IKEA: Ζόρια στην Ελλάδα και γαλαντομίες στην Κύπρο

IKEA: Ζόρια στην Ελλάδα και γαλαντομίες στην Κύπρο
Η κοινή εταιρία με Λιβεριανή offshore συμφερόντων Κούστα και οι συνεχείς χρηματοδοτήσεις με προορισμό; τη Βουλγαρία
Δύσκολο ήταν το 2017 για την ΙΚΕΑ στην Ελλάδα όπως αποκαλύπτουν τα δημοσιευμένα στοιχεία της Houesemarket.
Η μητρική εμφανίζει κάμψη τζίρου στα 191,4 εκ ευρώ από 200,3 εκ ευρώ το 2016  ενώ τα καθαρά κέρδη υποχωρούν στα  2,268 εκ ευρώ από 6,56 εκ ευρώ το 2016.
Σε επίπεδο ομίλου εμφανίζεται οριακή θετική μεταβολή εσόδων κατά 1% στα 294 εκ ευρώ.Το συνολικό EBITDA έφτασε το ποσό € 31,2 εκ. έναντι ποσού € 27,5 εκ. το 2016, ενώ παρουσίασε κέρδη προ φόρων ποσού € 13,7 εκ. έναντι κερδών ποσού € 6,8 εκ. το 2016.
Τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη έφτασαν τα 10,6 εκ ευρώ από 8,9 εκ ευρώ το 2016.
Έχει πάντως ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Housemarket δεν γίνεται ιδιαίτερη ανάλυση εσόδων ώστε να υπάρξει σαφής εικόνα για την πορεία των θυγατρικών εταιριών. Παράλληλα ενώ δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία της μητρικής και τα ενοποιημένα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα οικονομικά στοιχεία των θυγατρικών που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του ενοποιημένου ισολογισμού.
Εν τω μεταξύ συνεχίζεται η χρηματοδότηση δύο κυπριακών εταιριών της Wyldes που Housemarket κατέχει 100% και της Vyner που η Wyldes ελέγχει το 50% ενώ η μόνη πληροφορία για τη συγγενή VYNER είναι μια αναφορά στο ενημερωτικό δελτίο για το ομολογιακό δάνειο της Housemarket πως «το Νοέμβριο του 2014 ολοκληρώθηκε η επένδυση κατασκευής και λειτουργίας του εμπορικού κέντρου SSRM στη Σόφια της Βουλγαρίας και λογιστικοποιείται το επενδυτικό ακίνητο στη συμμετοχή.
Στη WYLDES στις 19/12/2017 συνήθους ψηφίσματος του Δ.Σ. της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 675.000 ευρώ.
Αυτό δεν ήταν αρκετό καθώς έναντι μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της WYLDES LTD «για την οποία μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί απόφαση από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας αυτής» όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις, η HOUSEMARKET Α.Ε., σε εκτέλεση της από 8/1/2018 απόφασης του Δ.Σ. κατέβαλε το ποσό των € 5.300.000,
Ταυτόχρονα επίσης στις 19/12/2017 στη VYNER LTD το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 820.000 ευρώ εκ των οποίων 410.000 κατέβαλε η WYLDES. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις οικονομικές καταστάσεις η WYLDES LTD ελέγχει το 50% των μετοχών και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της VYNER LTD (κατέχοντας το 49,99% των μετοχών της τελευταίας και ελέγχοντας το λοιπό 0,01%, μέσω της συνεργάτιδος(σ.σ. !!!) εταιρείας INTERCHANGE LTD, η οποία κατέχει το ποσοστό αυτό).
Το εντυπωσιακό βέβαια είναι ότι ο όμιλος Φουρλή δεν έχει ξεκαθαρίσει επακριβώς τις δραστηριότητες των Wyldes και Vyner παρ ότι διακινούνται προς αυτές μέσω της Housemarket που λειτουργεί τα ΙΚΕΑ αλλά και άλλων εταιριών του ομίλου όπως φαίνεται ιδιαίτερα σημαντικού ύψους ποσά.
Το μόνο που έχει ανακοινώσει το 2008 είναι ότι μέσω των εταιριών θα γίνουν επενδύσεις σε ακίνητα στη Βουλγαρία όπου θα στεγαστούν μεταξύ άλλων και ΙΚΕΑ.
Όμως μια απόφαση της Κυπριακής επιτροπής Ανταγωνισμού με ημερομηνία 5 Αυγούστου 2009 που αφορά στην « Κοινοποίηση εξαγοράς του 50% των μετοχών που κατέχει η Seasonal Maritime Corporation στην εταιρεία Vyner Ltd από την εταιρεία Wyldes Ltd.» αναφέρει τα εξής ενδιαφέροντα:
«Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «ΕΠΑ») στις 19/12/2008, μεταξύ της εταιρείας Wyldes Ltd (στο εξής η «Wyldes») και της Seasonal Maritime Corporation (στο εξής «Seasonal»), στη βάση συμφωνίας που συνομολογήθηκε μεταξύ των δύο εταιρειών για την αγορά μετοχών της Vyner Ltd (στο εξής «Vyner») από την Wyldes.

Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες:


α) Η Wyldes είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο με ημερομηνία εγγραφής την 21 Φεβρουαρίου 2008, αποτελεί εταιρεία συμμετοχών και δεν δραστηριοποιείται σε κάποιο εμπορικό τομέα. O όμιλος Fourlis, στον οποίο ανήκει η Wyldes, αποτελεί εμπορικό όμιλο διαρκών καταναλωτικών αγαθών στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και στην Κύπρο.
Ο εν λόγω όμιλος δραστηριοποιείται στο λιανικό εμπόριο αλλά και στο χονδρικό εμπόριο στην Κύπρο και συγκεκριμένα η Housemarket S.A (Cyprus) δραστηριοποιείται σε τρείς βασικούς κλάδους, τη λιανική οικιακού εξοπλισμού (ΙΚΕΑ), τη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT ATHLETICS CYPRUS) και τη χονδρική ηλεκτρικών ειδών (Samsung, General Electric, Liebherr, Korting) (σ.σ. η τελευταία δραστηριότητα έχει σήμερα διακοπεί)

β) Η Seasonal είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στη Monrovia, Liberia. Είναι εταιρεία συμμετοχών και δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο της ναυτιλίας.
Η Seasonal έχει μετοχικό κεφάλαιο 500 ονομαστικές μετοχές οι οποίες έχουν εκδοθεί στην εταιρεία Danaos Investments Ltd ως εμπιστευματοδόχος (trustee) του οποίου δικαιούχοι (beneficiaries) είναι φυσικά πρόσωπα. Επιπλέον, η εν λόγω εταιρεία δεν έχει οποιεσδήποτε δραστηριότητες στην Κύπρο, αλλά ούτε και οι ελεγχόμενες από αυτήν εταιρείες «Danaos Shipping Co. Ltd» και Seasonal Financial Holdings».
Η Seasonal μετέχει α) κατά 90% στο μετοχικό κεφάλαιο της «Danaos Shipping Co. Ltd» και β) με 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της «Seasonal Financial Holdings».
Η προτεινόμενη πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην ΕΠΑ, είναι αποτέλεσμα απόφασης που λήφθηκε από τις εταιρείες Wyldes και Seasonal, με την υπογραφή σχετικής συμφωνίας με ημερομηνία 15/12/2008. Σκοπός της παρούσας συμφωνίας, είναι οι εν λόγω εταιρείες και οι θυγατρικές τους, ήτοι οι Tavile Ltd και South Ring Mall Sofia EAD, να προχωρήσουν στην αγορά και εκμετάλλευση ακινήτου στη Σόφια της Βουλγαρίας, του οποίου ιδιοκτήτης είναι η εταιρεία Danaos Development SA.»
Εξ όσων είναι γνωστό η Danaos που ανήκει στον εφοπλιστή Ι. Κούστα κατασκεύασε μαζί με τη Φουρλής εμπορικό κέντρο στη Σόφια το Sofia Ring Mall.
Όμως με τη εταιρική δομή που εμφανίζεται παραπάνω είναι ξεκάθαρο ότι εκταμιεύονται χρήματα από τον εισηγμένο όμιλο Φουρλής αλλά τίποτα δεν πιστοποιεί από τη διαδρομή τους ότι οι μέτοχοι της Φουρλής έχουν μερίδιο σε αυτές τις επενδύσεις. Και το ερώτημα είναι τι ακριβώς συμβαίνει και πόσο έχουν προβληματιστεί οι εποπτικές αρχές που μελετούν κάθε έτος τις οικονομικές καταστάσεις της Φουρλής; Πόσο προβληματίζονται οι ορκωτοί ελεγκτές που κάνουν έλεγχο στις οικονομικές καταστάσεις και δίνουν φορολογικά πιστοποιητικά;
Εκ των πραγμάτων φαίνεται καθόλου. Μπορεί σε αυτό να έχουν δίκαιο αλλά θα πρέπει και να αποδεικνύεται με διαφάνεια όταν μιλάμε για ένα μεγάλο εισηγμένο όμιλο όπως η Φουρλής.

Νίκος Καρούτζος

nkaroutzos@gmail.com  


www.bankingnews.gr
Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS