Μύλοι Λούλη: Επιστροφή κεφαλαίου 0,055 ευρώ ανά μετοχή

Μύλοι Λούλη: Επιστροφή κεφαλαίου 0,055 ευρώ ανά μετοχή
Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 10.07.2017
Ανακοινώνεται από την εταιρία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.  ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 13/6/2017 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ 941.878,41 με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ευρώ 0,055 (από ευρώ 0,94 σε ευρώ 0,995) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»  και την ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ 941.878,41 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ευρώ 0,055 (από ευρώ 0,995 σε ευρώ 0,94) με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους του ευρώ 941.878,41 ήτοι 0,055 ευρώ ανά μετοχή.
Μετά την ανωτέρω αύξηση και ισόποση μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο παραμένει στο ποσό των ευρώ 16.097.558,28 διαιρούμενο σε 17.125.062 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,94 ευρώ  εκάστη.
Επιπλέον η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφάσισε, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 4.495,08 Ευρώ με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 17.125.062 σε 17.120.280 κοινές, ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 4.782  ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.
Οι ως άνω 4.782 ίδιες μετοχές αγοράσθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 08.01.2015  έως 07.01.2017 σε εκτέλεση της από 08.01.2015 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής.
Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των δέκα έξι εκατομμυρίων ενενήντα τριών χιλιάδων εξήντα τριών Ευρώ και είκοσι λεπτών του Ευρώ (16.093.063,20 €) και διαιρείται σε δεκαεφτά εκατομμύρια εκατόν είκοσι χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (17.120.280) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (0,94) η κάθε μία.
Την 23.06.2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1089393,η με αριθμό 70235/23.06.2017 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με την οποία ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας.
Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών στη συνεδρίασή της στις 05.07.2017, ενημερώθηκε για την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους της εταιρίας ποσού ευρώ 0,055 ανά μετοχή και για την ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών της Εταιρίας.
Κατόπιν των ανωτέρω, από την 07.07.2017 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη τελική ονομαστική αξία ευρώ 0,94  ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ 0,055 ανά μετοχή.
Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.
Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 10.07.2017
Επιπλέον, με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι από την 11.07.2017  παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 4.782 μετοχών οι οποίες ακυρώνονται.
Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η  14.07.2017 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας  ALPHA BANK , η οποία θα καταβάλει το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου ως εξής:
Στους Χειριστές των δικαιούχων Μετόχων εφόσον τους έχει χορηγηθεί δικαίωμα είσπραξης.
Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα «ALPHA BANK Α.Ε.».
Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας «ALPHA BANK Α.Ε.», για όσους εκ των Μετόχων στους οποίους, για διάφορους λόγους, δεν κατέστη δυνατή η καταβολή του διανεμόμενου ποσού,  με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.
Με την πάροδο 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλαδή από την 15.07.2018, η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της Εταιρίας, στην Αθήνα, Σπετσών 1 Κερατσίνι, 18755.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (τηλ. 210- 4090165).

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS