Αθ. Σαββάκης: Εθνικό πρόγραμμα σύγκλισης για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων

Αθ. Σαββάκης: Εθνικό πρόγραμμα σύγκλισης για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων
Τα στοιχεία που δείχνουν τις ανισότητες είναι εντυπωσιακά
Η περιφερειακή ανάπτυξη στον ελληνικό οικονομικό χώρο αποτελεί το σοβαρότερο πρόβλημα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας από τη δεκαετία του 1960 κ.ε..
Για τα τελευταία 17 χρόνια άσκησης της ελληνικής περιφερειακής πολιτικής, (2000 – 2016) τα επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία δεν αποδεικνύουν σε καμία περίπτωση την επίτευξη του διακηρυγμένου στόχου της «περιφερειακής σύγκλισης».
Αντίθετα, η μελέτη των μακροοικονομικών στοιχείων συνολικά για τη 17ετία 2000 – 2016, επιβεβαιώνουν μονίμως την πρωτοπορία της Αττικής, την οπισθοδρόμηση των υπολοίπων περιφερειών με όρους ανάπτυξης και απασχόλησης, και, εν τέλει, την αύξηση του «αναπτυξιακού χάσματος» μεταξύ «κέντρου» και «περιφέρειας».
Άρα, αντί για επίτευξη «περιφερειακής σύγκλισης» διαπιστώνεται «περιφερειακή απόκλιση», αφού οι περιφερειακές ανισότητες διαχρονικά διευρύνονται.
Τα στοιχεία που αποδεικνύουν τις περιφερειακές ανισότητες, έχουν ως εξής:

ΑΕΠ

- 10 από τις 13 περιφέρειες εισφέρουν πλέον έως και κατά 17% λιγότερο στο σχηματισμό του εθνικού ΑΕΠ το 2016 σε σχέση με το 2000
- η Αττική αυξάνει τη συνεισφορά της στο σχηματισμό του εθνικού ΑΕΠ κατά 5,5%

ΑΕΠ των 12 περιφερειών σε σχέση με την Αττική

- όλες οι περιφέρειες μειώνουν τη σχέση του παραγόμενου ΑΕΠ τους σε σχέση με το ΑΕΠ της Αττικής

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε απόλυτους αριθμούς

- η Αττική το 2000 είχε υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ από την Κεντρική Μακεδονία κατά 5.800€, ενώ το 2016 υψηλότερο κατά 9.400€  - η αύξηση του ΑΕΠ της Αττικής μεταξύ του 2000 και του 2016 ξεπερνά το 32%

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σχέση με τον εθνικό μέσον όρο

- επτά από τις δεκατρείς περιφέρειες υπολείπονται του εθνικού μέσου όρου από 17,5% έως και 5%      
- μοναδική Περιφέρεια που ξεπερνά τον μέσον όρο είναι η Αττική κατά 7,83%.

Συνεισφορά στην απασχόληση

- εννιά από τις δεκατρείς περιφέρειες μειώνουν διαχρονικά τη συμμετοχή τους στην εθνική απασχόληση, σε ποσοστό μέχρι και -9,85%   
- η Αττική αυξάνει τη συμμετοχή της στο μέγεθος της συνολικής απασχόλησης κατά 3,71%

Ποσοστό ανεργίας

- οκτώ περιφέρειες καταγράφουν αύξηση της ανεργίας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 100%, με «αρνητικές πρωταθλήτριες» τις περιφέρειες: Κρήτης: + 209% και Ιονίων Νήσων: + 185%
- η Αττική, το Νότιο Αιγαίο, η Στερεά Ελλάδα, η Θεσσαλία και η Πελοπόννησος, σημειώνουν ποσοστό αύξησης της ανεργίας μικρότερο του 100%

Ως εκ των παραπάνω, για την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων και την περιφερειακή σύγκλιση, ο ΣΒΒΕ προτείνει να ισχύσουν οι ακόλουθες κατευθύνσεις - επιδιώξεις της περιφερειακής ανάπτυξης από τώρα και στο εξής:

1. Η θεσμοθέτηση ειδικών κινήτρων προσέλκυσης και υλοποίησης επενδύσεων στις Περιφέρειες, και ειδικά παραγωγικών επενδύσεων.
2. Η ανασυγκρότηση Βιομηχανικών Κλάδων και Περιοχών.
3. Η ανάπτυξη διασυνδέσεων του πρωτογενούς με τον δευτερογενή τομέα σε κάθε Περιφέρεια για την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
4. Η θεσμοθέτηση στοχευμένων προγραμμάτων καταπολέμησης της ανεργίας, ενίσχυσης της απασχόλησης και των αναγκαίων ειδικοτήτων.
5. Η ανάδειξη και ενίσχυση συγκριτικών πλεονεκτημάτων παραγωγικών τομέων και κλάδων.
6. Η θεσμοθέτηση ειδικών λειτουργικών κινήτρων, μετά από αίτημα της χώρας και έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Αθανάσιος Σαββάκης
Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS