ΔΝΤ: Ισχυρή η ανάκαμψη της γαλλικής οικονομίας – Αναγκαία η προώθηση των μεταρρυθμίσεων

ΔΝΤ: Ισχυρή η ανάκαμψη της γαλλικής οικονομίας – Αναγκαία η προώθηση των μεταρρυθμίσεων
Εντυπωσιακή η ατζέντα Macron για τη μεταρρύθμιση της γαλλικής οικονομίας, τονίζει το ΔΝΤ
Θετικές είναι οι εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) για τη γαλλική οικονομία, η οποία όπως τονίζεται σε report του Ταμείου επωφελείται από μία ισχυρή ανάκαμψη, στηριζόμενη στις ευνοϊκές συνθήκες τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Στην έκθεση του Ταμείου τονίζεται ότι η γαλλική κυβέρνηση θα πρέπει να εφαρμόσει πολιτικές οι οποίες θα επικεντρωθούν στην αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων προκλήσεων στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις κρίσεις.
Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η Γαλλία σημείωσε εντυπωσιακή πρόοδο σε αυτό το θέμα και η ατζέντα για τη μεταρρύθμιση είναι εξίσου φιλόδοξη.
Όσον αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, οι οικονομολόγοι του ΔΝΤ ενθαρρύνουν τις αρχές να ακολουθήσουν τις ακόλουθες προτεραιότητες:

-  Ολοκλήρωση και υλοποίηση των προβλεπόμενων μεταρρυθμίσεων επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητείας με στόχο τη μείωση των αναντιστοιχιών μεταξύ ζήτησης και προσφοράς εργασίας, μείωσης της διαρθρωτικής ανεργίας και βελτίωσης των ευκαιριών για μειονεκτούσες ομάδες.

- Συνέχιση της εφαρμογής συμπληρωματικών μεταρρυθμίσεων στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο τον άνοιγμα του σιδηροδρομικού τομέα στον ανταγωνισμό και τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις, λαμβάνοντας ταυτόχρονα μέτρα για την περαιτέρω ελευθέρωση των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων.

- Παροχή ειδικών σχεδίων για τον τρόπο μείωσης των δημόσιων δαπανών, τα οποία θα καταστούν πιο αποτελεσματικά και θα βοηθήσουν ώστε να τεθεί το δημόσιο χρέος σε σταθερή καθοδική πορεία μεσοπρόθεσμα.

- Ανάπτυξη εργαλείων μακροπροληπτικής εποπτείας με τρόπο προνοητικό για να αποφευχθεί δημιουργία ανισορροπιών, καθώς οι χρηματοοικονομικές συνθήκες παραμένουν χαλαρές.

Προοπτικές και Κίνδυνοι

1. Η Γαλλία επωφελείται από μια ευρεία ανάκαμψη.
Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ επιταχύνθηκε το 2017, φθάνοντας το 2,3%, υποστηριζόμενη από παλαιότερες και συνεχιζόμενες εγχώριες μεταρρυθμίσεις, ευνοϊκές συνθήκες νομισματικής πολιτικής και ευνοϊκό παγκόσμιο περιβάλλον.
Η οικονομική ανάκαμψη ενίσχυσε τα δημοσιονομικά έσοδα και συνέβαλε στη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 2,6% του ΑΕΠ, κάτω από το όριο του 3% της Ευρωζώνης.
Αν και εξακολουθεί να είναι υψηλό το ποσοστό ανεργίας έχει μειωθεί, λόγω της σταθερής αύξησης της απασχόλησης, και ο πληθωρισμός (και ο δομικός) έχουν αυξηθεί, αν και από χαμηλά επίπεδα.

2. Οι προοπτικές είναι θετικές, μολονότι οι κίνδυνοι είναι μετριασμένοι.
Αυτό το έτος και το επόμενο, η ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει ισχυρή, αν και λιγότερο έντονη από το 2017, με έντονες επενδύσεις, δυναμικές εξαγωγές και σταθερή κατανάλωση.
Μεσοπρόθεσμα, η ανάπτυξη αναμένεται να μετριαστεί και να συγκλίνει σταδιακά προς το μακροπρόθεσμο δυναμικό της, ενώ οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα στηρίξουν την αύξηση της παραγωγικότητας.
Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται τόσο εσωτερικοί όσο και εξωτερικοί κίνδυνοι. Σε εθνικό επίπεδο, η ανάπτυξη θα είναι ασθενέστερη εάν ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων επιβραδυνθεί ή εάν οι μεταρρυθμίσεις αποδειχθούν λιγότερο αποτελεσματικές από ό, τι αναμενόταν.
Σε διεθνές επίπεδο, η αύξηση των εμπορικών εντάσεων, η γεωπολιτική αβεβαιότητα ή η διάβρωση της εμπιστοσύνης στο ευρωπαϊκό σχέδιο θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις εξαγωγές και την ανάπτυξη, ενώ η ταχύτερη από την αναμενόμενη ομαλοποίηση των επιτοκίων θα μπορούσε να επηρεάσει τους δημόσιους και ιδιωτικούς ισολογισμούς.

3. Οι αρχές πρέπει να συνεχίσουν να προωθούν το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και να επωφελούνται από τις θετικές προοπτικές για την αντιμετώπιση των υπολειπόμενων διαρθρωτικών προκλήσεων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις κρίσεις.
Οι οικονομικές επιδόσεις της Γαλλίας έχουν εδώ και καιρό βρει εμπόδια από την άκαμπτη αγορά εργασίας και τη μεγάλη διαρθρωτική ανεργία, την αδύναμη ανταγωνιστικότητα και τις αυξημένες δημόσιες δαπάνες και χρέη.
Τα τελευταία χρόνια, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε επίσης.
Κατά το πρώτο έτος της η κυβέρνηση έχει καθιερώσει ένα εντυπωσιακό ιστορικό μεταρρυθμίσεων που στοχεύει στην αντιμετώπιση πολλών από αυτές τις προκλήσεις. Η πολιτική ατζέντα που ακολουθεί είναι εξίσου φιλόδοξη και επικεντρώνεται σε:

(i) την αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών μεταξύ ζήτησης και προσφοράς εργασίας και κενών στις δεξιότητες που θέτουν σε μειονεκτική θέση συγκεκριμένες ομάδες,

(ii) βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στήριξη των επενδύσεων,

(iii) μείωση των δημόσιων δαπανών και του χρέους μεσοπρόθεσμα, και

(iv) αντιμετώπιση των τρωτών σημείων που συνδέονται με το χρέος του ιδιωτικού τομέα. Η συνεχιζόμενη ανάκαμψη προσφέρει ένα ευνοϊκό παράθυρο για να προωθηθούν οι μεταρρυθμίσεις Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

4. Η αγορά εργασίας και οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις του περασμένου έτους αναμένεται να ενισχύσουν τις επενδύσεις, την απασχόληση και την ανάπτυξη.
Τα μέτρα για την αγορά εργασίας προβλέπουν μεγαλύτερη ευελιξία και βελτιωμένες μισθολογικές διαπραγματεύσεις σε επίπεδο επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν τη δικαστική αβεβαιότητα γύρω από τις απολύσεις.
Το πακέτο φορολογικών μεταρρυθμίσεων μείωσε το βάρος του εισοδήματος από την εργασία, μείωσε το φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων και ανασχεδίασε τη φορολογία κεφαλαίου.
Αναμένουμε αυτές οι μεταρρυθμίσεις να διευκολύνουν την καλύτερη ευθυγράμμιση των μισθών με την παραγωγικότητα, να ενθαρρύνουν τις ιδιωτικές επενδύσεις και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα.

5. Ένα δεύτερο στάδιο των μεταρρυθμίσεων της αγοράς εργασίας που αναμένεται αυτό το καλοκαίρι θα πρέπει να βελτιώσει τις προοπτικές της αγοράς εργασίας των εργαζομένων με χαμηλή ειδίκευση.
Οι μεταρρυθμίσεις σχεδιάζουν να βελτιώσουν την ποιότητα των συστημάτων μαθητείας και επαγγελματικής κατάρτισης, μεταξύ άλλων με την καλύτερη αντιστοίχιση της κατάρτισης με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ατόμων και την ενίσχυση της διακυβέρνησης.
Οι συνακόλουθες μεταρρυθμίσεις του εκπαιδευτικού συστήματος θα μειώσουν το μέγεθος των τάξεων στα δημοτικά σχολεία σε μειονεκτούσες περιοχές και θα βελτιώσουν την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να μειώσουν τη διαρθρωτική ανεργία, ευθυγραμμίζοντας καλύτερα τις δεξιότητες των εργαζομένων με τα προσόντα που χρειάζονται οι επιχειρήσεις
Θα πρέπει επίσης να συμβάλουν στην ένταξη ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας, όπως οι νέοι και οι λιγότερο ειδικευμένοι.
Αυτές οι ομάδες θα επωφεληθούν επίσης από πρόσφατα μέτρα για την ενίσχυση των κοινωνικών ελάχιστων επιπέδων.

6. Οι συμπληρωματικές μεταρρυθμίσεις της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών θα δημιουργήσουν συνέργειες και θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.
Χαιρετίζουμε το σχέδιο της κυβέρνησης για αναδιάρθρωση της δημόσιας σιδηροδρομικής εταιρείας και βελτίωση της οικονομικής της βιωσιμότητας καθώς ο τομέας ανοίγει στον ανταγωνισμό.
Με βάση τις προηγούμενες μεταρρυθμίσεις (π.χ. το νόμο Macron του 2015), οι αρχές επεξεργάζονται πρόσθετα μέτρα για τη στήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος (Loi Pacte) και ενισχύουν την πολιτική καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης του διοικητικού φόρτου και της παροχής πιο ευέλικτων συστημάτων αποζημίωσης μπορεί να βοηθήσει στην υποστήριξη των επενδύσεων, των θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης.

7. Με αυτόν τον φιλόδοξο ρυθμό μεταρρυθμίσεων, η Γαλλία κατέστη πλέον ηγέτης μεταρρυθμίσεων στην Ευρώπη. οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να εφαρμοστούν αποφασιστικά, να παρακολουθηθούν προσεκτικά και να ενισχυθούν όπως είναι απαραίτητο.
Τα πρόσθετα μέτρα για την αγορά εργασίας θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την επέκταση της ευελιξίας σε επίπεδο επιχείρησης όσον αφορά τον καθορισμό βασικών μισθών, τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής του μηχανισμού που διέπει τους κατώτατους μισθούς, τη διεύρυνση των μεταρρυθμίσεων κατάρτισης και εκπαίδευσης, ώστε να συμπεριληφθούν προγράμματα επαγγελματικής μαθητείας και προ-μαθητείας για μειονεκτούντα άτομα και επανεξέταση της διάρκειας, του επιπέδου και του ποσοστού συσσώρευσης των παροχών ανεργίας.
Οι αρχές θα μπορούσαν επίσης να εξετάσουν την περαιτέρω μείωση των περιορισμών και των φραγμών στον ανταγωνισμό σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα (π.χ. φαρμακεία κ.λπ.) για να μειώσουν το κόστος και να ενισχύσουν

Δημοσιονομική πολιτική

8. Η κυβέρνηση έχει κατάλληλα φιλόδοξους δημοσιονομικούς στόχους, αλλά δεν έχει καθορίσει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθούν.
Η σταθερότητα του δημόσιου χρέους και η επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου της κυβέρνησης θα απαιτήσουν μεσοπρόθεσμα προσπάθειες για τη διασφάλιση μεσοπρόθεσμης μείωσης του δείκτη δημόσιων δαπανών προς ΑΕΠ κατά 4% (χωρίς τις φορολογικές πιστώσεις).
Πρόκειται για μια σημαντική μείωση, αν και όχι πρωτόγνωρη στη διεθνή σύγκριση, και θα απαιτήσει αποφασιστικές και συνεχείς προσπάθειες σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα.
Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να αντισταθμιστεί η έκκληση για πρόσθετες μη χρηματοδοτούμενες φορολογικές περικοπές, προκειμένου να αποφευχθεί η επιδείνωση της πρόκλησης.
Βραχυπρόθεσμα, αναμένεται να ενισχυθούν τα μέτρα που ξεκίνησαν στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους - συμπεριλαμβανομένης της περικοπής των δαπανών για την υγεία, της μείωσης της εξάρτησης από επιδοτούμενες θέσεις εργασίας, του εξορθολογισμού των κοινωνικών επιδομάτων στέγασης και της αύξησης των τοπικών κυβερνητικών δαπανών μέσω συμβατικής προσέγγισης.
Αυτές οι προσπάθειες θα πρέπει να αντισταθμίσουν σε γενικές γραμμές το κόστος των ήδη νομοθετημένων φορολογικών ελαφρύνσεων. Εντούτοις, πρέπει να προσδιοριστούν σε μεγάλο βαθμό μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος μεσοπρόθεσμα.

9. Η καθορισμός των μεταρρυθμιστικών δαπανών σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, αρχής γενομένης από τον προϋπολογισμό του 2019, είναι καθοριστικής σημασίας για την αξιοπιστία της στρατηγικής.
Θα μειώσει επίσης την αβεβαιότητα και θα διευκολύνει τον προγραμματισμό.
Η αναγκαία μεταρρύθμιση των δαπανών θα πρέπει να αποτελεί ευκαιρία επανεξέτασης του τρόπου παροχής των δημόσιων υπηρεσιών, εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της ποιότητας τους.
Η ομάδα εμπειρογνωμόνων Comité Action Publique 2022 θα δημοσιεύσει σύντομα έκθεση με συστάσεις σχετικά με αυτό το θέμα. Η ανάλυσή μας δείχνει τους ακόλουθους τομείς μεταρρύθμισης:

- Τα κοινωνικά οφέλη θα μπορούσαν να απευθύνονται καλύτερα σε όσους έχουν ανάγκη και να απλουστευθούν.

- Οι φορολογικές δαπάνες και οι επιδοτήσεις στις επιχειρήσεις θα μπορούσαν να εξορθολογιστούν και να καταστούν αποτελεσματικότερες.

- Οι δαπάνες για την υγεία θα μπορούσαν να περιοριστούν χωρίς να διακυβεύονται τα αποτελέσματα, μεταξύ άλλων με την περαιτέρω εξάρτηση από τη γενική ιατρική, τη μεταρρύθμιση του νοσοκομείου και της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και την καλύτερη ενσωμάτωση των διαφόρων επιπέδων περίθαλψης.

- Η υπό συζήτηση μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, η οποία σκοπεύει να ενοποιήσει τα διαφορετικά καθεστώτα και να απλοποιήσει το σύστημα, θα μπορούσε επίσης να εξετάσει τη σταδιακή αύξηση της πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης σύμφωνα με την αυξανόμενη μακροζωία και πιο κοντά στην ευρωπαϊκή συνομηλίκη.

- Η προγραμματισμένη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της ενισχυμένης χρήσης συμβάσεων ορισμένου χρόνου, εθελοντικών σχεδίων αναχώρησης και αμοιβών με βάση την αξία, θα μπορούσε να συμπληρωθεί με πρόσθετες στοχοθετημένες μειώσεις στον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων μέσω της φθοράς.

- Όσον αφορά τις τοπικές κυβερνήσεις, εκτός από τα τρέχοντα σχέδια, η συγχώνευση μικρών δήμων και η εξάλειψη των επικαλύψεων μεταξύ των τοπικών και κεντρικών κυβερνητικών λειτουργιών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω εξοικονόμηση της αποτελεσματικότητας.

Χρηματοοικονομικός τομέας

10. Στο πλαίσιο ενός παρατεταμένου περιβάλλοντος χαμηλού ενδιαφέροντος και ισχυρής πιστωτικής ανάπτυξης, οι αρχές θα πρέπει να είναι έτοιμες να αναπτύξουν μακροπροληπτικά εργαλεία εάν χρειαστεί.
Ο γαλλικός τραπεζικός τομέας βελτίωσε την ανθεκτικότητά του, μεταξύ άλλων ενισχύοντας τα κεφαλαιακά του αποθέματα.
Δεδομένου ότι οι χρηματοοικονομικές συνθήκες παραμένουν χαλαρές, το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται, ιδίως σε τμήματα του εταιρικού τομέα, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει ανισορροπίες μόλις κανονικοποιηθούν τα επιτόκια.
Οι αρχές μακροπροληπτικής εποπτείας έχουν θεσπίσει όρια για τα ανοίγματα των τραπεζών σε μεμονωμένες μεγάλες χρεωμένες επιχειρήσεις, οι οποίες στοχεύουν κατάλληλα σε μια περιοχή δυνητικής ευπάθειας.
Όσον αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, θα πρέπει να παρακολουθήσουν στενά τις γενικές εξελίξεις των πιστώσεων και να είναι έτοιμες να ενεργοποιήσουν το αντικυκλικό κεφαλαιακό αποθεματικό εάν οι τάσεις παραμείνουν ή επιταχυνθούν.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS