Μυτιληναίος: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Μυτιληναίος: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α. Ε. (εφεξής η «Εταιρεία») σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 21 του Ν. 3556/2007, την απόφαση 1/434/2007 και την εγκύκλιο υπ' αριθμόν 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε στις 15/9/2017 από τη Fairfax Financial Holdings Limited, μέτοχο της Εταιρείας (εφεξής η «Fairfax»), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι:
Στις 12/09/2017, συνεπεία πώλησης, το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η Fairfax στην Εταιρεία έμμεσα, μέσω των ελεγχόμενων επιχειρήσεών της, κατήλθε του ορίου του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ειδικότερα, στις 12/09/2017 ορισμένες θυγατρικές και ελεγχόμενες επιχειρήσεις της Fairfax μεταβίβασαν κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας στις εταιρείες Eurolife ERB General Insurance S.A. και Eurolife ERB Life Insurance S.A.
Παρόλο που η Fairfax ενοποιεί τόσο την Eurolife ERB General Insurance S.A. όσο και την Eurolife ERB Life Insurance S.A., οι εν λόγω εταιρείες δεν αποτελούν "ελεγχόμενες επιχειρήσεις" της Fairfax κατά την έννοια του νόμου 3556/2007. Η Fairfax Financial Holdings Limited δεν αποτελεί «ελεγχόμενη επιχείρηση» άλλης οντότητας κατά την έννοια του νόμου 3556/2007.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS