Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της Grivalia - Παραμένει σταθερό στο ποσοστό της Fairfax

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της Grivalia - Παραμένει σταθερό στο ποσοστό της Fairfax
Η «Odyssey Reinsurance Company», προέβη την 27.12.2017 στην πώληση 4.879.701 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Grivalia
Η θυγατρική και ελεγχόμενη οντότητα της Fairfax, η «Odyssey Reinsurance Company», προέβη την 27.12.2017 στην πώληση 4.879.701 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Grivalia σε άλλη θυγατρική και ελεγχόμενη οντότητα της Fairfax με αποτέλεσμα το ποσοστό των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχει η «Odyssey Reinsurance Company» να κατέλθει από 14,50% σε 9,34% (ήτοι 9.459.872 μετοχές και δικαιώματα ψήφου).
Σημειώνεται ότι κατόπιν της ολοκλήρωσης της ανωτέρω συναλλαγής, το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχει η Fairfax άμεσα και έμμεσα μέσω ελεγχόμενων οντοτήτων δεν έχει μεταβληθεί.
Η «Odyssey Reinsurance Company» κατέχεται κατά 100% από την «Odyssey Re Holdings Corp.» η οποία με τη σειρά της κατέχεται κατά 100% από την «Odyssey US Holdings Inc.», η οποία με τη σειρά της κατέχεται κατά 100% από τη «Fairfax (US) Inc.», η οποία με τη σειρά της κατέχεται κατά 92,03% από την «FFHL Group Ltd.» και κατά 7,97% από τη Fairfax, η δε «FFHL Group Ltd.» κατέχεται κατά 100% από τη Fairfax.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ανωτέρω γνωστοποίηση, η Fairfax δεν αποτελεί «ελεγχόμενη οντότητα» κανενός προσώπου όπως η «ελεγχόμενη οντότητα» ορίζεται στο Ν. 3556/2007.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS