Deutsche Bank, Morgan Stanley: Πολλές οι ασάφειες από την πρόταση της ΤτΕ για τα NPEs των ελληνικών τραπεζών - Μένουν αναπάντητα 5 + 3 ερωτήματα

Deutsche Bank, Morgan Stanley: Πολλές οι ασάφειες από την πρόταση της ΤτΕ για τα NPEs των ελληνικών τραπεζών - Μένουν αναπάντητα 5 + 3 ερωτήματα
Παραμένουν οι αβεβαιότητες για την τιμή πώλησης των NPEs, τις δυνατότητες, τις κανονιστικές απαιτήσεις και την έγκριση του SSM
Θετικά κρίνουν την πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) των ελληνικών τραπεζών η Morgan Stanley και η Deutsche Bank, εντούτοις δεν παραλείπουν αμφότερες να τονίσουν ότι μένουν πολλές λεπτομέρειες ασαφείς και αναπάντητες.
Η Morgan Stanley θίγει το ζήτημα της τιμής μεταβίβασης των NPEs στο όχημα ειδικού σκοπού, όπως και το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα ομόλογα που θα εκδοθούν, ενώ η Deutsche Bank θίγει την κεφαλαιακή διάρθρωση του SPV, τονίζοντας ότι όσο μεγαλύτερος όγκος είναι τα mezzanine ομόλογα, τόσο πιο βιώσιμο θα είναι το SPV, ενώ δεν μπορεί να προσδιορίσει την κεφαλαιακή επίπτωση των συναλλαγών στις τράπεζες.

Morgan Stanley: Θετική η πρόταση της ΤτΕ για τα NPEs των ελληνικών τραπεζών αλλά μένουν αναπάντητα 5 ερωτήματα

Κατ' αρχήν θετική κρίνει η Morgan Stanley την πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των ελληνικών τραπεζών (NPEs), ωστόσο, μένουν αναπάντητα 5 κρίσιμα ερωτήματα.
Ειδικότερα, στην τελευταία (22/11) 7σέλιδη ανάλυσή της υπό τον τίτλο "More details on the Greek 'Bad Bank' proposal" (περισσότερες λεπτομέρειες για την πρόταση της ελληνικής "κακής τράπεζας") που σας παρουσιάζει το www.bankingnews.gr, η Morgan Stanley παρουσιάζει τις πτυχές της πρότασης της ΤτΕ για τα NPEs των ελληνικών τραπεζών.
Το προτεινόμενο σχήμα προβλέπει τη μεταβίβαση σημαντικού μέρους των NPEs μαζί με μέρος της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που είναι εγγεγραμμένο στους ισολογισμούς τους σε μία Εταιρία Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Vehicle).
Τα δάνεια θα μεταβιβαστούν στην αξία ισολογισμού (μετά από προβλέψεις).
Το ποσό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που θα μεταβιβασθεί θα αντιστοιχεί σε κάλυψη πρόσθετων ζημιών, ώστε οι αποτιμήσεις των εν λόγω δανείων να προσεγγίσουν τιμές αγοράς.
Για την κάλυψη του τιμήματος της μεταβίβασης, η Εταιρία Ειδικού Σκοπού θα προχωρήσει σε έκδοση τιτλοποίησης (securitization) όπου (ενδεικτικά) θα εκδοθούν τρεις τάξεις τίτλων (senior, mezzanine, junior/equity).
H κατώτερη τάξη τίτλων (equity) θα καλυφθεί από τις τράπεζες (με συμμετοχή έκαστης που δεν θα υπερβαίνει το 20%) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Εκτιμάται ότι επενδυτές θα απορροφήσουν μέρος της ανώτερης τάξης τίτλων (senior) και σημαντικό ποσοστό της ενδιάμεσης τάξης (mezzanine).

Ενδεικτικό παράδειγμα

Στη συνέχεια παρατίθεται ένα απολύτως ενδεικτικό παράδειγμα, ώστε να εκτιμηθούν οι άμεσες επιπτώσεις από τη μεταβίβαση περίπου 40 δισεκ. ευρώ NPEs, ήτοι του συνόλου των καταγγελμένων δανείων (denounced) και 7,4 δισεκ. ευρώ της οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης.
Ειδικότερα προβλέπονται (με στοιχεία α΄ εξαμήνου 2018):
• Μείωση αποθέματος των ΜΕΑ κατά 47%.
• Μείωση του δείκτη κάλυψης ΜΕΑ από συσσωρευμένες προβλέψεις (coverage ratio) στο 41% από 49%.
• Βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης των ΜΕΑ αφού στην Εταιρία Ειδικού Σκοπού μεταβιβάζεται το πλέον προβληματικό μέρος τους, ήτοι οι καταγγελμένες απαιτήσεις.
• Διατήρηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε διψήφιο επίπεδο και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.
Σημειώνεται ότι οι εκτιμήσεις αυτές δεν έχουν λάβει υπόψη ωφέλειες από την ενίσχυση των προφόρων αποτελεσμάτων και την ενδεχόμενη μεταβολή των συντελεστών στάθμισης κινδύνου (risk weights για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκειας) μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
• Περιορισμός συμμετοχής των DTCs στα εποπτικά κεφάλαια στο 30% από 57%.

Σύμφωνα με την Morgan Stanley, στο παράδειγμα της Τράπεζας της Ελλάδος, 40 δισ. ευρώ NPEs μεταφέρονται από τις ελληνικές τράπεζες στο SPV μαζί με 7,4 δισ. DTC.
Τα NPEs μεταφέρονται στη λογιστική αξία, την οποία η Morgan Stanley υπολογίζει σε 16,7 δισ. ευρώ με βάση τα στοιχεία της ΤτΕ.
Μετά τη μεταφορά των NPEs γίνονται assets του και τιτλοποιούνται.
Τα DTCs αποτελούν το μετοχικό κεφάλαιο του οχήματος.
Υπενθυμίζεται εδώ ότι η κάλυψη NPEs στις ελληνικές τράπεζες είναι 49,0%, επομένως η λογιστική αξία είναι 51,0% ή 43,9 δισ. ευρώ.
Η αξία των NPEs μετά τη μεταφορά είναι 36,5 δισ. ευρώ, δηλαδή η λογιστική αξία μείον τα ίδια κεφάλαια ύψους 7,4 δισ.
Έτσι, η αποτίμηση είναι το 42,4% της ακαθάριστης αξίας των NPEs.
Το έλλειμμα μεταξύ της λογιστικής αξίας και της αγοραίας αξίας είναι 8,6% (51,0% μείον 42,4%).
Το κεφάλαιο ύψους 7,4 δισ. ευρώ αποτελεί ένα "μαξιλάρι" απορρόφησης ζημιών για τους κατόχους senior ομολόγων.
Αυτό σημαίνει ότι εάν η πραγματοποιηθείσα αξία των NPEs είναι χαμηλότερη από τη λογιστική αξία των NPEs στο επίπεδο του SPV, το μετοχικό κεφάλαιο απορροφά τις ζημίες και καλύπτει έτσι τα senior ομόλογα.
Ωστόσο, το σημείο στο οποίο δεν υπάρχει πλέον το "μαξιλάρι" αν η πραγματοποιηθείσα αξία είναι χαμηλότερη από την αξία της αγοράς, δηλαδή το 42,4%.
 

Τα ερωτήματα

1. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της ΤτΕ, η Morgan Stanley εκτιμά ότι η αγοραστική αξία για τα NPEs που θα μεταφερθούν στο SPV είναι στα 42,4 σεντς/ δολάριο.
Eίναι σωστή αυτή η τιμή;
2. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της ΤτΕ, o δείκτης NPE μετά τη μεταφορά διαμορφώνεται στο 32,9% με κάλυψη 41,0%.
Είναι ικανό αυτό το ποσοστό για τη βελτίωση της επενδυτικής εμπιστοσύνης;
3. Η ΤτΕ αναμένει ότι η συμμετοχή του DTC στα εποπτικά κεφάλαια θα μειωθεί στο 30% από 57% σήμερα.
Αυτό βοηθά τις τράπεζες να προχωρήσουν σε πιο επιθετική εκκαθάριση των NPEs;
4. Σύμφωνα με το παράδειγμα της η ΤτΕ εκτιμά ότι ο δείκτης CET1 μειώνεται κατά 3% σε μέσο όρο.
Πώς θα καλυφθεί αυτό το κεφάλαιο αν υπάρχει έλλειμμα έναντι των κανονιστικών απαιτήσεων;
5. Θα εγκριθεί η πρόταση από τον SSM;

Deutsche Bank: Καλή η πρωτοβουλία της ΤτΕ για τα NPEs… αλλά λείπουν πολλές λεπτομέρειες

Ως μια καλή πρωτοβουλία κρίνει η Deutsche Bank το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στις ελληνικές τράπεζες, αλλά ορισμένες βασικές λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.
Επίσης, διαπιστώνει ότι οι κωδικοί DTC, της αναβαλλόμενης φορολογίας περιορίζουν την ταχύτερη μείωση του όγκου των NPEs στις τράπεζες.
Ειδικότερα, στην σημερινή 12σέλιδη ανάλυσή της υπό τον τίτλο "Systemic solution for NPE management" (συστημική λύση για τη διαχείριση των NPEs) που σας παρουσιάζει το bankingnews.gr, η Deutsche Bank σχολιάζει το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος προκειμένου να μειωθεί το απόθεμα των NPEs κατά τα επόμενα δύο / τρία χρόνια.
Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας ολοκλήρωσε το 2ο τρίμηνο του 2018 με το απόθεμα NPEs στα 86 δισ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει λόγο  της τάξεως του 48%.
Η Τράπεζα της Ελλάδος πιστεύει ότι οι τράπεζες δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα κεφαλαιακά τους αποθέματα, καθώς ο νόμος για τα DTC απαιτεί από ένα πιστωτικό ίδρυμα να καταγράφει ζημιές λόγω του κόστους που προκύπτει από τη μεταβίβαση, τη διαγραφή ή την απομείωση δανείων σε καθυστέρηση κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης λογιστικής χρήσης.
Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο, κατά ποσό που αντιστοιχεί στο μερίδιο των DTAs (29%).
Αυτό είναι η αποζημίωση για την εγγύηση των κωδικών DTC που οδηγεί σε μεγαλύτερο μερίδιο του κράτους στην τράπεζα.

Οι σκέψεις της Deutsche Bank - Δομή κεφαλαίου και εκτίμηση παραμένουν αναπάντητα

Η Deutsche βλέπει τρία βασικά ζητήματα που πρέπει να διευκρινιστούν:
i) η τιμή μεταφοράς
Το επίπεδο στο οποίο τα περιουσιακά στοιχεία θα μεταβιβαστούν τελικά είναι το κλειδί καθώς θα επηρεάσει το κόστος των ομολόγων υψηλού κινδύνου και της ζωής του SPV.
Έτσι θα υποτεθεί τα NPEs που θα χρειαστεί να ανακτηθούν.
ii) η κεφαλαιακή διάρθρωση του SPV
Η κατανομή μεταξύ senior, mezzanine και junior/equity ομολόγων θα επηρεάσουν επίσης την αειφορία του SPV.
Αν και αναγνωρίζεται ότι οι κωδικοί DTC θα έδιναν μια σταθερή υποστήριξη στο όχημα, η Deutsche Bank πιστεύει ότι όσο μεγαλύτερος όγκος είναι τα mezzanine ομόλογα, τόσο πιο βιώσιμο θα είναι το SPV.
iii) η επίδραση του κεφαλαίου στις τράπεζες
Η Deutsche Bank πιστεύουν ότι ο αντίκτυπος κεφαλαίου των 300 μ.β. σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να αφήσει μερικές από τις τράπεζες σε σχετικά ασθενέστερη θέση.
Αυτό ενισχύει την άποψη ότι οι τράπεζες με υψηλές αναλογίες κεφαλαίου όπως η Alpha Bank, και η Εθνική Τράπεζα βρίσκονται σε καλύτερη θέση.
Την ίδια στιγμή, οι τράπεζες όπως η Eurobank και η Πειραιώς με χαμηλότερη αναλογία CET-1, θα πρέπει να βρίσκονται σε ασθενέστερη θέση.
Συνολικά, η Deutsche Bank πιστεύει ότι είναι μια καλή πρωτοβουλία, αλλά ορισμένες βασικές λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS