Τί αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της Intracom Συμμετοχών

Τί αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της Intracom Συμμετοχών
Ποια θέματα ήταν στην ατζέντα
Η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «Intracom Holdings»)  ανακοινώνει ότι την Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Β' κτιριακό συγκρότημα της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής (19o χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 37 μέτοχοι εκπροσωπούντες 67.497.516 συνολικά Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, δηλ. το 50,74% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως:
Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2016 έως 31.12.2016, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 67.497.516
Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :67.497.516
Υπέρ: 67.497.516 (100,00%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)
Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της υπό κρίση χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 67.497.516
Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 67.497.516
Υπέρ: 66.744.987 (98,89%) Κατά: 752.529 (1,11%) Αποχή : 0 (0,00%)
Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2017 την Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία «Σ.Ο.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ».
Η σχετική αμοιβή θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 67.497.516
Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 67.497.516
Υπέρ: 54.804.942 (81,20%) Κατά: 11.885.675 (17,61%) Αποχή : 806.899(1,19%)
Επί του τετάρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την καταβληθείσα κατά την παρελθούσα χρήση αποζημίωση Μέλους Δ.Σ. και προενέκρινε την αποζημίωση των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2017, κατ' άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002 και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 67.497.516
Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 67.497.516
Υπέρ: 54.804.942 (81,20%) Κατά: 11.885.675 (17,61%) Αποχή : 806.899 (1,19%)
Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων προενέκρινε το μισθό μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρονική περίοδο από 01.07.2017 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 67.497.516
Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 67.497.516
Υπέρ: 54.804.942 (81,20%) Κατά: 11.885.675 (17,61%) Αποχή : 806.899 (1,19%)
Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, προς όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα διευθυντικά στελέχη αυτής, προκειμένου να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή/και στα διαχειριστικά όργανα άλλων εταιρειών συνδεδεμένων με την Εταιρεία.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 67.497.516
Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 67.497.516
Υπέρ: 67.497.516 (100,00%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)
Επί του εβδόμου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, δεν έγινε κάποια Ανακοίνωση πέραν των ανωτέρω.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS