Σήμερα 20/4 λήγει η προθεσμία υποψηφιοτήτων για την θέση του προέδρου του ΤΧΣ – Οι ενδιαφερόμενοι και ο Ρουμελιώτης

Σήμερα 20/4 λήγει η προθεσμία υποψηφιοτήτων για την θέση του προέδρου του ΤΧΣ – Οι ενδιαφερόμενοι και ο Ρουμελιώτης
Εντός της εβδομάδας θα συνεδριάσει η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και πιθανότατα σε 10-12 μέρες θα γνωστοποιηθεί ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος του ΤΧΣ.
Σήμερα 20 Απριλίου λήγει η προθεσμία υποψηφιοτήτων για την θέση του Προέδρου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Εντός της εβδομάδας θα συνεδριάσει η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και πιθανότατα σε 10-12 μέρες θα γνωστοποιηθεί ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος του ΤΧΣ.
Η υποψηφιότητα Ρουμελιώτη – ο οποίος έχει πολλές περγαμηνές – προσκρούει στον υφιστάμενο νόμο που αναφέρει ρητά ότι στελέχη που έχουν διατελέσει υπάλληλοι ή σύμβουλοι πιστωτικών ιδρυμάτων εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος ή  κατέχουν μετοχικό κεφάλαιο ή  διαθέτουν χρηματοοικονομική συμμετοχή που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με το μετοχικό κεφάλαιο τέτοιου ιδρύματος αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή ανώτερης κατά τα τελευταία τρία (3) έτη πριν την τοποθέτησή τους.
Ο Παναγιώτης Ρουμελιώτης λάμβανε από την τράπεζα Πειραιώς ετησίως 202.429 ευρώ μεικτές αποδοχές ή 120.000 ευρώ καθαρά.
Για να προσληφθεί ο Ρουμελιώτης θα πρέπει να αλλάξει ο νόμος του ΤΧΣ και αυτό είναι αδύνατο σε αυτή την φάση.
Με βάση ενδείξεις έχουν υπάρξει αρκετές συμμετοχές, η περίπτωση Ρουμελιώτη είναι ειδική ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλώσει ενδιαφέρον και ο Γιώργος Μιχελής.
Με βάση ενδείξεις έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 5 ή 7 ενδιαφερόμενοι, χωρίς ακόμη ωστόσο να υπάρχουν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες.

Θυμίζουμε ότι το ΤΧΣ σε επιστολή που είχε στείλει στο bankingnews.gr  στις 8 Απριλίου είχε αναφέρει τα εξής για τις παραμέτρους που ορίζει ο νόμος του ΤΧΣ
Η διαδικασία διορισμού των μελών Διοίκησης του Ταμείου ορίζεται στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 4 του Ν. 3864/2010 που διέπει τη λειτουργία του Ταμείου και συγκεκριμένα:

1. «4. Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής επιλέγονται από ειδική προς τούτο επιτροπή αποτελούμενη από ισάριθμους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών και της Τράπεζας της Ελλάδος,  ύστερα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος (Δημοσιεύτηκε στις 4 Απριλίου 2015 πρόσκληση ενδιαφέροντος με ημερομηνία προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 20η Απριλίου 2015).
Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δύνανται να συμμετέχουν στην επιτροπή  του προηγούμενου εδαφίου ως Παρατηρητές.
5. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου, τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής διορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για πενταετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης, μη δυνάμενη να υπερβεί την οριζόμενη στην παρ. 6 του άρθρου 2 ημερομηνία.
Σε περίπτωση κένωσης θέσεως μέλους του Γενικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής, η θέση πληρούται εντός εξήντα (60) ημερών δια του διορισμού νέου μέλους σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 μέχρις εξαντλήσεως της θητείας του αποχωρήσαντος μέλους.
Εξαιρουμένου του εκπροσώπου, στο Γενικό Συμβούλιο, του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς  και του μέλους που έχει οριστεί από τη Τράπεζα της Ελλάδος, για το διορισμό των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και για την ανανέωση της θητείας τους, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Euro Working Group».   

Στις παραγράφους 6 και 7 του ίδιου άρθρου εξειδικεύονται οι όροι και περιορισμοί που λαμβάνονται υπόψη για το διορισμό των ανωτέρω στελεχών και συγκεκριμένα:

«6. Μόνο ανεπίληπτα πρόσωπα δύνανται να επιλεγούν ως μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ουδείς δύναται να επιλεγεί ως μέλος του Γενικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής εφόσον:
α. έχει  καταδικαστεί  για αδίκηµα που επισύρει ποινή φυλάκισης µε ή χωρίς τη δυνατότητα  μετατροπής της ποινής αυτής σε χρηµατική.
β. έχει κηρυχθεί σε πτώχευση,
γ. λόγω οποιουδήποτε παραπτώματος δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την άσκηση επαγγέλματος  ή έχει αποκλειστεί  ή τεθεί σε διαθεσιμότητα από την αρµόδια αρχή ως προς την άσκηση επαγγέλματος  ή του έχει  απαγορευθεί να ασκεί καθήκοντα διευθυντή ή υπαλλήλου σε οποιαδήποτε δηµόσια αρχή ή σε ιδιωτική επιχείρηση, ή
δ. έχει υποπέσει σε βαρύ παράπτωµα.
ε. έχουν διατελέσει υπάλληλοι ή σύμβουλοι πιστωτικών ιδρυμάτων εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος ή  κατέχουν μετοχικό κεφάλαιο ή  διαθέτουν χρηματοοικονομική συμμετοχή που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με το μετοχικό κεφάλαιο τέτοιου ιδρύματος αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή ανώτερης κατά τα τελευταία τρία (3) έτη πριν την τοποθέτησή τους.

7. Οι ιδιότητες του Βουλευτή, μέλους της Κυβερνήσεως, στελέχους Υπουργείου ή άλλης δημόσιας αρχής, στελέχους, υπαλλήλου ή συμβούλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος ή προσώπου που κατέχει μετοχές τέτοιου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ή άνω ή διαθέτει χρηματοοικονομική συμμετοχή που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με το μετοχικό κεφάλαιο του ως άνω ιδρύματος για ισόποσο ποσό εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή άνω, είναι ασυμβίβαστες με εκείνην του μέλους του Γενικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Στέλεχος ή υπάλληλος πανεπιστημίου, οργανισμού ή ιδρύµατος λειτουργικά  αυτόνοµου από την Κυβέρνηση, δεν λογίζεται  ως στέλεχος  της Κυβέρνησης ή υπάλληλος Υπουργείου ή άλλης δηµόσιας αρχής.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, δεν είναι ασυμβίβαστη προς το διορισµό ως µέλους του Γενικού Συμβουλίου η ιδιότητα υπαλλήλου ή γενικού γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου περί του εκπροσώπου αυτού στο Γενικό Συμβούλιο σύµφωνα µε την παράγραφο 2. Ο Διοικητής, οι Υποδιοικητές, τα μέλη των συλλογικών οργάνων, οι σύμβουλοι και το προσωπικό της Τράπεζας της Ελλάδος δεν μπορούν να είναι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής».

www.bankingnews.gr

Πρώτη ενημέρωση 23:11 19 Απριλίου του 2015

bankingnews.gr

BREAKING NEWS