Στο 5,01% επανήλθε το ποσοστό της BlackRock στην Alpha Bank – Διατηρεί τις σημαντικές επενδυτικές θέσεις

Στο 5,01% επανήλθε το ποσοστό της BlackRock στην Alpha Bank – Διατηρεί τις σημαντικές επενδυτικές θέσεις
Η υποχρέωση γνωστοποιήσεως προέκυψε, δεδομένης της υπερβάσεως του ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου άνω του ορίου του 5%
Η Alpha Bank ενημερώνει, κατ’ εφαρμογήν του Ν. 3556/2007, ότι κατόπιν σχετικής γνωστοποιήσεως της BlackRock Inc., την 21.4.2016, η τελευταία κατέχει έμμεσα από 18.4.2016, δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές σε ποσοστό 5,01%, επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της τράπεζας.
Τα δικαιώματα ψήφου αναλύονται ως εξής:

Η υποχρέωση γνωστοποιήσεως προέκυψε, δεδομένης της υπερβάσεως του ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου άνω του ορίου του 5%.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS