Εθνική Τράπεζα: Κάτω του 5% το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της BlackRock

Εθνική Τράπεζα: Κάτω του 5% το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της BlackRock
Κατήλθε του ελάχιστου ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εθνικής Τράπεζας το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της BlackRock
Κατήλθε του ελάχιστου ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εθνικής Τράπεζας το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της BlackRock, όπως ανακοίνωσε σήμερα (21/3/2019) η τράπεζα.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E. (η «Τράπεζα») ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 6 περ. γ του Ν. 3864/2010 τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με την από 19.03.2019 σχετική γνωστοποίηση που έλαβε η Τράπεζα από την εταιρεία BlackRock, Inc., το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, καθώς και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία παρέχουν δικαίωμα απόκτησης μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου που κατέχει έμμεσα η BlackRock, Inc. κατήλθε την 18.03.2019 του ελάχιστου ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης, εξαιρουμένων των κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών του ΤΧΣ που υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 7α του Ν. 3864/2010.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται, σύμφωνα με το Άρθρο 14 παρ. 1 περ. β) του Ν.3556/2007 στοιχεία για την αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχονται τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS