Εθνική Τράπεζα: Εξαγορά του 32,6% της Πανγαία από την Invel, έναντι 390 εκατ. ευρώ - Άσκησε το δικαίωμα προαίρεσης

Εθνική Τράπεζα: Εξαγορά του 32,6% της Πανγαία από την Invel, έναντι 390 εκατ. ευρώ - Άσκησε το δικαίωμα προαίρεσης
Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί ως αντίτιμο για το μετοχικό ποσοστό της ΕΤΕ στην Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ ανέρχεται σε  390,824,121 ευρώ
Το δικαίωμα προαίρεσης για την εξαγορά του 32,6% της Πανγαία, έναντι 4.684 ευρώ ανά μετοχή, άσκησε η Invel, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.
Ειδικότερα, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε. (εφεξής ΕΤΕ) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 29.3.2019 η ΕΤΕ έλαβε από την εταιρία “Invel Real Estate (Netherlands) II B.V. (εφεξής “INVEL”, η οποία από κοινού με την  ΕΤΕ και τις εταιρίες Invel Real Estate Partners Greece L.P., Invel Real Estate PartnersGreece SAS, Invel Real Estate Partners Two Limited και Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη  σε σχετική “Συμφωνία Μετόχων” ως προς την Πανγαία ΑΕΕΑΠ) την προβλεπόμενη από το άρθρο 3.3α.2 της “Συμφωνίας Μετόχων” Γραπτή Ειδοποίηση περί άσκησης του Δικαιώματος Αγοράς Μετοχών.
Σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της “Συμφωνίας Μετόχων” που διέπουν την άσκηση του ως άνω δικαιώματος, τα νομικά πρόσωπα που ορίσθηκαν, και, εξουσιοδοτήθηκαν σχετικά για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, από την INVEL, δηλαδή οι εταιρίες “Invel Real Estate B.V.” ,και, CL Hermes Opportunities, L.P., θα αποκτήσουν το μετοχικό ποσοστό της ΕΤΕ στην Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ έως στις 30 Μαίου 2019 στην προβλεφθείσα Τιμή Εξάσκησης των 4.684 ευρώ ανά μετοχή.
Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί ως αντίτιμο για το μετοχικό ποσοστό της ΕΤΕ στην Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ (το οποίο ποσοστό ισοδυναμεί με 83,438,113 μετοχές) ανέρχεται σε  390,824,121 ευρώ.
Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι παρά την συμβατική λήξη της “Συμφωνίας Μετόχων» κατά την ημερομηνία της 31ης Μαρτίου του 2019, η ΕΤΕ θα εξακολουθεί να ασκεί τον έλεγχο στην Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ (συμφώνως προς τις σχετικές για το θέμα αυτό προβλέψεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας και τους όρους της “Συμφωνίας Μετόχων”) έως και το χρονικό σημείο της ολοκλήρωσης της συναλλαγής πώλησης και αγοράς του εν λόγω μετοχικού ποσοστού της ΕΤΕ καθώς και της λήψης των σχετικώς απαιτούμενων αποφάσεων από τα αρμόδια εταιρικά όργανα της Εθνικής Πανγαία ΑΕΕΑΠ αναφορικά με το θέμα αυτό.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS