Ζακοντίνος (οικονομολόγος): Η άλλη πλευρά του νομίσματος για το ΛΕΠΕΤΕ - Πως δημιουργήθηκε το πρόβλημα

Ζακοντίνος (οικονομολόγος): Η άλλη πλευρά του νομίσματος για το ΛΕΠΕΤΕ - Πως δημιουργήθηκε το πρόβλημα
Έχει απασχολήσει κανέναν σε τι ύψος μπορεί να είχε και να έχει φτάσει το αποταμιευθέν ποσό για τον κάθε συνδικαιούχο αυτού του ΕΝΤΟΚΟΥ Λογαριασμού του ΛΕΠΕΤΕ
Αναμφίβολα με την πληθώρα των δημοσιευθέντων κειμένων σχετικά με το Λογαριασμό επικούρησης του Προσωπικού ΕΤΕ και την δημοσίευση  αποφάσεων των Δικαστηρίων, (θετικών ή αρνητικών) είναι δεδομένο ότι γνωρίζετε το  ζήτημα της  ιδιωτικής διαφοράς μεταξύ της  Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και του πρώην προσωπικού της, που ωστόσο αφορά και περίπου 5.000 από το εν ενεργεία προσωπικό της.
Όμως από μια μικρή έρευνα που έχουμε κάνει, θα θέλαμε να γνωρίζετε και την γενεσιουργό αιτία του εν λόγω ζητήματος, η οποία  προήλθε από  την απότομη εκ μέρους της τράπεζας διακοπή του βοηθήματος, προιόν  καταστρατήγησης του καταστατικού-σύμβασης και αυτό μετά απο 70 χρόνια ομαλής λειτουργίας του.
ΑΝΑΛΥΣΗ:
Αναμφίβολα η επίλυση του όλου θέματος επαφίεται στα Εθνικά Δικαστήρια να αποφασίσουν επί μιας τέτοιας διαφοράς . Ωστόσο λειτουργώντας από πεποίθηση μέσα στα πλαίσια της μεγάλης μας Ευρωπαικής Οικογένειας, του Ευρωπαικού κεκτημένου, των Ευρωπαικών κανόνων και της Ηθικής θα θέλαμε να παρατηρήσουμε ότι η παράταση αυτής της εκκρεμότητας θα  κλιμακώσει την Αρνητική εικόνα όχι μόνο για την Εθνική Τράπεζα αλλά και για το Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα καθόσον οι  Ελληνικές  τραπεζικές επιχειρήσεις λειτουργούν στα πλαίσια της Ευρωζώνης και στην προοπτική μιας τραπεζικής ενοποίησης.
 Η αρνητική εικόνα εστιάζεται στο γεγονός ότι επί ένα χρόνο η ΕΤΕ Α.Ε. εκτίθεται συνεχώς  στις δικαστικές αίθουσες καθώς και σε διάφορες αναφορές των ΜΜΕ, πράγμα που την διασύρει ανεπανόρθωτα ως αδυνατούσα μερικώς ή ολικώς, στην εκπλήρωση υποχρεώσεων μεταξύ αντισυμβαλλομένων πράγμα, που μπορεί να ερμηνευθεί σε μη κάλυψη πιστωτικού κινδύνου και εδώ μπορεί να αναρωτηθεί κανείς αν αυτή η κατάσταση που διαμορφώνεται είναι προς το συμφέρον της επιχείρισης.
Αξιολογώντας την μέχρι σήμερα τακτική της διοίκησης της τράπεζας και το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει τα πράγματα, θα θέλαμε να  υπενθυμίσουμε  ότι ανάλογα προγράμματα παροχών προς τους εργαζόμενους, λειτουργούν  σε πάρα πολλές Ευρωπαικές και όχι μόνο τράπεζες και καταγράφονται στα ΔΛΠ ως: "Πρόγραμματα « Καθορισμένων Παροχών".
Τα προγράμματα αυτά που ενεργοποιούνται μετά την έξοδο από την υπηρεσία,στηρίζονται σε τυπικές ή άτυπες συμφωνίες βάση των οποίων η οικονομική οντότητα χορηγεί τις παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία σε έναν ή περισσότερους εργαζόμενους.  
Βέβαια, το όποιο άνοιγμα ή πλεόνασμα της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών, αποτυπώνεται λογιστικά σε Παρούσα Αξία μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων.
Ακριβώς παρόμοιο πρόγραμμα είναι η περίπτωση του Λογαριασμού επικούρησης του προσωπικού ΕΤΕ,  που αποτελεί προιόν συμφωνίας μεταξύ τράπεζας και εργαζομένων από το 1949.
Ο δε ο τρόπος λειτουργίας του προγράμματος που είναι πανομοιότυπος με τα σημερινά προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης που προωθεί η ίδια η τράπεζα πχ. "ΠΡΟΣΘΕΤΩ",  περιγράφεται λεπτομερώς στο υφιστάμενο καταστατικό-σύμβαση, αναφέροντας πέραν των άλλων και την καθορισμένη παροχή  και την προβλεπόμενη εισφορά, που για τους  εργαζόμενους πρώην & νυν αντιστοιχούσε και αντιστοιχεί στο 12,5% των ακαθαρίστων αποδοχών τους για τρείς, τέσσαρες αλλά και πέντε δεκαετίες.
Με βαση τα ανωτέρω τίθεται ένα ερώτημα : έχει απασχολήσει κανέναν από την διοίκηση της ΕΤΕ Α.Ε. αλλά και από τους σχολιάζοντας τα του ΛΕΠΕΤΕ, σε τι ύψος μπορεί να είχε και να έχει φτάσει το αποταμιευθέν ποσό για τον κάθε συνδικαιούχο αυτού του ΕΝΤΟΚΟΥ Λογαριασμού, αλλά και αν η  διοίκηση της τράπεζας έκανε σωστή διαχείριση αυτών των κεφαλαίων ??
Επίσης, δεν πρέπει να διαφεύγει η τεράστια αξία του xαρτοφυλακίου “portofolio” του εν λόγω προγράμματος που είχε μέχρι προσφάτως και την διαχείριση του οποίου, είχε η εκάστοτε διοίκηση της τράπεζας, αλλά και τις ευθύνες που απορρέουν από την μή ένταξη του στις δαπάνες της όπως προβλέπεται από τα ΔΛΠ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
Αναμφίβολα είναι αδήριτη ανάγκη να τερματισθεί αυτή η εκκρεμότητα, που  έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την καλώς εννοούμενη  Τραπεζική Πίστη, ενώ  παράλληλα, η συνεχής αναφορά του προβλήματος στις στήλες των ΜΜΕ, στις δικαστικές αίθουσες και η αναγνώριση από την Δικαιοσύνη της τραπεζικής αυθαιρεσίας μόνο ζημία προκαλεί στην αξιοπιστία της ΕΤΕ Α.Ε..
Τέλος με δεδομένο ότι πρόκειται για μια καθαρά Διμερή σχέση μεταξύ τράπεζας και εργαζομένων βάση της υφιστάμενης νομολογίας, αλλά και της αναγνώρισής αυτής της σχέσης από την Ευρωπαική Επιτροπή, πράγμα που αποκλείει την ανάμιξη τρίτων κάτω από συνθήκες Αγοράς, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αξιολογηθεί εκ νέου η κατάσταση, αφ’ ενός από την διοίκηση της τράπεζας που πρέπει επαναφέρει την ομαλή λειτουργία του λογαριασμού τακτοποιώντας οριστικά την εκκρεμότητα, αφ΄ετέρου οι εποπτικές αρχές ( ΤτΕ- SSM)  που θα πρέπει να επανεξετάσουν, αν στο όνομα κάποιου αόριστου προσωρινού εξορθολογισμού θα συνεχίσουν να  επιτρέπουν, την δημιουργία προβλημάτων πέραν αυτών που ήδη υπάρχουν και που θέτουν υπό αμφισβήτηση την πεμπτουσία του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης αλλά και της συναλλακτικής Ηθικής που διέπει το Παγκόσμιο Τραπεζικό Σύστημα ..

Δημήτρης Ζακοντίνος
οικονομολόγος
MSc Aμυντικές- Στρατηγικές Σπουδές
Μέλος & τ. Αντιπρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS