Στις 26/6 η Τακτική Γενική Συνέλευση για ΑΜΚ και reverse split της Intrakat

Στις 26/6 η Τακτική Γενική Συνέλευση για ΑΜΚ και reverse split της Intrakat
Το Δ.Σ. αποφάσισε να προτείνει επίσης την παροχή εξουσιοδότησης προς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο να ορίσει εκείνο την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Intracom Κατασκευές (Intrakat, εφεξής η «Εταιρεία») κατά τη συνεδρίασή του της 1ης Ιουνίου 2017 αποφάσισε να εισηγηθεί, μεταξύ άλλων, στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την 26η Ιουνίου 2017, την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των
€ 13.000.000,00, μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και την έκδοση έως 25.397.630 νέων Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 η καθεμία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, σε αναλογία πέντε (5) νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή.
Περαιτέρω, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην Γ.Σ., τα ακόλουθα:

(α) την παροχή εξουσιοδότησης προς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο να ορίσει εκείνο την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (στο εξής η «Τιμή ∆ιάθεσης») εντός χρονικού
διαστήματος, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του Κ.Ν.
2190/1920, όπως ισχύει, να προσδιορίσει τη διάρκεια της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και να εξειδικεύσει του λοιπούς όρους της αύξησης του
μετοχικού κεφαλαίου.

(β) να μπορεί η Τιμή ∆ιάθεσης να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος
προτίμησης

(γ) τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νεοεκδοθησομένων μετοχών και της Τιμής ∆ιάθεσης να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «∆ιαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»,

(δ) σε περίπτωση που δεν θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου το ποσό της Αύξησης, να εξουσιοδοτηθεί το ∆ιοικητικό Συμβούλιο να διαθέσει κατά την κρίση του, κατ΄άρθρο 13 παρ. 8 Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, τις όποιες αδιάθετες μετοχές, και

(ε) την παροχή εξουσιοδότησης προς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τακτοποίηση τυχόν κλασμάτων μετοχής και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 3016/2002 και 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το Χ.Α.), η παρούσα Έκθεση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα υποβληθεί στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική ή μετ’ αναβολή αυτής, θα αποσταλεί στο Χ.Α., προκειμένου να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ταυτόχρονα με την Πρόσκληση για τη σύγκληση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης και θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
Περιέχει δε τις ακόλουθες πληροφορίες:

− Απολογισμό Χρήσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Προηγούμενη
Αύξηση

− Έκθεση Ευρημάτων Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από την Εκτέλεση
Προσυμφωνημένων ∆ιαδικασιών επί της Έκθεσης ∆ιάθεσης Αντληθέντων
Κεφαλαίων

ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την ως άνω προτεινόμενη αύξηση, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως:
α. 50% για κεφάλαιο κίνησης με σκοπό την χρηματοδότηση των ταμειακών αναγκών που προκύπτουν από την ανάληψη νέων κατασκευαστικών έργων των οποίων τις συμβάσεις έχει πρόσφατα υπογράψει η Εταιρεία, όπως και εκείνων για τα οποία έχει αναδειχθεί ήδη μειοδότης και αναμένει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες
υπογραφής τους
β. το υπόλοιπο 50% για την συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας “INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ”, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα του Real Estate, προκειμένου να πραγματοποιήσει επενδύσεις:

- στον τομέα ανάπτυξης τουριστικών κατοικιών σε πολυτελείς τουριστικούς προορισμούς.
- στον τομέα ανάπτυξης και λειτουργίας ξενοδοχειακών μονάδων (Βoutique Hotels) στην Αθήνα και σε άλλους πολυτελείς τουριστικούς προορισμούς
- στον τομέα ανάπτυξης σύνθετων οικιστικών και εμπορικών αστικών μονάδων.
Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν αναμένεται να διατεθούν εντός δώδεκα (12) μηνών από την ολοκλήρωση της προτεινόμενης αύξησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ

Ο βασικός μέτοχος της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χ.Α., δηλ. η ανώνυμη εταιρεία INTRACOM HOLDINGS, προτίθεται να ανακοινώσει την πρόθεσή της σχετικά με τη διατήρηση ή μη του ποσοστού συμμετοχής της στην Εταιρεία
α) έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων εκ της αυξήσεως μετοχών και
β) για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων εκ της αυξήσεως μετοχών, κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα αποφασίσει την Αύξηση.

ΤΙΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο προτείνει να του παρασχεθεί η εξουσιοδότηση, κατ΄ άρθρο 13 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, να ορίσει εκείνο σε μεταγενέστερο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα εγκρίνει την Αύξηση χρόνο, την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών καθώς και να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θεωρηθεί κατά Νόμο ή κρίνει το ίδιο το ∆ιοικητικό Συμβούλιο απαραίτητη προκειμένου να ορισθεί η τιμή διάθεσης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.
Η ανωτέρω εξουσιοδότηση να ισχύει για ένα (1) έτος από την παροχή της.
Προτείνεται, περαιτέρω, η τιμή διάθεσης της μετοχής να δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής της Εταιρείας, κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS