ΙΚΕΑ (όμιλος Fourlis): Τρίτη Περίοδος εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

ΙΚΕΑ (όμιλος Fourlis): Τρίτη Περίοδος εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου
Δικαιούχοι του τοκομεριδίου είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη σχετική ημέρα (Record Date) δηλαδή την Δευτέρα 3η Ιουλίου 2017
Σύμφωνα με τους όρους του από 22 Αυγούστου 2016 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «το ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΜΠΟΡΙΑΣ  ΕΙΔΩΝ  ΟΙΚΙΑΚΗΣ  ΧΡΗΣΕΩΣ, ΕΠΙΠΛΩΝ  ΚΑΙ  ΕΙΔΩΝ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ»  (εφεξής  «η Εκδότρια»), η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την 3η Περίοδο Εκτοκισμού από 04.04.2017 έως 04.07.2017 είναι η Δευτέρα 3 η Ιουλίου 2017.
Δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του τοκομεριδίου) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη σχετική ημέρα (Record Date) δηλαδή την Δευτέρα 3η Ιουλίου 2017.
H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 3ο τοκομερίδιο (Ex coupon date) είναι η Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017.
Το ποσό των τόκων για την ως άνω Περίοδο Εκτοκισμού  που αντιστοιχεί σε 40.000.000 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών,
ανέρχεται στο ποσό των €505.555,56, ήτοι ποσό €0,012639 ανά ομολογία.
Το ποσό των τόκων έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 5% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και τον πράγματι διαδραμόντα χρόνο (act /360).
Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 ως ακολούθως:
1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, και Χρ
ηματιστηριακές εταιρείες), για
τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη, σύμφωνα
με το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.
2. Οι Ομολογιούχοι οι οποίοι έχουν ζητήσει εξαίρεση από τη λήψη χρηματικών ωφελημάτων από το χειριστή  τους  ή  οι  αξίες  τους  βρίσκονται  για  οποιαδήποτε  αιτία  στον  ειδικό  λογαριασμό,  θα πληρώνονται  στα  γραφεία  της  ATHEXCSD  (Λ.  Αθηνών  110,  καθημερινά  09:00  έως  16:00)  ή  σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύουν μέσω έγγραφου αιτήματός τους ή με κατάθεση -αν έχουν δηλώσει -στον  Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS