McKinsey για το ΤΧΣ: Τι δείχνει η μελέτη 160 ομίλων με 11 δισ. προβληματικά δάνεια

McKinsey για το ΤΧΣ: Τι δείχνει η μελέτη 160 ομίλων με 11 δισ. προβληματικά δάνεια
Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΤΧΣ, στόχος είναι να βελτιωθεί η εικόνα των προβληματικών δανείων, των NPLs και NPE
Μελέτη για τον τρόπο διαχείρισης των προβληματικών δανείων, εκπόνησε η McKinsey για λογαριασμό του ΤΧΣ.
H μελέτη αυτή, στην οποία συμμετείχαν οι τρεις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες πλην της Alpha Bank, αρχικά έλαβε ως δείγμα δάνεια 1200 μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίοι έχουν 36 δισ. δάνεια, εκ των οποίων 20 δισ. μη εξυπηρετούμενα. 
Εν συνεχεία, μπήκαν κάποια φίλτρα και οι όμιλοι που τελικά αξιολογήθηκαν στο δείγμα, ήταν 160 με 15 δισ. δάνεια, εκ των οποίων τα 11 δισ. NPLs. 
Στόχος της μελέτης αυτής είναι να δημιουργήσει έναν μηχανισμό συντονισμού, μεταξύ των τραπεζών, ώστε να γίνει η διαχείριση των NPLs.
Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΤΧΣ, στόχος είναι να βελτιωθεί η εικόνα των προβληματικών δανείων, των NPLs και NPE.
Όπως αναφέρει το ΤΧΣ: «Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεννόησης (Μνημόνιο) που υπογράφηκε στις 19 Αυγούστου 2015 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ενεργεί για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, την Ελληνική Δημοκρατία και την Τράπεζα της Ελλάδας, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) οφείλει να παρουσιάσει και να εφαρμόσει ένα σχέδιο δράσης για τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (ΜΕΑ) των μεγάλων επιχειρήσεων προκειμένου να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των τραπεζών και να επιταχυνθούν οι αναδιαρθρώσεις των δανείων μεγάλων επιχειρήσεων κι εάν χρειαστεί να γίνει προσπάθεια αντιμετώπισης ακόμη και οικονομικών κλάδων στο σύνολό τους.
Για το σκοπό αυτό και προκειμένου να εκπληρώσει την ως άνω απαίτηση του Μνημονίου, το ΤΧΣ διεξήγαγε διαγωνισμό κατά τον οποίο η McKinsey & Co επιλέχθηκε ως η προτιμώμενη σύμβουλος.
Η McKinsey, σε συνεργασία με το ΤΧΣ, μετά από σχετική έρευνα και στοιχεία που συνέλεξε από 3 συστημικές τράπεζες, κατέληξε σε ένα σχέδιο δράσης για τα ΜΕΑ των μεγάλων επιχειρήσεων».
Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Άρης Ξενόφος, Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΧΣ, υπογράμμισε: «Το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των 4 συστημικών τραπεζών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 έχει αγγίξει ένα δυσθεώρητο ύψος και διαμορφώθηκε  στα €103 δις γεγονός που επιβάλει την άμεση και αποτελεσματική ενασχόληση όλων των εμπλεκόμενων μερών με διάθεση συνεργασίας και κοινωνικής ευαισθησίας όπου απαιτείται. Οι νομοθετικές και κανονιστικές παρεμβάσεις από την πλευρά της Κυβέρνησης και της Τράπεζας της  Ελλάδος αντίστοιχα, δύνανται να διαμορφώσουν σταδιακά ένα πλαίσιο δράσης που θα επιτρέψει την ανάταση της χρηματοπιστωτικής αγοράς προς όφελος της Ελληνικής οικονομίας, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής».
Σε ερώτηση για την αξιολόγηση των Δ.Σ. των τραπεζών, η διοίκηση του ΤΧΣ υπό τον Άρη Ξενόφο, ανέφερε ότι θα είναι έτοιμη μέσα Ιουνίου και θα ανακοινωθεί προς τα τέλη Ιουνίου.

Συγκεκριμένα το σχέδιο δράσης του ΤΧΣ περιλαμβάνει πέντε άξονες:

1. Την έρευνα, τον εντοπισμό και την ιεράρχηση των περιορισμών και εμποδίων για την αναδιάρθρωση μεγάλων εταιρικών χρεών που κατέχουν οι ελληνικές τράπεζες, με στόχο την ανάπτυξη μιας δυναμικής αγοράς ΜΕΑ.
Συγκεκριμένα τα εν λόγω εμπόδια έχουν κατηγοριοποιηθεί στις ακόλουθες κύριες κατηγορίες:
α) Nομικά & Κανονιστικά (π.χ. περιορισμοί στην προώθηση των δικαιωμάτων των πιστωτών, περιορισμένη προστασία στελεχών όταν προβαίνουν στην αναδιάρθρωση υφιστάμενων δανείων, περιορισμοί στο κανονιστικό πλαίσιο για την εξυπηρέτηση και πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων, περιορισμένα κίνητρα για εξωδικαστικούς συμβιβασμούς κλπ).
β) Φορολογικά/Λογιστικά (π.χ. οι πολύ υψηλοί φόροι ακινήτων οι οποίοι έχουν επηρεάσει αρνητικά την εν λόγω αγορά).
γ) Θέματα Τραπεζικής Αγοράς όπου η έλλειψη ενός πλαισίου συντονισμού, ενιαίας προσέγγισης / διαδικασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων πλευρών (ιδιωτών, δημοσίου, οφειλετών), καθώς και η έλλειψη εξειδίκευσης προηγμένων λύσεων αναδιάρθρωσης, ενίοτε παρατείνει και πολλές φορές εμποδίζει την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης. Επιπρόσθετα χρειάζονται κατάλληλες μεταρρυθμίσεις προκειμένου να είναι εφικτή, ταχεία και αποτελεσματική η λειτουργία του εν λόγου μηχανισμού συντονισμού.
2. Το σχεδιασμό πλαισίου συντονισμού μεταξύ των τραπεζών.
- Το ΤΧΣ θα πρέπει να σχεδιάσει ένα μηχανισμό συντονισμού μεταξύ των τραπεζών) για τις μεγάλες εταιρικές αναδιαρθρώσεις.
- Στόχος της πρότασης είναι η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών και αρχών προκειμένου να εξασφαλιστεί η εξεύρεση λύσεων, η επιτάχυνση της διαδικασίας και η συγκέντρωση/ανταλλαγή τεχνογνωσίας, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα εμπλεκόμενα μέρη τα σχετικά εγχειρίδια άλλων χωρών, και τα διεθνή πρότυπα συνεργασίας προσαρμοσμένα στην ελληνική πραγματικότητα.
3. Τον προσδιορισμό περιμέτρου προβληματικών επιχειρήσεων και κλάδων.
- Ο μηχανισμός συντονισμού θα απευθύνεται σε μεγάλες εταιρείες λαμβάνοντας υπ' όψη τη δυνατότητα ή μη αναδιάρθρωσης, τον αριθμό των τραπεζών που έχει έκθεση ο όμιλος, και επιλεγμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες ανά όμιλο ή ακόμα και σε σύνολο κλάδων (αναγνώριση προβληματικών κλάδων, προτεραιοποίηση με βάση την επίπτωση ενδεχόμενης κλαδικής αναδιάρθρωσης στην εθνική οικονομία και συνοπτική αξιολόγηση των επιλεγμένων κλάδων) που χρήζουν αναδιάρθρωσης.
- Από την ανάλυση των δεδομένων που ελήφθησαν ~170 Όμιλοι (με ~ Euro11δις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και ~Euro15 δις συνολική έκθεση) και 5 κλάδοι θα μπορούσαν να εμπίπτουν στο εύρος εφαρμογής του μηχανισμού.
4. Την αξιολόγηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων του τραπεζικού τομέα.
- Οι τράπεζες θα πρέπει να ενισχύσουν περαιτέρω τις δυνατότητες αναδιάρθρωσης των δανείων μεγάλων επιχειρήσεων:
α) να κατηγοριοποιήσουν (segmentation) τις υποθέσεις και να τις συνδέσουν με συγκεκριμένες λύσεις μέσω επέκτασης των αναλύσεων, σαφούς καθορισμού των ορίων για διαφορετικές κατηγορίες πελατών και σύνδεση πελατών με συγκεκριμένες επιλογές αναδιάρθρωσης.
β) να ενθαρρύνουν τη χρήση εξελιγμένων και μακράς διάρκειας λύσεων αναδιάρθρωσης με επέκταση και τυποποίηση της εφαρμογής των πιο περίπλοκων και μακροπρόθεσμων λύσεων (π.χ. κεφαλαιοποίηση χρέους, λειτουργική αναδιάρθρωση).
γ) να αναπτύξουν τις ικανότητες και την εξειδίκευση του προσωπικού υπεύθυνο για την αναδιάρθρωση εταιρικών δανείων με επιπλέον σεμινάρια εκπαίδευσης και τοποθέτηση πρόσθετου προσωπικού με την κατάλληλη τεχνογνωσία και
δ) να βελτιώσουν την ποιότητα και τον όγκο της απαιτούμενης πληροφορίας και να καθορίσουν συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης (KPIs) καθώς και να θεσπίσουν κίνητρα για την ενίσχυση των συστημάτων και υποδομών πληροφορικής
5. Τη διεύρυνση του ρόλου των κεφαλαιαγορών
- Για την ενεργή συμμετοχή επενδυτών στις κεφαλαιαγορές (capital market players) απαιτείται ένα προοδευτικό νομικό, κανονιστικό και φορολογικό πλαίσιο γύρω από τις πτωχευτικές διαδικασίες καθώς και ευνοϊκές μακροοικονομικές συνθήκες.
- Οι παράγοντες των κεφαλαιαγορών καθώς και άλλοι ειδικοί αναδιαρθρώσεων, πρέπει να βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τις τράπεζες, στο πλαίσιο ενός μηχανισμού συντονισμού ή ενός οχήματος αναδιάρθρωσης κεφαλαίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του bankingnews η έρευνα κόστισε περίπου 180.000 ευρώ.

www.bankingnews.gr


bankingnews.gr

BREAKING NEWS