα, ε την υπ' αριθμ. 598/2014 απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αποφασίστηκε η έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση ελέγχου επί της εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΜΕΒΓΑΛ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εξαγοραζόμενη) από την εταιρία «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (εξαγοράζουσα), υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 8 του ν.3959/2011, όπως ισχύει, στη βάση των δεσμεύσεων που ανέλαβε η εξαγοράζουσα έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Ας σημειωθεί πως η Vivartia θα αυξήσει το ποσοστό της στη Μεβγάλ στο 57,8% , εξαγοράζοντας το 43% των μετοχών της γαλακτοβιομηχανίας έναντι 4,5 εκ. ευρώ.
Συνοπτικά, με βάση την απόφαση της Επιτροπής, η εξαγοράζουσα πρέπει:
1. Να εκποιήσει την επιχειρηματική δραστηριότητα που συνίσταται στο σοκολατούχο γάλα με το σήμα «Topino», όπως αυτό χρησιμοποιείται και διατίθεται σήμερα από την εξαγοραζόμενη, συμπεριλαμβανομένων:
– της παραχώρησης, κατ' επιλογή και για λογαριασμό του υποψήφιου αγοραστή, της δυνατότητας παραγωγής/φασόν του εν λόγω σοκολατούχου γάλακτος σε τιμές αγοράς, για μεταβατικό στάδιο δύο (2) ετών από την ολοκλήρωση της εκποίησης,
– της παραχώρησης, κατ' επιλογή και για λογαριασμό του υποψήφιου αγοραστή, της δυνατότητας διανομής του εν λόγω σοκολατούχου γάλακτος μέσω των υφιστάμενων δικτύων διανομής (και μεταγενέστερα της ενιαίας εταιρίας) σε τιμές κόστους και υπό τις συνθήκες διανομής πριν τη συγκέντρωση, για μεταβατικό στάδιο δύο (2) ετών από την ολοκλήρωση της εκποίησης, και
– του ορισμού εντολοδόχων, υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, για την ορθή εκπλήρωση των ως άνω όρων και δεσμεύσεων.
2. Να συνεχίσει να αγοράζει τις υφιστάμενες προσφερόμενες ποσότητες νωπού γάλακτος των παραγωγών των νομών Ημαθίας και Πέλλας, που συνεργάζονταν με την εξαγοράζουσα και την εξαγοραζόμενη από την 1/8/2014 έως και 31/10/2014, εφόσον και στο βαθμό που οι εν λόγω παραγωγοί επιθυμούν να συνεχίσουν να προσφέρουν την παραγωγή τους στην ενιαία εταιρία, κατ' απόλυτη επιλογή και ελευθερία τους, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας σύναψης γραπτών μη αποκλειστικών συμβάσεων, με τον όρο αζήμιας λύσης των συμβάσεων (ή της συνεργασίας, εφόσον δεν συναφθούν συμβάσεις) από πλευράς παραγωγών. Η διάρκεια του εν λόγω διορθωτικού μέτρου ορίζεται σε δύο (2) έτη, με έναρξη την ημερομηνία πραγματοποίησης της συγκέντρωσης.
Την Επιτροπή Ανταγωνισμού απασχόλησαν ιδιαιτέρως οι μεταβολές που έχουν επέλθει από το 2011 στον γαλακτομικό κλάδο με στόχο αφενός τη διατήρηση συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στο γαλακτοκομικό κλάδο, και αφετέρου την ενδυνάμωση της διαπραγματευτικής ισχύος των παραγωγών νωπού γάλακτος σε ορισμένους νομούς της Β. Ελλάδας όπου η νέα οντότητα παρουσιάζει αυξημένη αγοραστική δύναμη.
Επισημαίνεται, επίσης, ότι με την απόφαση της η Επιτροπή απείλησε την εξαγοράζουσα επιχείρηση ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσής της με τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις, δύναται να της επιβληθείπρόστιμο ύψους μέχρι ποσοστού 10% του κύκλου εργασιών του τελευταίου οικονομικού έτους.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS