Ιντερτεκ: Η ΓΣ ενέκρινε το reverse split 2:1 των μετοχών

Ιντερτεκ: Η ΓΣ ενέκρινε το reverse split 2:1 των μετοχών
Ιντερτεκ: Η ΓΣ ενέκρινε το reverse split 2:1 των μετοχών
Η ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η: 121826860000-πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 17099/06/Β/66/29) ανακοινώνει ότι:
στο Ελληνικό Αττικής, έκτη (6η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαοχτώ (2018), ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 μ.μ., στα ενταύθα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Αφροδίτης 24 και Ριζούντος, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι αυτής.
Κατά την σχετική πρόσκληση, περιλαμβάνουσα τις εκ του νόμου και του καταστατικού επιβαλλόμενες πληροφορίες, ιδίως του άρθ. 26 παρ. 2 και 2β του Ν 2190/1920, αναρτηθείσα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας από 13-11-2018, τοιχοκολληθείσα στον τόπο της Συνελεύσεως και στα επί της οδού Αφροδίτης 24 και Ριζούντος γραφεία της Εταιρείας και δημοσιευθείσα στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. πρωτ. 1450104/13.11.2018), τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ορίσθηκαν ως εξής:
1ο Θέμα: Αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από εβδομήντα τρία λεπτά του ευρώ  (0,73€) σε ένα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (1,46€) με ταυτόχρονη συνένωση  και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών με αναλογία δυο (2) παλαιές κοινές μετοχές της Εταιρείας προς μια (1) νέα κοινή μετοχή της Εταιρείας (reverse split 2:1).
 Τροποποίηση του άρθρου 5 παραγρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας.
Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.
2ο Θέμα: Μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης  ονομαστικής  κοινής μετοχής  από ένα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (1,46€) σε πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) με συνέπεια την μείωση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι ευρώ (5.391.936€) με  συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων.
Τροποποίηση του άρθρου 5 παραγρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.
3ο Θέμα: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ποσού έως ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα  ευρώ (1.404.150€) με καταβολή μετρητών και έκδοση δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (2.808.300) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών έκαστης ονομαστικής  κοινής μετά ψήφου μετοχής  πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€), με άσκηση δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών  μετόχων της  Εταιρείας και τιμή διάθεσης πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) ανά μετοχή.
Τροποποίηση του άρθρου 5 παραγρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας.
Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Σημειώνεται ότι από την ημέρα δημοσίευσης της άνω πρόσκλησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και οι πληροφορίες του άρθρ. 27 παρ. 3 Ν 2190/1920.
Στη Γενική Συνέλευση διαπιστώνεται ότι παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν 5.992.174 μετοχές επί συνόλου 11.233.200 μετοχών ήτοι το 53,33%, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, συνεπώς δεν υφίσταται η κατά νόμο και κατά το Καταστατικό απαιτούμενη απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου περί λήψης απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Κατόπιν αυτού και δυνάμει της από 13-11-2018 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στις 17-12-2018 και ώρα 11 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS