Τι μας έδειξε το 6μηνο των Ελληνικών Πετρελαίων - Μεγέθη, δείκτες και συμπεράσματα

Τι μας έδειξε το 6μηνο των Ελληνικών Πετρελαίων - Μεγέθη, δείκτες και συμπεράσματα
P/E: Με βάση μόνον το 6μηνο 10. P/BV: 0,9  ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,78  EV/EBITDA: 8,8 (6μηνο)  NETDEBT/EBITDA: 4
Τι μας έδειξε το 6μηνο των Ελληνικών Πετρελαίων - Μεγέθη, δείκτες και συμπεράσματα
 

Κύκλος Εργασιών: 4,67 δισ. ευρώ από 4,06 δισ. στο α’ 6μηνο του 2017. EBITDA: 472,6 εκατ. από 379 εκατ. ευρώ. Κέρδη μετά από φόρους: 223,6 εκατ. έναντι 167,4 εκατ. ευρώ. Κέρδη ανά μετοχή: 0,73 ευρώ από 0,55 ευρώ.

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες: 34 εκατ. από 136,2 εκατ. ευρώ. Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες: 76,5 εκατ. από 75,3 εκατ. ευρώ. ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ: ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 42,5 εκατ. από ΘΕΤΙΚΕΣ 60,9 εκατ. ευρώ.

Απαιτήσεις από πελάτες: 904 εκατ. έναντι 791 εκατ. Αποθέματα: 1,049 δισ.. έναντι 1,056 δισ. ευρώ.
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: 2,45 δισ. από 2,31 δισ. ευρώ. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 1,74 δισ.. από 0,92 δισ.ευρώ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις:  1,09 δισ. από 1,9 δισ. ευρώ. Ταμειακά διαθέσιμα: 909,3 εκατ. ευρώ από 1,019 δισ.ευρώ. ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 1,92 δισ. από 1,8 δισ. ευρώ.

Συναλλαγές+αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης: 4,15 εκατ. ευρώ. 
Απασχολούμενο προσωπικό στις 30/6: 2847 άτομα από 2841.

ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 2,24 δισ. ευρώ, στη τιμή των 7,3100 ευρώ η μετοχή.
ΕΥΡΟΣ 2018: 6,6000 με 8,8800 ευρώ και μέσος όρος 7,6900 ευρώ.
ΑΠΟΔΟΣΗ 2018: -3,4%
P/E: Με βάση μόνον το 6μηνο 10.
P/BV: 0,9
ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,78
EV/EBITDA: 8,8 (6μηνο)
NETDEBT/EBITDA: 4.

http://www.bankingnews.gr 

Δ.Ν.

BREAKING NEWS