Σε σύγκλιση με τις ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας ευελπιστεί η ΡΑΕ - Οι βασικές κατευθύνσεις για το Target Model

Σε σύγκλιση με τις ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας ευελπιστεί η ΡΑΕ - Οι βασικές κατευθύνσεις για το Target Model
Παράλληλος στόχος αποτελεί ο εντοπισμός και μπλοκάρισμα συμπεριφορών που ενδέχεται να συνιστούν κατάχρηση της αγοράς
Ρυθμίσεις, οι οποίες θα κάνουν την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας να προσεγγίσει τις αγορές των υπόλοιπων χωρών, αλλά και μέτρα που θα αντισταθμίζουν τη δεσπόζουσα θέση που κατέχει η ΔΕΗ τουλάχιστον σε αυτή τη δεδομένη στιγμή, περιλαμβάνει η νέα απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις κατευθύνσεις για την κατάρτιση των νέων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο εφαρμογής του Target Model.
Παράλληλα στην απόφαση, που δημοσιεύθηκε χθες (31/5), η ΡΑΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο της αγοράς επόμενης ημέρας από τον λειτουργό της (την Ελληνικό Χρηματιστήριο Α.Ε.) για τον εντοπισμό καταχρηστικών συμπεριφορών.
Όσον αφορά τη σύγκλιση με τις όμορες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, η Αρχή προβλέπει τη μη εφαρμογή στην αγορά επόμενης ημέρας του ελάχιστου μεταβλητού κόστους κάθε θερμικής μονάδας και του μεταβλητού κόστους κάθε υδροηλεκτρικής μονάδας, ως κατωτάτου ορίου της τιμής των εντολών των αντίστοιχων μονάδων.
Η εφαρμογή κατώτατου ορίου θα είχε ως αποτέλεσμα υψηλότερες τιμές στην ελληνική αγορά επόμενης ημέρας, έναντι των αντίστοιχων ευρωπαϊκών, ενώ η κατάργησή του θεωρείται πως θα δώσει τη δυνατότητα στις ελληνικές βιομηχανίες έντασης ενέργειας να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος, αξιοποιώντας τις ώρες χαμηλής ζήτησης.
Από την άλλη πλευρά, όπως και στην προηγούμενη ανάλογη απόφαση της ΡΑΕ («Κατευθύνσεις προς τους αρμόδιους Διαχειριστές για την κατάρτιση των Κωδίκων των Αγορών που προβλέπονται στον ν. 4425/2016 για την αναδιοργάνωση της Ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε εφαρμογή της νομοθεσίας για την ολοκλήρωση της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας»), τόσο στην αγορά επόμενης ημέρας, όσο και στην ενδοημερήσια αγορά αλλά και την αγορά εξισορρόπησης, προβλέπεται πως οι παραγωγοί θα μπορούν να συμμετέχουν ανά μονάδα και όχι ανά χαρτοφυλάκιο (unit based).

Υιοθέτηση του μοντέλου «κεντρικού καταμερισμού»

Επίσης, αναφορικά με την αγορά εξισορρόπησης διατηρείται η υιοθέτηση του μοντέλου του κεντρικού καταμερισμού (central dispatch).
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση, «έχει ήδη προκριθεί ως βασική αρχή για την εξισορρόπηση του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας στον νέο σχεδιασμό της αγοράς ο κεντρικός προγραμματισμός και η κατανομή των μονάδων παραγωγής από τον Διαχειριστή, ήτοι το μοντέλο του κεντρικού καταμερισμού και για το λόγο αυτό η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. έχει ήδη προβεί από τον Δεκέμβριο του 2017 στην προκήρυξη για την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος που απαιτείται για τη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης με βάση το ανωτέρω μοντέλο».
Την ίδια στιγμή, επιβάλλεται στους παραγωγούς να συμμετέχουν τόσο στην ημερήσια αγορά όσο και στην αγορά εξισορρόπησης, για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού.
«Η συμμετοχή στην Αγορά Ισχύος Εξισορρόπησης από τις επιλέξιμες μονάδες παραγωγής καθίσταται υποχρεωτική για το σύνολο της διαθεσιμότητάς τους», επισημαίνεται.
Τέλος, με την απόφαση, η Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. εντέλλεται να εντοπίζει, μέσω της παρακολούθησης των συναλλαγών που καταρτίζονται στην αγορά επόμενης ημέρας, και να αναφέρει στη ΡΑΕ τις σημαντικές παραβάσεις των κανόνων του Κανονισμού του, τις ανώμαλες συνθήκες διαπραγμάτευσης και τις συμπεριφορές που ενδέχεται να συνιστούν κατάχρηση της αγοράς.
«Επιπροσθέτως, το Χρηματιστήριο Ενέργειας διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση στη ΡΑΕ τις σχετικές πληροφορίες για τη διερεύνηση των περιπτώσεων κατάχρησης της αγοράς και παρέχει στην Αρχή κάθε συνδρομή για τη διερεύνηση των περιπτώσεων κατάχρησης της αγοράς που έχουν επιχειρηθεί στα συστήματα του ή μέσω αυτών», σημειώνεται στο κείμενο.

Πηγή: www.worldenergynews.gr 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS